Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

WIA-uitkering WIA aanvragen zieke werknemer
WIA-uitkering WIA aanvragen zieke werknemer

WIA-uitkering, wat en hoe?

11453 Is een werknemer langdurig ziek? Na twee jaar heeft hij misschien recht op een WIA-uitkering. Wat houdt de WIA in en hoe vraag je een WIA-uitkering aan? Dit zijn de regels.

WIA-uitkering, hoe werkt het?

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Deze wet voorziet in een uitkering voor werknemers die door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet of minder kunnen werken. Dit wordt ook wel de WIA-uitkering genoemd. Zo wordt voorkomen dat het inkomen van deze werknemers te veel daalt.

Het UWV bepaalt of je werknemer na twee jaar ziekte in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Dit hangt in eerste instantie af van de vraag hoeveel hij nog kan werken.

Functionele mogelijkheden werknemer

Daarbij worden de functionele mogelijkheden van de werknemer gekoppeld aan een database met functies. Daaruit rollen enkele functies die de werknemer met zijn mogelijkheden nog zou kunnen verrichten. Het daarbij behorende loon afgezet tegen het oude loon bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid.

Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)

De Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) is een hulpmiddel voor het UWV om de belastbaarheid van jouw zieke medewerker vast te stellen bij een WIA-beoordeling.

Het is aan te raden deze lijst zelf ook te gebruiken om het vaststellen van mogelijke uitkeringsrechten voor de Ziektewet (bij de 1e jaarsbeoordeling) om de WIA-aanvraag te versoepelen.

Is hij minder dan 35 procent arbeidsongeschikt?

Of anders gezegd: kan hij nog 65 procent of meer van zijn oude loon verdienen? Dan heeft hij geen recht op een WIA-uitkering.

Is hij meer dan 35 procent arbeidsongeschikt?

Dan zijn er drie mogelijkheden:

 1. Je werknemer is 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt

  Hij kan dus nog een deel van zijn loon zelf verdienen door te werken. In dat geval heeft hij recht op een WGA-uitkering (Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten).
 2. Je werknemer is meer dan 80 procent arbeidsongeschikt

  Hij kan niet of nauwelijks werken, maar de verwachting is dat hij in de toekomst weer (meer) zal kunnen werken. Ook dan krijgt hij een WGA-uitkering.
 3. Je werknemer is meer dan 80 procent arbeidsongeschikt

  Hij kan niet of nauwelijks werken en de kans dat hij herstelt is minimaal. In dat geval heeft hij recht op een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).

Wie vraagt een WIA-uitkering aan?

Jouw zieke of arbeidsongeschikte werknemer moet zelf de aanvraag voor een WIA-uitkering bij het UWV indienen. Maar daar gaat een langdurig traject aan vooraf. Daarin speel jij als werkgever een belangrijke rol.

Wet verbetering poortwachter

Om te beginnen kan je werknemer pas aanspraak maken op een WIA-uitkering als jij je gedurende zijn gehele ziekteverloop hebt gehouden aan de regels van de Wet verbetering poortwachter.

Dat betekent onder meer dat je:

Zie hiervoor ook het handige Stappenplan bij ziekte werknemer op de website van het UWV.

WIA collectief verzekering afsluiten

Collectieve WIA-verzekering

Arbeidsongeschiktheid heeft grote inkomensgevolgen. Kies voor financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor jouw werknemers bij arbeidsongeschiktheid.

WIA-uitkering aanvragen, hoe gaat dat?

Als je werknemer na 87 weken ziekte of arbeidsongeschiktheid nog niet volledig aan de slag is, ontvangen jullie beiden in week 88 een brief van het UWV over de WIA-aanvraag.

Je werknemer kan vanaf dat moment - maar uiterlijk in week 93 - de WIA-uitkering online aanvragen. Hij heeft hiervoor een DigiD inlogcode nodig.

Voor de beoordeling van de aanvraag heeft het UWV de volgende aanvullende documenten nodig:

 • Re-integratieverslag

  Dit moet jij als werkgever online aanleveren via het werkgeversportaal van het UWV. Als je werknemer daar iets op tegen heeft, kan hij dit ook zelf doen. Zorg er in ieder geval voor dat je werknemer kopieën krijgt van alle documenten in het verslag. Hij heeft deze nodig voor het indienen van de aanvraag.
 • Eindevaluatie

  Je vult de eindevaluatie online in op de website van het UWV. Dat doe je samen met je werknemer. Daarna ondertekenen jullie beiden het formulier. De werknemer krijgt een kopie en jij levert het formulier online aan bij het UWV.
 • Medische informatie

  Deze gegevens mag jij niet aanleveren, dit moet je werknemer zelf doen. Hij kan deze gegevens opvragen bij de bedrijfsarts. Deze moet hem ook een kopie geven van de Probleemanalyse en het Actueel oordeel bedrijfsarts (of arbodienst).

Vervroegde WIA aanvragen

Soms is al in een vroeg stadium duidelijk dat de zieke werknemer niet meer zal herstellen. Aangepast werk lijkt ook niet haalbaar. In dat geval kan je werknemer vervroegd WIA aanvragen. Dit is alleen mogelijk voor een IVA-uitkering.

Wat gebeurt er na de aanvraag van een WIA-uitkering?

Het UWV checkt of bij de aanvraag van de WIA-uitkering alle benodigde formulieren zijn ingeleverd. Ook controleert het UWV of jij en je werknemer genoeg hebben gedaan aan de re-integratie.

Verzekeringsarts

Als alles is goedgekeurd, krijgt je werknemer een uitnodiging om op gesprek te komen bij de verzekeringsarts. Deze beoordeelt of hij nog in staat is om te werken.

Als dat zo is, volgt een tweede gesprek, dit keer met een arbeidsdeskundige. Die bepaalt de mate van arbeids(on)geschiktheid en bekijkt wat voor soort werk je werknemer nog aan kan.

Arbeidsdeskundige inzetten

Als er sprake is van langdurig ziekte­verzuim dan is het aan te raden om een arbeidsdeskundige in te zetten voor advies rondom belastbaarheid. Een arbeidsdeskundige is namelijk opgeleid op basis van een FML en passende arbeid.

Bekijk hieronder een video van het UWV met alle stappen op een rij voor jouw werknemer:

WGA-uitkering of IVA-uitkering

Op basis van deze gesprekken beslist het UWV of je werknemer recht heeft op een WGA-uitkering of een IVA-uitkering. Ook stelt het UWV de hoogte van de uitkering vast.

Je werknemer krijgt hierover binnen acht weken bericht. Jij ontvangt een kopie van de beslissing.

Krijgt je werknemer een WGA-uitkering?

Dan kan het UWV van je verlangen dat je in overleg met hem een plan opstelt voor zijn re-integratie. In sommige gevallen biedt het UWV ondersteuning bij de re-integratie van een werknemer.

Bekijk ook de video's van het UWV over de re-integratie:

WIA aanvraag werkgever

Zie ook het Stappenplan WIA op de website van het UWV. Dit stappenplan is bedoeld voor werknemers, maar als werkgever krijg je hiermee ook een goed beeld van de procedure rond de aanvraag en toekenning van een WIA-uitkering.

Voorkom verrassingen, zorg voor een vangnet

Langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid brengt grote risico’s met zich mee. In de eerste plaats voor je werknemer, die te maken kan krijgen met een flinke inkomensdaling. Maar ook voor jou als werkgever en dan niet alleen vanwege de verplichte loondoorbetaling bij ziekte.WIA-uitkering aanvragen werkgever

Door allerlei wetten en regelingen kan een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer je in totaal tot 12 jaar lang geld kosten.

Onvoorzien personeels­kosten

Deze onvoorziene personeels­kosten zijn heel gevaarlijk voor de gezondheid van je bedrijf. Er zijn verschillende verzekeringen waarmee jij het financiële risico van arbeidsongeschiktheid kunt verkleinen, zowel voor jezelf als voor je werknemers.

Een greep uit de mogelijkheden:

 1. Verzuim­verzekering

  De kosten van loondoorbetaling bij ziekte kunnen zwaar drukken, zeker als je een klein bedrijf hebt. Met een verzuim­verzekering kun je dit financiële risico opvangen.
 2. ZW-eigenrisico­verzekering

  Een werknemer die ziek uit dienst gaat of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek wordt, komt in de Ziektewet. Het is mogelijk voor de Ziektewet eigenrisicodrager te worden en dit risico te verzekeren
 3. WGA-eigenrisico­verzekering

  Als jij eigenrisicodrager bent voor de WGA, moet jij de WGA-uitkering van een langdurig zieke werknemer zelf betalen. Met een WGA-eigenrisico­verzekering kun je dit risico onderbrengen bij een verzekeraar.
 4. Collectieve WIA-verzekering

  Een collectieve WIA-verzekering biedt je werknemers een financieel vangnet bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. Naast de inkomensaanvulling ondersteunen veel verzekeraars de werknemer bij de re-integratie. Bijvoorbeeld door te zoeken naar mogelijkheden om (weer) te gaan werken in jouw bedrijf of bij een andere werkgever.
 5. No-riskpolis WIA

  Wil je een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer aannemen of in dienst houden? Dan loop je met een no-riskpolis minder financieel risico. De no-riskpolis zorgt voor een compensatie van het loon dat je tijdens ziekte aan je werknemer moet doorbetalen.

Langdurig ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Vragen over de WIA-uitkering voor werkgevers

 • Wat is WIA?WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Als werkgever ben je wettelijk verplicht om maximaal 2 jaar lang het loon door te betalen van de zieke werknemer. Na deze langdurige periode krijgt de medewerker een WIA-uitkering.
 • Wat is een WIA-uitkering?De WIA-uitkering is bedoeld voor medewerkers die door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet of minder kunnen werken. Met deze uitkering wordt voorkomen dat het salaris van deze medewerker te veel daalt. Het UWV bepaalt of jouw zieke medewerker na 2 jaar in aanmerking komt voor een WIA-uitkering.
 • Hoe kan ik het inkomen van mijn werknemer aanvullenZieke en/of arbeidsongeschikte werknemers kunnen grote gevolgen hebben voor het inkomen van jouw zieke werknemer. De WIA-uitkering vanuit het UWV is meestal een stuk lager dan het salaris dat jouw werknemer is gewend. Met een WIA-verzekering zorg jij als werkgever voor een aanvulling op het salaris.
 • Hoe bereken ik de WIA?Bereken met de WIA-calculator wat landurige arbeidsongeschiktheid financieel voor jouw personeel betekent. Ontdek hoe je het inkomenverlies kunt compenseren.
 • Kan je ook eerder een WIA-uitkering aanvragen?Binnen de WIA kun je verschillende uitkeringen aanvragen. Een medewerker kan normaal pas na twee jaar ziekte een WIA-aanvraag doen. Met een vervroegde WIA-aanvraag doe je een eerder beroep op de zogeheten IVA-uitkering (Inkomens­verzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten).
 • Wat is een vervroegde IVA-uitkering?Omdat een vervroegde WIA-aanvraag alleen mogelijk is voor een IVA-uitkering en niet voor een WGA-uitkering, wordt ook wel gesproken over een vervroegde IVA-aanvraag. Deze vervroegde IVA-uitkering heeft voor zowel de werkgever als de medewerker voordelen.
 • Heb je als DGA recht op een uitkering vanuit de WIA?Als ondernemer ben je dus wettelijk verplicht om maximaal 2 jaar lang het salaris door te betalen van een zieke medewerker. Als DGA zonder verzekeringsplicht heb je meestal zelf geen recht op een uitkering vanuit de WIA. Bespreek dit risico met een onafhankelijke verzekerings­adviseur. Lees meer over DGA en verzekeringen.

Meest gelezen

Ziektewet, hoe werkt het?

33471 De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever?

Whitepapers en online tests