Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Prinsjesdag 2019 personeel
Prinsjesdag 2019 personeel

Prinsjesdag 2019, gevolgen voor ondernemers met personeel

104 Op Prinsjesdag 2019 zijn er een aantal aanpassingen aangekondigd voor ondernemers met personeel. Wat gaat er gebeuren? De gevolgen voor werkgevers op een rij.

De overheid kondigde 11 aanpassingen aan die gevolgen gaan hebben voor jou als ondernemer met personeel. Namelijk:

1. Vrije ruimte werkkostenregeling vergroot

De vrije ruimte is het percentage van het totale fiscale loon (het forfait) dat je mag besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor je werknemers. Nu is de vrije ruimte van de werkkostenregeling over de totale loonsom nog 1,2 procent, maar vanaf 1 januari a.s. is die ruimte groter.

Fiscale loonsom

De vrije ruimte bedraagt dan 1,7 procent van de fiscale loonsom tot en met 400.000 euro plus 1,2 procent van het restant van die loonsom. Bij een loonsom van 400.000 euro mogen werkgevers in de nieuwe situatie 6.800 euro onbelast vergoeden. Nu is dat nog 4.800 euro.

Verlengen deadline aangifte en afdracht eindheffing

Als een werkgever de vrije ruimte van een kalenderjaar overschrijdt, moet hij de verschuldigde aangifte in verband met de eindheffing nu nog uiterlijk tegelijk met de aangifte over het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar indienen. Dit wordt verruimd naar het tweede aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar.

Vrijstellen vergoedingen voor verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) wordt afgegeven als iemand geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor een bepaalde functie. Deze verklaring is verplicht voor sommige beroepen, zoals onderwijzer of taxichauffeur.

Gerichte vrijstelling

Veel werkgevers vergoeden de kosten van een VOG aan hun werknemer en brengen de kosten ten laste van de vrije ruimte. Vanaf 2020 vallen de kosten van een VOG-aanvraag onder de gerichte vrijstellingen. Ze drukken dan dus niet meer op de vrije ruimte.

2. Compensatie transitievergoeding

Alle werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie voor de transitievergoeding aanvragen als zij een werknemer ontslaan die meer dan twee jaar arbeidsongeschikt is. De regeling heeft een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Daarnaast kun je als kleine werkgever (tot en met 25 fte) bij ontslag als gevolg van bedrijfsbeëindiging, pensionering of ziekte in aanmerking komen voor een compensatie van de transitievergoeding.

3. Opdrachtgeversverklaring vervangt Wet DBA

Werkgevers moeten nog een jaar wachten tot ze zekerheid hebben over de nieuwe maatregelen voor het inhuren van zzp’ers. Het kabinet vervangt op 1 januari 2021 de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). 

Let op! Tot de nieuwe wet ingaat, geldt er een overgangsperiode, dit betekent dat de Belastingdienst tot die tijd de Wet DBA niet handhaaft.

De nieuwe wet moet niet alleen schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegengaan, maar ook zekerheid bieden aan zzp’ers en opdrachtgevers/werkgevers.

Minimum uurtarief
Dit jaar kwam al naar buiten dat minister Koolmees een minimum uurtarief van 16 euro voor zzp’ers wil invoeren. Zelfstandige ondernemers met een tarief van minimaal 75 euro krijgen een zelfstandigenverklaring: zij zijn vrijgesteld van loonheffingen en werknemers­verzekeringen.

Voor de groep met tussenliggende uurtarieven wordt er een webmodule ingevoerd waar opdrachtgevers en werkgevers de aard van de samenwerking met een zzp'er vastleggen: de opdrachtgeversverklaring.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

4. Nieuwe regels loondoorbetaling bij ziekte

In 2021 gaan er nieuwe regels rond loondoorbetaling bij ziekte in. Volgens de wet ben je verplicht een zieke werknemer twee jaar lang een deel van zijn loon door te betalen.

Het kabinet presenteerde dit jaar een pakket aan maatregelen om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken. De belangrijkste punten van de regels die vanaf 2021 ingaan zijn:

  • Compensatie loondoorbetaling

Bedrijven krijgen een financiële tegemoetkoming van de overheid. De overheid trekt daar jaarlijks 450 miljoen euro voor uit. Het is de bedoeling dat de compensatie uiteindelijk alleen gaat gelden voor mkb-bedrijven met maximaal 25 werknemers (fte).

  • Verbetering re-integratie

Het medische advies van de bedrijfsarts wordt leidend bij de RIV-toets (re-integratieverslag), er wordt ingezet op meer transparantie bij het UWV en werkgevers krijgen meer grip op de re-integratie tweede spoor (waarbij de werknemer re-integreert bij een andere werkgever).

  • MKB verzuim-ontzorg-verzekering

Er is vanaf 2020 ook een nieuwe verzekering speciaal voor het midden- en kleinbedrijf. Met deze MKB verzuim-ontzorg-verzekering is de loondoorbetaling afgedekt en nemen professionals de regie en een groot deel van de re-integratie- en andere verplichtingen over van de werkgever. De verzekering is niet verplicht, je kunt de bestaande verzuim­verzekering gewoon handhaven.

5. Verlaging zelfstandigenaftrek

Ondernemers met personeel die recht hebben op zelfstandigenaftrek krijgen minder belastingvoordeel. De zelfstandigenaftrek (nu 7.280 euro), wordt per 2020 in negen stappen verlaagd naar 5.000 euro in 2028. De zelfstandigenaftrek in 2020 zal 7.030 euro bedragen.

6. Arbeidskorting omhoog

Door de arbeidskorting te verhogen, zorgt het kabinet ervoor dat werken meer loont. De arbeidskorting wordt verhoogd met in totaal 285 euro, verdeeld over drie stappen in 2020, 2021 en 2022.

7. Daling werkgeversheffing Zvw

Als ondernemer draag je voor werknemers de inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet af. Deze zogeheten werkgeversheffing Zvw maakt deel uit van de verplichte loonheffingen die je als werkgever aan de Belastingdienst moet afdragen, samen met de premies volks­verzekeringen en de premies werknemers­verzekeringen.

In 2020 bedraagt de werkgeversheffing Zvw 6,70 procent. Dit is een daling van 0,25 procentpunt ten opzichte van 2019.

8. Ook bijtelling op fiets van de zaak

Het kabinet wil werknemers stimuleren om vaker de fiets te pakken en verandert op 1 januari 2020 de fiscale regeling voor een fiets van de zaak. Tot nu toe moest de werknemer een administratie bijhouden om het privé en zakelijke gebruik te scheiden.

Straks krijgt de werknemer een bijtelling voor privégebruik van 7 procent van de consumentenprijs. In de praktijk komt het er op neer dat een werknemer straks voor zo’n 5 euro per maand op een fiets of e-bike kan rijden, zowel zakelijk als privé.

Oude fietsplan

Voor werkgevers viel het oude fietsplan binnen de werkkostenregeling, zolang de vergoeding voor de fiets van de zaak in de vrije ruimte paste.

Uit een evaluatie van de werkkostenregeling bleek dat veel ondernemers de vrije ruimte gebruiken voor andere vergoedingen, zoals het kerstpakket, sportabonnementen of een ruimere reiskostenvergoeding. Dit gaat ten koste van de leasefiets. Het kabinet vindt dat ongewenst en heeft deze maatregel toegevoegd.

De maatregel geldt alleen als de fiets eigendom van de werkgever blijft en deze de fiets ter beschikking stelt. De kosten voor onderhoud en verzekeringen zijn voor de werkgever.

9. Bijtelling elektrische leaseauto omhoog

Voor werknemers met een leaseauto gaat de bijtelling voor de elektrische auto omhoog van 4 naar 8 procent over de eerste 45.000 euro van de cataloguswaarde. Boven dat bedrag is de bijtelling 22 procent.

Je werknemer betaalt uiteindelijk de volledige bijtelling zelf bij zijn aangifte inkomstenbelasting. Je kunt ook een eigen bijdrage afspreken met je werknemer. Deze eigen bijdrage trek je dan af van het bedrag dat je hem geeft voor de bijtelling.

10. Bevriezing AOW-leeftijd

In 2019 werd een wetswijziging aangenomen over een nieuw pensioenstelsel. De AOW-leeftijd wordt tot 2022 bevroren op de huidige leeftijd van 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd verder naar 67 jaar in 2024. Na 2024 zal de AOW-leeftijd voor elk jaar hogere levensverwachting met 8 maanden verhoogd worden.

11. Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De belangrijkste wetswijziging die voor werkgevers op 1 januari 2020 ingaat, is de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De Eerste Kamer nam eind mei deze wet aan die het verschil in kosten en risico’s tussen vaste werknemers en flexwerkers moet verkleinen.

De WAB bevat een reeks maatregelen die in verschillende categorieën zijn onder te verdelen:

  1. ontslagrecht,
  2. flexibele arbeid en
  3. WW-premie.

Als ondernemer met personeel is het verstandig om je hier dit jaar nog goed op voor te bereiden.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests