Wet flexibel werken thuis
Wet flexibel werken thuis

Wet flexibel werken, hoe zit dat?

De Wet flexibel werken (Wfw) geeft werknemers het recht op flexibel werken. Zij kunnen bij jou een verzoek indienen om hun arbeidsduur, werktijden of arbeidsplaats aan te passen. Wat zijn jouw rechten en plichten? Zo werkt het.

Wet flexibel werken (Wfw)

Flexibel werken is een gewilde arbeidsvoorwaarde. Veel werknemers zouden namelijk graag thuiswerken of flexibele werktijden hanteren. Met deze flexibiliteit kunnen zij werk en privé beter combineren, bijvoorbeeld om de kinderen naar school te brengen of mantelzorg te verlenen aan een naaste.

Werknemers kunnen dit nu makkelijker regelen dankzij de Wet flexibel werken (Wfw). Deze wet is in werking getreden op 1 januari 2016. Sindsdien kunnen werknemers niet alleen een verzoek indienen voor aanpassing van de arbeidsduur, maar ook voor de werktijden en arbeidsplaats.

Wet werken waar je wilt

De Wet flexibel werken zou worden aangepast door de komst van een nieuwe wet: de Wet werken waar je wilt. Volgens die nieuwe wet zou je werknemer een verzoek mogen indienen als hij op een andere locatie wil werken.

Een verzoek om thuis te werken moet je in beginsel accepteren. Afwijzen kan alleen met een hele goede reden, op basis van redelijkheid en billijkheid. Bijvoorbeeld als thuiswerken niet mogelijk is voor het type werk van je werknemer.

Let op: De Wet werken waar je wilt werd afgekeurd door de Eerste kamer. De Wet flexibel werken blijft dus bestaan in zijn huidige vorm.

Wet flexibel werken, de voorwaarden

De voorwaarden voor de werknemer zijn:

 • Hij is op de gewenste ingangsdatum van de wijziging ten minste een half jaar (26 weken) in dienst.
 • Hij stuurt ten minste twee maanden voor die ingangsdatum een schriftelijk verzoek.
 • Hij kan dit verzoek maximaal een keer per jaar indienen. Als er sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag deze termijn korter zijn.

Verzekeringen ondernemers noodzakelijk

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Lees in ons gratis whitepaper tips van ondernemers, doe je eigen risico-checklist en ontdek de top 5 verzekeringen per branche.

Het verzoek moet in ieder geval de gewenste ingangsdatum van de wijziging bevatten. Daarnaast gaat het (afhankelijk van het soort verzoek) om de volgende gegevens:

 1. De gewenste omvang van de aanpassing van de arbeidsduur per week, of, als de arbeidsduur over een ander tijdvak is overeengekomen, over dat tijdvak.
 2. De gewenste spreiding van de werktijden over de week, of het anderszins overeengekomen tijdvak.
 3. De gewenste arbeidsplaats.

Verplichte cao

Houd altijd rekening met een eventuele verplichte cao. Daarin kunnen afspraken staan over het recht om meer te werken, de werktijden of aanpassing van de arbeidsplaats.

Deze afspraken gaan boven de Wet flexibel werken. Ook kan de werkgever over deze onderwerpen afspraken maken met de ondernemingsraad of personeels­vertegenwoordiging.

Afwijzen verzoek flexibel werken

De Wet flexibel werken geeft een werknemer het recht om een verzoek in te dienen. Daarmee kan hij vragen om een wijziging in de arbeidsduur, werktijden of arbeidsplaats. Mag je dit verzoek afwijzen?

In welke gevallen je het verzoek van de werknemer mag afwijzen, hangt af van het soort verzoek:

1. Arbeidsduur en werktijden

Weigeren van het verzoek kan bij arbeidsduur en werktijden alleen als het in strijd is met zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Daarbij gelden verschillende eisen als het gaat om verzoeken voor een kortere of langere arbeidsduur (dus om minder of juist meer te werken), of om de werktijden te wijzigen.

 • Bij een verzoek om minder te werken, moet je denken aan ernstige problemen:
  • voor de bedrijfsvoering bij de herbezetting van de vrijgekomen uren
  • op het gebied van de veiligheid
  • van roostertechnische aard
 • Bij een verzoek om meer te werken, moet je denken aan ernstige problemen:
  • van financiële of organisatorische aard
  • wegens het niet voorhanden zijn van voldoende werk
  • omdat de vastgestelde formatieruimte of personeels­begroting daartoe ontoereikend is
 • Bij een aanpassing van de werktijden moet je denken aan ernstige problemen:
  • op het gebied van veiligheid
  • van roostertechnische aard
  • van financiële of organisatorische aard

De spreiding van de werktijden stel je vast volgens de wensen van de werknemer. Je mag hiervan afwijken als zijn wens niet redelijk is. Dat betekent dat je het belang van de werknemer moet afwegen tegen dat van jou als werkgever.

Adv of atv

De arbeidsduur of arbeidstijd kun je ook verkorten via bepaalde regelingen. Misschien zijn adv- of atv-dagen wel de oplossing.

2. Arbeidsplaats Wet flexibel werken regels voorwaarden thuis

Je moet een verzoek om op een andere locatie te werken in beginsel accepteren. Afwijzen kan alleen met een hele goede reden, op basis van redelijkheid en billijkheid. Bijvoorbeeld als werken op afstand echt niet mogelijk is voor de uitoefening van de functie van je werknemer.

Je hebt als werkgever de verplichting om het verzoek van je werknemer serieus te nemen en grondig te onderzoeken of je ermee kunt instemmen. Als dat niet mogelijk is, moet je hier als werkgever schriftelijk verantwoording over afleggen.

Wet flexibel werken, verplichtingen werkgever

De drie verplichtingen voor jou als werkgever zijn:

 1. Je moet met de werknemer spreken over zijn verzoek.
 2. Een eventuele afwijzing of afwijking van de wensen van je werknemer moet je schriftelijk kenbaar maken en goed motiveren.
 3. Je laat de beslissing één maand voor de gewenste ingangsdatum van de wijziging schriftelijk weten aan de werknemer.

Reageer op tijd op het verzoek van de werknemer. Als je dat niet doet, dan mag hij zelf de arbeidsduur, werktijden of arbeidsplaats aanpassen. Ook als je het niet met zijn verzoek eens bent.

Aanpassing door Wet transparante voorwaarden

Via de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zijn de rechten van je werknemer verder uitgebreid.

Nu mag een werknemer die een halfjaar in dienst is een schriftelijk verzoek indienen voor een arbeids­overeenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract) of overeenkomst met vaste arbeidsomvang (aantal uren). Je bent als werkgever verplicht hierop te reageren.

Reactie binnen 1 maand verplicht

Nadat je medewerker zo'n verzoek doet, ben je verplicht binnen een maand schriftelijk te reageren en daarin je toewijzing of afwijzing te motiveren. Heb je minder dan 10 werknemers? Dan heb je 3 maanden reactietijd. Als je niet of niet op tijd reageert gaat het verzoek automatisch in.

Heb je gereageerd op een verzoek voor een voorspelbare arbeidsrelatie? Dan kan een medewerker pas na een jaar opnieuw een verzoek indienen.

Kleine werkgever en flexibel werken

Ben je een kleine werkgever met minder dan tien werknemers in dienst? Dan moet je zelf een regeling met je personeel treffen over aanpassing van de arbeidsduur.

Dat betekent overigens niet dat je helemaal geen rekening hoeft te houden met de Wet flexibel werken. Net als bij de grotere werkgevers waarvoor deze wet geldt, moet je het belang van de werknemer meewegen.

Regels bij thuiswerken

Wil je werknemer thuis gaan werken? Benut dan de volgende tips voor werkgevers:

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Vragen over de Wet flexibel werken (WFW)

 • Wanneer heeft personeel recht op thuiswerken?

  Volgens de Wet flexibel werken (WFW) mogen werknemers die een halfjaar in dienst zijn een verzoek indienen om hun werklocatie aan te passen. Bijvoorbeeld als zij (deels) thuis willen werken. Je mag een verzoek voor thuiswerken alleen afwijzen als je daar een gewichtige reden voor hebt.

 • Hoe zit het met de Arbowet bij thuiswerken?

  Volgens de Arbowet moet je als werkgever elke arbeidsplaats betrekken in je arbobeleid. Ook de thuiswerkplek. Je moet bijvoorbeeld checken of de thuiswerkplek ergonomisch is ingericht. Hoe kun je hiervoor zorgen? Lees meer over thuiswerken en de Arbowet.

 • Wat is een thuiswerkovereenkomst?

  Een thuiswerkovereenkomst is een toevoeging op de arbeids­overeenkomst. Als je werknemer structureel thuis gaat werken leg je de onderlinge afspraken vast in een overeenkomst. Zowel jij als je werknemer moeten tekenen voor akkoord. Dan is het thuiswerkcontract rechtsgeldig.

 • Hoeveel thuiswerkvergoeding geven in 2024?

  In 2024 mag je werknemers een onbelaste thuiswerkvergoeding geven van maximaal 2,35 euro per dag. Ook als werknemers een deel van een dag thuiswerken mag je dit bedrag belastingvrij uitbetalen. Je mag natuurlijk ook meer geven, maar daar betaal je dan wel loonheffingen over.

Meest gelezen

Wet betaald ouderschapsverlof

Wat staat er in de Wet betaald ouderschapsverlof? Wanneer voldoe je aan de regels? Wat betekent het voor je werknemers en voor jou als werkgever? Bekijk de antwoorden en een uitleg over ouderschapsverlof in 2024.

Cao verplicht in 4 gevallen

De kans is groot dat jouw onderneming ook gebonden is aan een cao. In welke gevallen is een cao verplicht? Ga na of de cao verplicht is en voorkom hoge claims van werknemers.

Wat houdt goed werkgeverschap in?

De wet verplicht bedrijven zich als 'goed werkgever' te gedragen. Daarbij spelen 6 beginselen een belangrijke rol. Wat houden deze beginselen in en hoe werken ze in de praktijk?

Whitepapers en online tests