Bedrijfsnoodplan maken calamiteitenplan noodplan bedrijf ramp brand
Bedrijfsnoodplan maken calamiteitenplan noodplan bedrijf ramp brand

Bedrijfsnoodplan maken, tips en een voorbeeld

Een overval, brand of stroomuitval. Je bedrijf kan met allerlei calamiteiten te maken krijgen. Hoe ga je daarmee om? Zorg dat jij en je werknemers weten wat er moet gebeuren. Maak een bedrijfsnoodplan. Maar hoe doe je dat? Volg deze stappen en bekijk een voorbeeld noodplan voor bedrijven.

Waarom een bedrijfsnoodplan?

Met een bedrijfsnoodplan ben je goed voorbereid op verschillende noodsituaties. De belangrijkste reden om een noodplan te maken is: levens redden. Een goede uitvoering van dit plan kan het verschil maken. Daarmee bescherm je dus je werknemers, klanten en anderen binnen je bedrijf.

Een bedrijfsnoodplan wordt ook wel een BHV-plan, calamiteitenplan of crisisplan genoemd.

Is een bedrijfsnoodplan verplicht?

Hoewel het niet specifiek vastligt in de wet dat ieder bedrijf een noodplan moet hebben, is het impliciet een verantwoordelijkheid voor elke werkgever. Je kunt het onder de wettelijke verplichting van goed werkgeverschap scharen. Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken (BRZO-bedrijven) zijn wel wettelijk verplicht een bedrijfsnoodplan te hebben.

Volgens de Arbowet moet je in ieder geval zorgen voor een veilige werkomgeving. Het voorkomen van bedrijfsongevallen hoort daar ook bij. En het juist handelen in geval van nood kun je daar ook toe rekenen. Je moet namelijk zorgen voor een vorm van bedrijfshulpverlening (BHV). 

Ieder bedrijf in Nederland is wettelijk verplicht om een of meerdere bedrijfshulpverleners (BHV’ers) te hebben. Het aantal BHV’ers dat je nodig hebt, is afhankelijk van de risico’s binnen je bedrijf.

Elk bedrijf met personeel is verplicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te maken en de nodige maatregelen te nemen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Bedrijfsnoodplan maken

Voordat je bedrijf wordt getroffen door een calamiteit moet je er al op voorbereid zijn. Zo goed mogelijk. Dit doe je door een bedrijfsnoodplan te maken. In je plan beschrijf je wat er gebeurt bij verschillende calamiteiten: dus welke procedures er in gang worden gezet. Bijvoorbeeld een ontruiming of het bellen van 112.

Ondernemer risico's

Vrij baan voor je bedrijf

Als ondernemer droom je van succes en wil je je bedrijf laten groeien. Een adviseur kan je helpen om jouw bedrijfsrisico's te beperken, zodat jij je kunt focussen op je droom.

Mogelijke calamiteiten bedrijf

Welke calamiteiten kunnen jouw bedrijf treffen? Zet ze op een rij. Bijvoorbeeld:

 • Brand
 • Overstroming
 • Storm
 • Blikseminslag
 • Stroomuitval
 • Bommelding
 • (Gewapende) overval
 • Inbraak
 • Diefstal
 • Terrorisme
 • Vandalisme

Maatregelen noodplan

Beschrijf wat er per noodsituatie moet gebeuren. Focus hierbij vooral op de directe veiligheid van je werknemers en andere personen. Hoe kunnen zij in veiligheid gebracht worden. Vervolgens kun je ook de stappen beschrijven om de schade aan je bedrijf zo veel mogelijk te beperken.

Denk hierbij ook na over bedrijfsspecifieke risico's, zoals het werken met gevaarlijke stoffen. Neem je RI&E erbij en beschrijf wat er op specifieke afdelingen moet gebeuren om de veiligheid te garanderen en schade te beperken.

Onderdelen noodplan bedrijf

Een bedrijfsnoodplan moet in ieder geval een veiligheidsplan, een ontruimingsplan en een beveiligingsplan bevatten. Verder moeten de volgende onderdelen vermeld worden:

 • Hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) geregeld is.
 • Een schema van de commandostructuur bij calamiteiten (wie geeft instructies?).
 • De plaatsvervanging voor de bedrijfsvoering en hulpverlening (als jij er niet bent / getroffen bent).
 • Afstemming met gemeentelijke rampenplannen en rampenbestrijdingsplannen (bijv bij een natuurramp in de regio).
 • Verantwoordelijkheden en taken bij samenwerking met andere bedrijven in de buurt en de gemeente.

In een bedrijfsnoodplan staat bijvoorbeeld ook hoe en ontruiming in zijn werk gaat. Wat de vluchtroutes zijn en waar medewerkers zich moeten verzamelen (verzamelpunten).

Bedrijfsnoodplan updaten

Heb jij ooit een bedrijfsnoodplan gemaakt? Zorg dan dat je hem regelmatig bijwerkt. De risico’s in je bedrijf kunnen namelijk voortdurend veranderen. Bijvoorbeeld bij het wijzigen van bedrijfsactiviteiten, bij het aannemen van meer personeel, een verhuizing, aanpassing van werkplekken of bij een wetswijziging. Risicomanagement is een doorlopend proces.

Voorbeeld bedrijfsnoodplan

Je kunt eenvoudig je eigen bedrijfsnoodplan maken. Daarbij hoef je niet helemaal blanco te beginnen. Er zijn online verschillende voorbeelden te vinden van een noodplan, calamiteitenplan of BHV-plan. Download een sjabloon en ga aan de slag. Je kunt ook bij organisaties terecht die gespecialiseerd zijn in bedrijfshulpverlening voor een bedrijfsnoodplan op-maat.

Plan voor bedrijfscontinuïteit (voorbeeld)

Er komt veel op je af na een calamiteit. Wat moet je allemaal regelen, zodat je werknemers en je bedrijf weer verder kunnen? Is er bijvoorbeeld vervangende bedrijfsruimte nodig? Zijn er wel back-ups gemaakt van belangrijke bedrijfsinformatie? Denk hier van te voren na. 

Met dit voorbeeldplan word je geholpen de juiste voorbereidingen te treffen. Je weet dan beter wat je moet doen bij een calamiteit en in welke volgorde.

Ook geeft het je rust, omdat je weet hoe je bedrijf snel weer verder kan na een calamiteit en welke nazorg je gaat bieden aan medewerkers.

Risico's bedrijf

Wil je weten welke financiële risico's er zijn voor jouw bedrijf? Een Erkend MKB-adviseur kan je helpen om je risico’s in kaart te brengen. Dan gaat het bijvoorbeeld om risico’s rondom je bedrijfspand, bedrijfsmiddelen, personeel en bedrijfsactiviteiten.

Daarna kun je bepalen welke risico’s je wilt voorkomen, beperken, nemen of verzekeren. Samen bepaal je welke maatregelen het beste bij jouw bedrijf passen.

Het is belangrijk dat je in een noodplan of bedrijfscontinuïteitsplan niet alleen alle contact­gegevens en vergunningen opneemt, maar ook alle preventieve maatregelen om het risico te beperken.

Uitvoering bedrijfsnoodplan

Een bedrijfsnoodplan maken is één, maar zorg ook voor een goede uitvoering van het plan. Het is belangrijk dat je werknemers op de hoogte zijn van de inhoud van het bedrijfsnoodplan. Hoe krijg je dat voor elkaar? 4 tips:

 1. Deel het plan met je werknemers. Zorg dat het altijd eenvoudig terug te vinden is. Bijvoorbeeld in een hoofdmap op een gedeelde schijf (in de cloud) of via een directe link op de intranet-homepage.
 2. Wijs je werknemers regelmatig op het bedrijfsnoodplan. Test ook of je werknemers de inhoud kennen. Vraag ze bijvoorbeeld wat ze zouden doen bij een brand of waar de dichtstbijzijnde nooduitgang is. 
 3. Train je werknemers. Zorg voor voldoende BHV-ers. Geef ze een BHV-cursus en jaarlijkse herhalingscursus (niet verplicht, wel handig). 
 4. Oefen met al je werknemers. Doe een brandoefening: oefen in ieder geval jaarlijks een ontruiming, zodat je werknemers weten waar ze naartoe moeten. Je kunt ook meerdere scenario's oefenen aan de hand van de risico's binnen je bedrijf.

Bedrijfsnoodplan uitvoeren bij calamiteit

Gaat het om een calamiteit op de werkvloer? Dan is eerste hulp heel belangrijk. Bel of roep direct je bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Zij weten precies wat er moet gebeuren in geval van nood. Volg hun instructies op. Zij zullen ook hulpdiensten inschakelen als dat nodig is, zoals een ambulance of de brandweer.

Controleer of je werknemers in orde zijn. Begin met de werknemers die mogelijk getroffen zijn en vraag of zij praktische hulp nodig hebben. Informeer daarna werknemers die indirect of niet getroffen zijn door de calamiteit. Je kunt deze inventarisatie ook per afdeling uitvoeren of een werknemer vragen dit te doen.

Check vluchtroutes en hulpmiddelen 

Kijk regelmatig naar de vluchtwegen: zijn die duidelijk aangegeven, vrij van obstakels en voorzien van voldoende, goed werkende blusmiddelen? Zijn er voldoende EHBO-dozen binnen je bedrijf, veiligheidshesjes, helmen en andere beschermingsmiddelen? Is de inhoud van de EHBO-dozen nog in orde? Controleer dit elk halfjaar.

Je kunt je hierin ook laten bijstaan door een BHV-er of preventiemedewerker. Hij kan de checks namens jou uitvoeren en andere werknemers coachen om risico's op ongevallen te voorkomen.

Lees meer over het verbeteren van de brandveiligheid in je bedrijf.

Impact calamiteit op werknemers

Houd ook rekening met de weerbaarheid van je personeel. Een calamiteit kan een grote impact hebben, fysiek en mentaal. Heb dus oog voor je team, blijf je werknemers coachen en zorg eventueel voor professionele begeleiding.

Zorg dat je werknemers niet uitvallen

Gebruik de checklist verzuim voorkomen.

Verzekeringen voor gevolgen calamiteitBedrijfsnoodplan maken calamiteitenplan noodplan bedrijf rampenplan

Een calamiteit kan flinke financiële gevolgen hebben voor je bedrijf. Het zou zelfs een faillissement kunnen betekenen.

Er zijn meerdere verzekeringen die je helpen om de gevolgen van een calamiteit op te vangen. Welke verzekeringen zijn nuttig of zelfs broodnodig?

 • Bedrijfsschade­verzekering

Je onderneming kan veel omzet mislopen na een grote brand of waterschade. Zeker als jouw bedrijf tijdelijk moet sluiten. Met een bedrijfsschade­verzekering verzeker je dit risico.

Bij schade ontvang je een vergoeding van je vaste lasten en de misgelopen winst. Hierdoor kun je zo snel mogelijk weer verder met ondernemen. Kijk goed in welke situaties je een uitkering krijgt en hoe hoog die is.

 • Extra kosten­verzekering

Snel weer aan de slag na grote schade? Soms moet je daarvoor uitwijken naar een andere locatie en/of nieuwe spullen kopen. Met een extra kosten­verzekering krijg je de benodigde kosten vergoed. Denk aan kosten voor het huren van tijdelijke bedrijfsruimte, computerapparatuur of extra reiskosten van personeel.

 • Milieuschade­verzekering

Met een milieuschade­verzekering dek je de kosten van milieuschade. Iedere ondernemer kan met milieuschade te maken krijgen. Bijvoorbeeld door het gebruik van schoonmaakmiddelen, verontreinigd bluswater of het vrijkomen van asbest door brand of storm. De kosten van sanering zijn meestal volledig voor eigen rekening. Met deze verzekering kun je die kosten vergoed krijgen.

 • Cyber­verzekering

Je bedrijf kan ook stil komen te liggen door een vorm van cybercriminaliteit. Met een cyber­verzekering word je geholpen bij het voorkomen van cybercrime. Als het toch misgaat, krijg je hulp bij herstel van de schade en waar nodig een vergoeding voor de gemaakte kosten.

Andere verzekeringen bij calamiteiten

Naast verzekeringen voor bedrijfscontinuïteit heb je nog meer nuttige verzekeringen rondom calamiteiten. Hoe zorg je dat de materiële schade vergoed wordt? Om je bedrijfspand en bezittingen goed te verzekeren tegen o.a. brand, schade en diefstal heb je de volgende verzekeringen:

Personeel behouden na noodsituatie

Bij een noodsituatie kun je mogelijk gebruikmaken van de Crisisregeling Personeels­behoud. Deze regeling is bedoeld voor uitzonderlijke situaties, die buiten je ondernemersrisico vallen. Door de regeling kun je personeel tijdelijk een andere functie geven (herplaatsen) of een financiële tegemoetkoming (subsidie) krijgen van de overheid waardoor werknemers in dienst kunnen blijven.

 

Deze regeling kan nog aangepast worden. Het wetsvoorstel gaat naar verwachting in 2024 naar de Tweede Kamer en wordt mogelijk in 2025 ingevoerd.

Bij de volgende situaties kun je gebruik maken van de crisisregeling personeels­behoud:

 • Brand in het bedrijfspand, waardoor werkzaamheden niet langer uitgevoerd kunnen worden.
 • Extreme weersomstandigheden, waardoor schade toegebracht is aan bedrijfspand(en). Denk aan: overstromingen, blikseminslag, schade door hagel, en aardbevingen.
 • Maatregelen die de overheid neemt om de gevolgen van extreme weersomstandigheden (vooraf) te beperken, waardoor Nederlandse bedrijven niet volop kunnen produceren.
 • Maatregelen die de overheid opgelegt vanwege het uitbreken van een dierziekte, zoals het (gedeeltelijk) stilleggen van de productie, verwerking en/of vervoer van al dan niet besmette dieren.

De minister kan incidenteel ook bij andere noodsituaties de regeling toepassen. Bijvoorbeeld bij:

 • Langdurige en onverwachte uitval van vitale openbare infrastructuur, zoals internet of energie.
 • Oorlog, gewapende conflicten en burgeroorlog.
 • Sancties van buitenlandse overheden waardoor Nederlandse bedrijven worden geraakt.
 • Rampen en terroristische aanslagen.
 • Overheidsmaatregelen voor de bestrijding van een epidemie of pandemie (zoals bij de coronacrisis).

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Vragen over bedrijfsnoodplan en verzekeringen

 • Wat is een bedrijfsnoodplan?

  In een bedrijfsnoodplan leg je vast wat er moet gebeuren in een noodsituatie. Bijvoorbeeld als je te maken krijgt met een brand, stroomuitval of waterschade. Maar ook in het geval van een bommelding of een overval. Zorg dat jij en je werknemers weten wat zij moeten doen. In een plan beschrijf je de stappen en verantwoordelijkheden bij dit soort calamiteiten.

 • Welke verzekeringen zijn er tegen calamiteiten?

  Er zijn meerdere verzekeringen die je bedrijf beschermen tegen de gevolgen van een calamiteit. Met een bedrijfsschade­verzekering zorg je voor een vergoeding van je vaste lasten en de misgelopen winst. Kosten voor het huren van tijdelijke bedrijfsruimte, computerapparatuur of extra reiskosten van personeel kun je vergoed krijgen met de extra kosten­verzekering. Daarnaast heb je allerlei schade­verzekeringen waardoor je de schade aan je pand en bedrijfsonderdelen vergoed kunt krijgen na een calamiteit.

 • Hoe kan ik verzekeringen vergelijken?

  Lees altijd de polisvoorwaarden van de verzekering goed door. Daar vind je gegevens over de premie, de dekking en eventuele uitsluitingen van die dekking. Schakel een verzekerings­adviseur in voor een goede vergelijking van bedrijfs­verzekeringen en advies op maat.

 • Wanneer krijg ik korting op bedrijfs­verzekeringen?

  Je kunt besparen op de kosten van MKB-verzekeringen door ze slim te combineren. Zo krijg je vaak korting als je een verzekeringspakket afsluit bij één aanbieder. Ook kun je besparen door alleen te verzekeren wat je echt nodig hebt. Daarnaast kun je soms profiteren van belastingvoordelen. De premie voor een AOV is bijvoorbeeld fiscaal aftrekbaar.

 • Wat kosten verzekeringen voor ondernemers?

  De kosten ven zakelijke ­verzekeringen zijn afhankelijk van het type bedrijf dat je hebt, de risico's die je loopt en de dekking die je kiest. Het is slim om bij meerdere verzekeraars een offerte aan te vragen op basis van jouw behoeften. Bekijk alvast een indicatie van de kosten van zakelijke verzekeringen.

 • Waar vind je een gratis voorbeeld noodplan bedrijf?

  Ondernemen Met Personeel heeft een gratis voorbeeld bedrijfscontinuïteitsplan beschikbaar: in PDF-variant of in Word. Je kunt dit voorbeeld eenvoudig invullen en aanpassen naar jouw bedrijfssituatie. Bereid je goed voor op calamiteiten. Download gratis voorbeeldplan.

Meest gelezen

Cao in het MKB, een overzicht per branche

Bijna de helft van de ondernemers in het MKB werkt met een collectieve arbeids­overeenkomst (cao). Toch hebben nog veel ondernemers 'geen idee' of een cao van toepassing is. Een overzicht per branche.

Nieuwe wetten in 2022

Wat gaat er in 2022 veranderen voor ondernemers met personeel? Bekijk een overzicht van nieuwe wetten en regels voor werkgevers en werknemers vanaf 1 januari 2022 en daarna.

Arbowet, 7 vragen en antwoorden

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is een belangrijke wet voor ondernemers met personeel. Wat staat er in de Arbowet? Hoe pas je de regels toe? Welke aandachtspunten zijn er in jouw branche? 7 vragen en antwoorden.

Salaris vergelijken in het MKB

Wat is een passend salaris voor jouw medewerker? Hoeveel loon geven andere werkgevers in jouw branche en regio? Gebruik deze tips, tools en onderzoeken voor salaris vergelijken in het MKB.

Whitepapers en online tests