Wet flexibel werken
Wet flexibel werken

Wet flexibel werken, hoe zit dat?

10429 De Wet flexibel werken (Wfw) geeft werknemers het recht op flexibel werken. Zij kunnen bij jou een verzoek indienen om hun arbeidsduur, werktijden of arbeidsplaats aan te passen. Wat zijn jouw rechten en plichten? Zo werkt het.

Flexibel werken is een gewilde arbeidsvoorwaarde. Veel werknemers zouden namelijk graag thuiswerken of flexibele werktijden hanteren. Met deze flexibiliteit kunnen zij werk en privé beter combineren, bijvoorbeeld om de kinderen naar school te brengen of mantelzorg te verlenen aan een naaste.

Werknemers kunnen dit nu makkelijker regelen dankzij de Wet flexibel werken (Wfw). Deze wet is in werking getreden op 1 januari 2016. Sindsdien kunnen werknemers niet alleen een verzoek indienen voor aanpassing van de arbeidsduur, maar ook voor de werktijden en arbeidsplaats. Wat staat hierover in de wet?

Wet flexibel werken, de voorwaarden

De voorwaarden voor de werknemer zijn:

 • Hij is op de gewenste ingangsdatum van de wijziging ten minste een half jaar (26 weken) in dienst.
 • Hij stuurt ten minste twee maanden voor die ingangsdatum een schriftelijk verzoek.
 • Hij kan een dergelijk verzoek ten hoogste eenmaal per jaar, nadat een vorig verzoek is ingewilligd of afgewezen, opnieuw indienen. Als sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag deze termijn korter zijn.

Verzekeringen ondernemers noodzakelijk

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Lees in ons gratis whitepaper tips van ondernemers, doe je eigen risico-checklist en ontdek de top 5 verzekeringen per branche.

Het verzoek moet in ieder geval de gewenste ingangsdatum van de wijziging bevatten. Daarnaast gaat het (afhankelijk van het soort verzoek) om de volgende gegevens:

 1. de gewenste omvang van de aanpassing van de arbeidsduur per week, of, als de arbeidsduur over een ander tijdvak is overeengekomen, over dat tijdvak
 2. de gewenste spreiding van de werktijden over de week, of het anderszins overeengekomen tijdvak
 3. de gewenste arbeidsplaats

Verplichte cao

Houd altijd rekening met een eventuele verplichte cao. Daarin kunnen afspraken staan over het recht om meer te werken, de werktijden of aanpassing van de arbeidsplaats.

Deze afspraken gaan boven de Wet flexibel werken. Ook kan de werkgever over deze onderwerpen afspraken maken met de ondernemingsraad of personeels­vertegenwoordiging.

Afwijzen verzoek flexibel werken

De Wet flexibel werken geeft een werknemer het recht om een verzoek in te dienen. Daarmee kan hij vragen om een wijziging in de arbeidsduur, werktijden of arbeidsplaats.

In welke gevallen je het verzoek van de werknemer mag afwijzen, hangt af van het soort verzoek:

1. Arbeidsduur en werktijden

Weigeren van het verzoek kan bij arbeidsduur en werktijden alleen als het in strijd is met zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Daarbij gelden verschillende eisen als het gaat om verzoeken voor een kortere of langere arbeidsduur (dus om minder of meer te werken), of om de werktijden te wijzigen.

 • Bij een verzoek om minder te werken, moet je denken aan ernstige problemen:
  • voor de bedrijfsvoering bij de herbezetting van de vrijgekomen uren
  • op het gebied van de veiligheid
  • van roostertechnische aard
 • Bij een verzoek om meer te werken, moet je denken aan ernstige problemen:
  • van financiële of organisatorische aard
  • wegens het niet voorhanden zijn van voldoende werk
  • omdat de vastgestelde formatieruimte of personeels­begroting daartoe ontoereikend is
 • Bij een aanpassing van de werktijden moet je denken aan ernstige problemen:
  • op het gebied van veiligheid
  • van roostertechnische aard
  • van financiële of organisatorische aard

De spreiding van de werktijden stel je vast volgens de wensen van de werknemer. Je mag hiervan afwijken als zijn wens niet redelijk is. Dat betekent dat je het belang van de werknemer moet afwegen tegen dat van jou als werkgever.

Adv of atv

De arbeidsduur of arbeidstijd kun je ook verkorten via bepaalde regelingen. Misschien zijn adv- of atv-dagen wel de oplossing.

2. Arbeidsplaats

Weigeren van het verzoek is eenvoudiger als het gaat om de arbeidsplaats. Daarbij hoef je namelijk geen beroep te doen op zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen.

Je hebt als werkgever wel de verplichting om het verzoek van je werknemer serieus te nemen en grondig te onderzoeken of je ermee kunt instemmen. Als dat niet mogelijk is, moet je hier als werkgever schriftelijk verantwoording over afleggen.

Wet flexibel werken, verplichtingen werkgever

De drie verplichtingen voor de werkgever zijn:

 1. Je moet overleg plegen met de werknemer over zijn verzoek.
 2. Je motiveert schriftelijk een eventuele afwijzing of afwijking van de wensen van de werknemer.
 3. Je laat de beslissing één maand voor de gewenste ingangsdatum van de wijziging schriftelijk weten aan de werknemer.

Reageer op tijd op het verzoek van de werknemer. Als je dat niet doet, dan mag hij de arbeidsduur, werktijden of arbeidsplaats aanpassen. In dat geval mag hij dat ook doen als je het niet met zijn verzoek eens bent.

Kleine werkgever en flexibel werken

Ben je een kleine werkgever met minder dan tien werknemers in dienst? Dan moet je zelf een regeling met je personeel treffen over aanpassing van de arbeidsduur.

Dat betekent overigens niet dat je helemaal geen rekening hoeft te houden met de Wet flexibel werken. Net als bij de grotere werkgevers waarvoor deze wet geldt, moet je het belang van de werknemer meewegen.

Regels bij thuiswerken

Wil je werknemer thuis gaan werken? Benut dan de volgende tips voor werkgevers:

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Vragen over Wet flexibel werken (WFW)

 • Wanneer heeft personeel recht op thuiswerken?Volgens de Wet flexibel werken (WFW) mogen werknemers die een halfjaar in dienst zijn een verzoek indienen om hun werklocatie aan te passen. Bijvoorbeeld als zij (deels) thuis willen werken. Je mag een verzoek voor thuiswerken alleen afwijzen als je daar een gewichtige reden voor hebt.
 • Hoe zit het met de Arbowet bij thuiswerken?Volgens de Arbowet moet je als werkgever elke arbeidsplaats betrekken in je arbobeleid. Ook de thuiswerkplek. Je moet bijvoorbeeld checken of de thuiswerkplek ergonomisch is ingericht. Hoe kun je hiervoor zorgen? Lees meer over thuiswerken en de Arbowet.
 • Wat is een thuiswerkovereenkomst?Een thuiswerkovereenkomst is een toevoeging op de arbeids­overeenkomst. Als je werknemer structureel thuis gaat werken leg je de onderlinge afspraken vast in een overeenkomst. Zowel jij als je werknemer moeten tekenen voor akkoord. Dan is het thuiswerkcontract rechtsgeldig.
 • Hoeveel thuiswerkvergoeding geven?Vanaf 1 januari 2022 mag je werknemers een onbelaste thuiswerkvergoeding geven van maximaal 2 euro per dag. Ook als werknemers een deel van een dag thuiswerken mag je ze 2 euro belastingvrij uitbetalen. Je mag natuurlijk ook meer geven, maar daar betaal je dan wel loonheffingen over.

Meest gelezen

Cao verplicht in 4 gevallen

27574 De kans is groot dat jouw onderneming ook gebonden is aan een cao. In welke gevallen is een cao verplicht? Ga na of de cao verplicht is en voorkom hoge claims van werknemers.

Wat houdt goed werkgeverschap in?

21140 De wet verplicht bedrijven zich als 'goed werkgever' te gedragen. Daarbij spelen 6 beginselen een belangrijke rol. Wat houden deze beginselen in en hoe werken ze in de praktijk?

Whitepapers en online tests