Preventiemedewerker
Preventiemedewerker

Preventiemedewerker aanstellen, hoe zit dat?

4166 Elke werkgever is verplicht om ten minste één preventiemedewerker in dienst te hebben. Afhankelijk van het aantal werknemers kan hij die functie zelf vervullen. Acht vragen over het aanstellen van een preventiemedewerker.

1. Wat is een preventiemedewerker?

Een preventiemedewerker verricht bijstand op het gebied van preventie en bescherming. Hij doet dit zelfstandig en onafhankelijk en kan ongevraagd adviezen geven.

Bijvoorbeeld over risico’s die aanwezig zijn in je bedrijf. Hierdoor kunnen je werknemers veilig en gezond werken. Werknemers kunnen daarnaast bij hem terecht met vragen over arbo. Een ander woord voor preventiemedewerker is arbocoördinator.

2. Is een preventiemedewerker verplicht?

Een preventiemedewerker is verplicht op grond van artikel 13 van de Arbowet. In dat artikel staat dat een werkgever zich bij zijn arbobeleid moet laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers. Daarbij wordt niet precies vermeld om hoeveel preventiemedewerkers het moet gaan. Wel moeten zij zodanig in aantal zijn dat zij hun werk naar behoren kunnen doen. Dat kan onder meer betekenen dat een bedrijf met meer of grotere risico’s een hoger aantal preventiemedewerkers moet aanstellen. Uiteindelijk is de situatie in je bedrijf bepalend.

3. Geldt deze verplichting ook voor kleine bedrijven?

Een preventiemedewerker is ook verplicht voor kleine bedrijven. Daarbij is rekening gehouden met werkgevers die niet meer dan 25 medewerkers in dienst hebben. In deze bedrijven mag de werkgever zelf de taken van de preventiemedewerker op zich nemen.

4. Hoe wordt de preventiemedewerker aangesteld?

Volgens de vernieuwde Arbowet (per 1 juli 2017) moet je met je personeel afstemmen wie er als preventiemedewerker wordt aangesteld en wat zijn rol is. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Let op
Ook voor preventiemedewerkers die al voor 1 juli 2017 waren aangesteld, moet je alsnog toestemming vragen bij je personeel. Dit kan via een ondernemingsraad of personeels­vertegenwoordiging. Als je die niet hebt, moet je dit zelf afstemmen met je werknemers.

5. Wat zijn de taken van een preventiemedewerker?

Volgens de Arbowet heeft een preventiemedewerker in elk geval de volgende taken:

  • meewerken aan het verrichten en opstellen van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)
  • adviseren aan of nauw samenwerken met de ondernemingsraad of personeels­vertegenwoordiging over de maatregelen voor een zo goed mogelijk arbobeleid
  • adviseren aan en samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.
  • (mede) uitvoeren van deze maatregelen

De taken hoeven zich overigens niet te beperken tot deze opsomming. Zo kan een preventiemedewerker ook zijn collega’s voorlichten over veilig en gezond werken. Daarnaast kan hij bij eventuele ongevallen assistentie verlenen aan de Inspectie SZW.

Bonus: persoonlijke rapport

Klaar voor (meer) personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

6. Heeft een preventiemedewerker een cursus nodig?

Een preventiemedewerker moet kunnen beschikken over voldoende deskundigheid en ervaring. Dit stelt hem in staat om de bijstand naar behoren te verlenen.

Het volgen van een cursus voor preventiemedewerkers kan daaraan bijdragen. Een dergelijke cursus maakt soms deel uit van een verzuim­verzekering. Een verzekerings­adviseur kan je daar meer over vertellen.

7. Mag je iemand van buiten aanstellen als preventiemedewerker?

Het is in principe niet toegestaan om iemand van buiten aan te stellen als preventiemedewerker. Het is namelijk belangrijk dat een preventiemedewerker goed op de hoogte is van risico’s in je onderneming. Dat is beter gewaarborgd als het gaat om een werknemer.

Uitzonderingen zijn alleen toegestaan als de mogelijkheden onvoldoende zijn om de bijstand binnen het bedrijf te organiseren.

8. Wie is eindverantwoordelijk voor het arbobeleid?

Hoewel een preventiemedewerker je ondersteunt, blijf je als ondernemer eindverantwoordelijk voor het arbobeleid. Daarbij is het belangrijk om te weten dat een preventiemedewerker dezelfde ontslagbescherming geniet als een OR-lid. Dat betekent onder meer dat je hem op grond van zijn taken niet mag benadelen in zijn positie in het bedrijf.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Hitteplan voor je personeel maken

14453 In Nederland hebben we een Nationaal Hitteplan, maar als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor de werkomstandigheden van je personeel.

Thuiswerken, wat zegt de Arbowet?

8899 Door de coronacrisis werken veel mensen vanuit huis. Wat betekent dat voor jou als werkgever? Waar moet je volgens de Arbowet op letten?

Whitepapers en online tests