arbeidsinspectie controle szw
arbeidsinspectie controle szw

Arbeidsinspectie controle, hoe gaat dat bezoek?

Oei, ineens staat de Arbeidsinspectie (SZW) op de stoep. Het kan ieder bedrijf gebeuren. Waar letten de inspecteurs precies op tijdens een bedrijfsbezoek? Zorg dat je de volgende personeels­zaken op orde hebt bij Arbeidsinspectie controle.

1. Wat doet de Arbeidsinspectie SZW?

De Nederlandse Arbeidsinspectie is onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze instantie controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de wet- en regelgeving rond personeel. Denk aan arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en sociale zekerheid.

Onaangekondigde controles uitvoeren

De Arbeidsinspectie mag onaangekondigd controles uitvoeren bij bedrijven. Als daarbij een misstand of overtreding aan het licht komt, kun je een waarschuwing of een boete krijgen.

Gevaarlijke werksituatie

In uiterste gevallen wordt het werk stilgelegd, bijvoorbeeld als de werksituatie te gevaarlijk is voor personeels­leden. Lang niet alle bedrijven worden gecontroleerd. De kans op een controle is groter als er sprake is van eerdere overtredingen, klachten of arbeidsongevallen

Veilige werkomgeving personeel

Veilige werkomgeving

Wil je werknemers een veilige werkomgeving bieden en aan de eisen van Arbowet, brandweer, gemeente en verzekeraar voldoen? Regel dan een preventie­abonnement.

Wat gebeurt er tijdens een Arbeidsinspectie controle?

De arbeidsinspecteur kan dus zonder afspraak langs komen en mag het bedrijf controleren zonder toestemming van jou als ondernemer. Hij moet kunnen waarnemen of op de werkvloer in de dagelijkse praktijk eerlijk, gezond en veilig wordt gewerkt.

 • Veilige inspectie

Als het nodig is, zijn er meerdere inspecteurs of specialisten bij aanwezig. In sommige gevallen zal er wel eerst een afspraak worden gemaakt, bijvoorbeeld als er van tevoren maatregelen genomen moeten worden om de inspectie veilig te laten verlopen.

 • Legitimeren

De inspecteur moet zich eerst legitimeren bij een Arbeidsinspectie controle. Daarna legt hij uit wat hij gaat doen. Als werkgever ben je verplicht je medewerking te verlenen bij al deze stappen.

De inspecteur kan bijvoorbeeld:

 1. De personeels­administratie controleren. Denk aan personeels­dossiers, contracten en loonadministratie.
 2. De werkomstandigheden controleren. Werkplek en veiligheid checken.
 3. Vragen stellen aan werknemers (of de ondernemingsraad / personeels­vertegenwoordiging)
 4. Vragen stellen aan jou als werkgever

Waar let de Arbeidsinspectie op bij een controle?

De Arbeidsinspectie let bij een controle in 2023 met name op:

 • Naleving van arbeidswetten

  Zoals onderbetaling van werknemers (aan de hand van het huidige minimumloon), arbeidstijden en illegale tewerkstelling van vreemdelingen.
 • Schijnconstructies

  De inspectie werkt samen met het UWV, Belastingdienst, IND en ILT, om schijnconstructies tegen te gaan. Uitkeringsfraude, migratiefraude en vormen van fiscale fraude worden gezamenlijk aangepakt.
 • Naleving van cao’s

  Sociale partijen kunnen hulp inroepen van de Arbeidsinspectie om te controleren of cao’s worden nageleefd.
 • Pesten en discriminatie op het werk

  Hier zijn aparte inspectieteams voor aangesteld.
 • Gevaarlijke situaties en onveiligheid op de werkplek

  Gevaarlijke stoffen komen voor bij meer dan 100.000 bedrijven. Voor ongeveer 400 (meestal grote) bedrijven geldt het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) dat eisen stelt aan de procesveiligheid. De inspectie richt zich op de vermindering van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
 • Ongevallen

  De Arbeidsinspectie onderzoekt alle ernstige arbeidsongevallen.
 • Fysieke overbelasting

Alle prioriteringen en risico's vind je in het meerjarenplan van de Arbeidsinspectie. Dit rapport is gemaakt voor 2023 t/m 2026.

Wie zijn er bij een arbeidsinspectie SZW controle aanwezig?

De Arbeidsinspectie SZW werkt samen met andere (rijks)toezichthouders, Justitie, politie, Belastingdienst, IND, UWV en de Koninklijke Marechaussee. Personen van deze instanties kunnen dus ook aanwezig zijn tijdens de inspectie.

Gezamenlijke controles

Door Arbeidsinspectie controles gezamenlijk uit te voeren, hoeft er maar één inspectie van het bedrijf plaats te vinden. Als het gaat om bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen werken (BRZO-bedrijven) zijn de samenwerkingsverbanden wettelijk vastgelegd.

Deze inspecties worden uitgevoerd door een team van inspecteurs van de Arbeidsinspectie, het Bevoegd Gezag Wabo (milieu) en de Veiligheidsregio (brandweer).

Risicomanagement

Als werkgever ben je verplicht om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor je personeel te inventariseren en aan te pakken. Het is dus slim om grip te krijgen op risico’s in je bedrijf.

Daarnaast is het verstandig om ook andere risico’s in je onderneming onder de loep te nemen. Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies

Bouwondernemer

Specialist in de bouw

Wat doe je als er schade is veroorzaakt tijdens de bouw of je gereedschap is gestolen? Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Meest gelezen

Dertiende maand, 8 veelgestelde vragen

Veel werknemers kijken aan het einde van het jaar uit naar hun dertiende maand. Dit extraatje komt in de dure decembermaand vaak goed van pas. 8 veelgestelde vragen over deze populaire arbeidsvoorwaarde.

Onkostenvergoedingen, 6 vragen van werkgevers

Welke onkostenvergoedingen zijn er? Waarom is het voor ondernemers in het MKB zo belangrijk dit goed op orde te hebben? Hoe regel je dat in de praktijk? Dit artikel beantwoordt de belangrijkste vragen van werkgevers over onkostenvergoedingen in 2024.

Hoeveel vakantietoeslag uitbetalen en wanneer?

Vakantietoeslag, als werkgever ben je verplicht dit jaarlijks uit te betalen aan je personeel. Maar hoeveel en wanneer? Lees het antwoord op 9 belangrijke vragen rond vakantietoeslag met handige extra tips van arbeidsjurist Monique van de Graaf.

Loonbelastingverklaring, wat en hoe?

Nieuwe werknemers moeten een loonbelastingverklaring invullen. Wat is dat, waar heb je zo’n verklaring voor nodig en hoe vraag je hem aan? Tips en een formulier.

Whitepapers en online tests