Prinsjesdag
Prinsjesdag

Kabinet sleutelt aan arbeidsmarkt

Het kabinet sleutelt in 2015 volop aan de arbeidsmarkt. Dit moet leiden tot een structurele verbetering. Welke hervormingen komen eraan en wat zul je hiervan merken als werkgever?

De rijksbegroting noemt enkele lichtpuntjes op de arbeidsmarkt. Zo neemt het aantal vacatures toe en lijkt de werkloosheid te stabiliseren. Dit is voor het kabinet echter geen reden om stil te zitten. Volgend jaar staan namelijk meerdere grote hervormingen op stapel, zoals de wijziging van het flexrecht.

Deze hervormingen zullen het nodige vragen van werkgevers. Met ingang van 1 januari 2015 moet je namelijk rekening houden met nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van personeel. Op Prinsjesdag gaf het kabinet hierop een toelichting. Lees wat er gaat veranderen en wat dit betekent voor jou.

Hervormingen arbeidsmarkt

Betere positie flexwerkers

De Wet werk en zekerheid moet zorgen voor een betere positie van flexwerkers. Zo wil het kabinet de balans tussen de bescherming van vaste en flexibele contracten herstellen en tegelijkertijd oneigenlijke flexconstructies aanpakken. Dit moet leiden tot een eerlijker, sneller en eenvoudiger ontslagstelstel.

De introductie van de transitievergoeding moet ontslag bovendien minder kostbaar maken voor werkgevers en de aandacht meer richten op het vinden van een nieuwe baan. Ook is het de bedoeling om de WW activerender te maken en daarmee de overheidsfinanciën structureel op orde brengen.

Meer kansen arbeidsgehandicapten

Per 1 januari 2015 moet de Participatiewet meer kansen scheppen voor arbeidsgehandicapten om te participeren op de arbeidsmarkt. Daarbij worden werkgevers gehouden aan de afspraak om tussen 2014 en 2026 in totaal 125.000 extra banen te scheppen voor arbeidsgehandicapten. Dat doen zij bijvoorbeeld met behulp van jobcarving.

Als de vrijwillige banenafspraak tussen werkgevers en werknemers niet wordt gehaald, wordt een wettelijk quotum ingevoerd. Dat gebeurt na overleg met sociale partners en gemeenten. De banenafspraak en het wettelijk quotum staan in een wetsvoorstel dat nog moet worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

Vereenvoudiging kindregelingen

De Wet hervorming kindregelingen richt zich op een vereenvoudiging en versobering van de kindregelingen. Zo wordt de kinderbijslag gedurende het hele jaar 2015 niet geïndexeerd. Ook brengt het kabinet het aantal financiële regelingen terug van tien naar vier:

  • kinderbijslag
  • kindgebonden budget
  • combinatiekorting
  • kinderopvangtoeslag

De vereenvoudiging moet het stelsel rechtvaardiger en begrijpelijker maken, waardoor ouders de financiële gevolgen van keuzes bij het combineren van arbeid en zorg beter kunnen overzien. Daarnaast is het de bedoeling dat alleenstaande ouders in de bijstand worden geprikkeld om te gaan werken.

Transparanter en stabieler pensioenstelsel

Het financieel toetsingskader (FTK) moet zorgen voor een transparanter en stabieler pensioenstelsel. Hierdoor worden financiële meevallers en tegenvallers gelijkmatiger gespreid over de tijd. Dit stelt pensioenfondsen beter in staat om een beleggingsbeleid te voeren dat is gericht op de ambitie om de pensioenen te indexeren.

Ook moeten duidelijke en eerlijke regels voor de indexatie bijdragen aan een evenwichtige verdeling van lusten en lasten over generaties. Ook wordt gezorgd voor een stabiele en kostendekkende premie door voorwaarden te stellen aan het verwachte rendement waarmee pensioenfondsen moeten rekenen.

Bron: Rijksoverheid.nl

Meest gelezen

Whitepapers en online tests