Re-integratie verplichtingen werknemer
Re-integratie verplichtingen werknemer

Re-integratie, verplichtingen voor je werknemer

Tijdens het ziekte­verzuim van je werknemer moet je als werkgever veel regelen. Maar hoe zit het met je werknemer, wat mag je van hem verwachten tijdens zijn ziekte­verzuim? En: wat als hij zich daar niet aan houdt? Expert Ilona de Wolf legt het uit.

Loondoorbetalen? In deze gevallen niet!

Je werknemer heeft recht op loon tijdens zijn ziekte, maar in bepaalde gevallen verspeelt hij dat recht. In de volgende gevallen hoef je geen loon door te betalen.

Als je werknemer:

  • Zijn ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt.
  • Heeft gelogen over zijn gezondheid tijdens de aanstellingskeuring.
  • Zijn genezing belemmert of vertraagt.
  • Niet de aangeboden passende arbeid verricht, zonder goede reden.
  • Weigert mee te werken aan redelijke verzoeken, voorschriften of maatregelen die gericht zijn op het kunnen verrichten van passende arbeid.
  • Weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan van aanpak.
  • Zonder goede reden zijn WIA aanvraag te laat indient bij het UWV.

Sanctie bij overtreding van re-integratieverplichtingen

Is één van bovengenoemde situaties van toepassing op jouw zieke werknemer? Dan wordt van je verwacht dat je een sanctie oplegt. De sanctie die bij deze overtredingen hoort is het staken oftewel stopzetten van het loon. Je mag dat niet zomaar doen. Je moet de werknemer eerst laten weten dat je dit van plan bent.

Je moet hem als het ware waarschuwen. Het is verstandig om dit schriftelijk te doen. Voldoet hij daarna nog niet? Dan kun je de loonbetaling (tijdelijk) stoppen.

Werknemer verplicht te houden aan controlevoorschriften

Naast de bovengenoemde verplichtingen heeft je werknemer ook de plicht om zich te houden aan de controlevoorschriften. Dit noemt men ook wel de inlichtingenplicht van de werknemer. Denk aan het verstrekken van informatie over zijn verblijfplaats en de wijze waarop hij bereikbaar is. Ook het bezoeken van de bedrijfsarts valt onder de controlevoorschriften.

Sanctie bij overtreding van controlevoorschriften

Als je werknemer niet voldoet aan de controlevoorschriften, mag je het loon opschorten. Dit is een andere sanctie dan het staken/stoppen van het loon en het is belangrijk dat je de juiste term gebruikt als je een sanctie oplegt. Ook bij deze sanctie geldt dat je de werknemer eerst (schriftelijk) moet laten weten dat je van plan bent deze sanctie toe te passen.

Verschil tussen opschorten en staken van het loon

Bij het opschorten van het loon, moet je mogelijk het loon later alsnog met terugwerkende kracht betalen aan je werknemer. Als je werknemer later wél voldoet aan zijn controlevoorschriften en het blijkt dat hij gedurende de gehele tijd ziek was en recht had op loon, moet je dat met terugwerkende kracht betalen.

Bij het staken van het loon is dat anders. Als de werknemer weer aan zijn verplichtingen voldoet, moet je vanaf dat moment het loon weer betalen. Dus niet met terugwerkende kracht.

Je werknemer een sanctie geven, is een juridische aangelegenheid. Het is daarom aan te raden dat je een juridisch adviseur raadpleegt voordat je sancties toepast. Je verzuim­verzekeraar kan je ook op weg helpen in deze situatie.

Sanctie voor jou als werkgever

Als je werknemer 2 jaar ziek is, kan hij een WIA-uitkering aanvragen. Voordat het UWV de aanvraag inhoudelijk in behandeling neemt, bekijken zij het re-integratiedossier.

Blijkt dat je werknemer zich niet heeft gehouden aan zijn verplichtingen en dat je daarvoor geen sanctie hebt opgelegd? Dan loop je het risico dat jij een loonsanctie opgelegd krijgt. Een loonsanctie voor de werkgever betekent dat je een jaar langer het loon moet doorbetalen en moet werken aan re-integratie van deze werknemer.

Het belang om de juiste stappen te zetten is dus groot!

Wil je weten wat een zieke werknemer voor je bedrijf kost inclusief de re-integratiekosten? Reken het eenvoudig uit met deze calculator.

Kiona Dolmans

Kiona Dolmans heeft uitgebreide ervaring als Senior Verzuim­Coach. Ze adviseert en begeleidt werkgevers bij preventie, verzuim en re-integratievraagstukken voor De Goudse. Haar expertise ligt in het begeleiden van werkgevers bij complexe en actuele verzuim- en re-integratievraagstukken, evenals het voorkomen van verzuim. 

Whitepapers en online tests