Advies over verzuim­risico’s?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies.

Loonsanctie zieke medewerker
Loonsanctie zieke medewerker

Loonsanctie voor je zieke werknemer

Als je werknemer langdurig ziek is, maar niet voldoende meewerkt aan zijn re-integratie, moet je hem een loonsanctie opleggen. Doe je dit niet, dan kun je zelf een loonsanctie krijgen van het UWV. Een uitleg van de regels op een rij door expert Kiona Dolmans, verzuim­coach en expert arbeid en gezondheid.

Als je zieke werknemer niet bereikbaar is, niet verschijnt op het spreekuur van de bedrijfsarts of geen passend werk accepteert, ben je verplicht actie te ondernemen.

Voor het vellen van een juist medisch oordeel baseert de bedrijfsarts zich eerst op zijn eigen bevindingen. Als de medische situatie van de werknemer complex is, dan vraagt de bedrijfsarts vaak medische informatie op bij de behandelaren van de werknemer. Hiervoor moet de werknemer wel eerst toestemming geven.

Strikt genomen kan een werknemer hiertoe niet worden verplicht. Als een werknemer echter weigert deze toestemming te geven, dan kan dit tot gevolg hebben dat de bedrijfsarts niet in staat is de medische situatie (goed) te beoordelen. De bedrijfsarts kan dan ook geen gewogen oordeel geven over de mogelijkheden van de werknemer tot werkhervatting.

Dit is risicovol, want als een werkgever daardoor vervolgens onvoldoende re-integratie-inspanningen verricht, dan kan het UWV dit sanctioneren door de loondoorbetalingsperiode met een jaar te verlengen (de loonsanctie ex artikel 25 lid 9 Wet WIA). Daarvoor maakt het niet uit of de onvoldoende re-integratie-inspanningen het gevolg zijn van een onjuist oordeel van de bedrijfsarts. Dit onjuiste oordeel wordt namelijk toegerekend aan de werkgever.

Een werkgever moet voor de beoordeling van de resterende mogelijkheden van een zieke werknemer varen op zijn bedrijfsarts. Je mag dit als werkgever niet zelf beoordelen. De bedrijfsarts moet dan wel over alle benodigde medische informatie beschikken.

Ondanks dat een werknemer dus niet verplicht kan worden hiertoe een machtiging te verstrekken, kan dit wel leiden tot een ongerechtvaardigde obstructie van de re-integratie en daarmee tot het stopzetten van loon. 

Deze stap is erg belangrijk en wordt vaak vergeten door werkgevers. 

Soorten loonsancties

Het niet opvolgen van voorschriften, het belemmeren van het herstel en weigeren om een Plan van Aanpak op te stellen of te evalueren, zijn redenen om je werknemer een sanctie op te leggen.

Een loonsanctie is bedoeld om ervoor te zorgen dat je werknemer weer voldoende meewerkt; om de werknemer aan te spreken weer te voldoen aan de re-integratieverplichting.

Er zijn twee soorten sancties die je kunt opleggen:

1. Loonopschorting

Je moet het loon van een werknemer opschorten (tijdelijk inhouden) als hij zich niet houdt aan de bedrijfsregels rondom ziekte­verzuim en re-integratie. Bijvoorbeeld als je zieke werknemer niet verschijnt op zijn afspraak met de bedrijfsarts of lange tijd niet bereikbaar is. Als hij later wel weer aan de regels voldoet, moet je hem het achtergehouden loon alsnog betalen.

2. Loonstop

Je moet het loon van je werknemer stopzetten als hij zich niet houdt aan de wettelijke regels rondom ziekte­verzuim en re-integratie. Bijvoorbeeld wanneer hij weigert om passende arbeid te verrichten, als hij zelf zijn genezing belemmert of geen toestemming geeft de bedrijfsarts te voorzien van medische informatie.

Bij een loonstop wordt het salaris niet met terugwerkende kracht betaald als de werknemer weer meewerkt. Deze maatregel kan grote gevolgen hebben voor de situatie van de werknemer. Het is van belang om de stappen juist en goed door te lopen voordat je deze regel toepast.

Tips bij het uitdelen van een loonsanctie

Als je een loonsanctie gaat uitdelen is het belangrijk je aan de regels te houden. Gebruik daarom de volgende tips. 

Soorten loonsancties
  • Maak een verzuim­protocol met alle stappen en verplichtingen voor jou en je werknemer op een rij. Daar kun je naar verwijzen tijdens het contact met je werknemer.
  • Waarschuw je werknemer voordat je een loonopschorting of loonstop toepast. Dat is verplicht. Het is raadzaam de waarschuwing schriftelijk aan de werknemer te sturen. Een loonstop moet je vervolgens schriftelijk bekend maken aan je werknemer. Belangrijk: In de waarschuwing moet beschreven staan wat je van de werknemer verwacht, binnen welk termijn en wat de gevolgen zijn als de werknemer zich niet aan deze verwachting houdt.
  • Voordat je overgaat tot een loonsanctie is het slim om een jurist in te schakelen. Die kan je helpen bij het bepalen van de juiste stappen.
  • Wees niet te makkelijk en grijp op tijd in. Als je een loonsanctie moet opleggen aan je werknemer maar dit niet doet, dan kun je achteraf zelf een loonsanctie van het UWV opgelegd krijgen en moet je een jaar extra salaris doorbetalen aan je werknemer. Een loonsanctie van het UWV is een boete voor jou als werkgever, omdat je niet genoeg gedaan hebt aan re-integratie. Het loon moet je maximaal nog een jaar doorbetalen aan je werknemer.
  • Lees meer over de rol van je werknemer tijdens de re-integratie in het artikel Re-integratie, verplichtingen voor je werknemer.

Voorbeeld verzuim­protocol

Wil je een verzuim­protocol maken? Gebruik dan dit handige voorbeeld verzuim­protocol.

Kiona Dolmans

Kiona Dolmans heeft uitgebreide ervaring als Senior Verzuim­Coach. Ze adviseert en begeleidt werkgevers bij preventie, verzuim en re-integratievraagstukken voor De Goudse. Haar expertise ligt in het begeleiden van werkgevers bij complexe en actuele verzuim- en re-integratievraagstukken, evenals het voorkomen van verzuim. 

Whitepapers en online tests