Inspectie SZW bedrijfsbezoek
Inspectie SZW bedrijfsbezoek

Arbeidsinspectie op bezoek, hoe gaat dat?

979 Oei, ineens staat de Arbeidsinspectie op de stoep. Het kan ieder bedrijf gebeuren. Waar letten de inspecteurs precies op tijdens een bedrijfsbezoek? Zorg dat je de volgende personeels­zaken op orde hebt.

Wat doet de Arbeidsinspectie?

De Nederlandse Arbeidsinspectie is onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze instantie controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de wet- en regelgeving rond personeel. Denk aan arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en sociale zekerheid.

Onaangekondigde inspecties uitvoeren

De Arbeidsinspectie mag onaangekondigd inspecties uitvoeren bij bedrijven. Als daarbij een misstand of overtreding aan het licht komt, kun je een waarschuwing of een boete krijgen.

Gevaarlijke werksituatie

In uiterste gevallen wordt het werk stilgelegd, bijvoorbeeld als de werksituatie te gevaarlijk is voor personeels­leden. Lang niet alle bedrijven worden gecontroleerd. De kans op een controle is groter als er sprake is van eerdere overtredingen, klachten of arbeidsongevallen.

Wat gebeurt er tijdens een inspectie?

De arbeidsinspecteur kan dus zonder afspraak langs komen en mag het bedrijf controleren zonder toestemming van jou als ondernemer. Hij moet kunnen waarnemen of op de werkvloer in de dagelijkse praktijk eerlijk, gezond en veilig wordt gewerkt.

Veilige inspectie

Als het nodig is, zijn er meerdere inspecteurs of specialisten bij aanwezig. In sommige gevallen zal er wel eerst een afspraak worden gemaakt, bijvoorbeeld als er van tevoren maatregelen genomen moeten worden om de inspectie veilig te laten verlopen.

Veilige werkomgeving personeel

Veilige werkomgeving

Wil je werknemers een veilige werkomgeving bieden en aan de eisen van Arbowet, brandweer, gemeente en verzekeraar voldoen? Regel dan een preventie­abonnement.

Legitimeren

De inspecteur moet zich eerst legitimeren. Daarna legt hij uit wat hij gaat doen. Als werkgever ben je verplicht je medewerking te verlenen bij al deze stappen.

De inspecteur kan bijvoorbeeld:

  1. De personeels­administratie controleren. Denk aan personeels­dossiers, contracten en loonadministratie.
  2. De werkomstandigheden controleren. Werkplek en veiligheid checken.
  3. Vragen stellen aan werknemers (of de ondernemingsraad / personeels­vertegenwoordiging)
  4. Vragen stellen aan jou als werkgever

Waar let de Arbeidsinspectie op?

De Arbeidsinspectie let met name op:

  • Naleving van arbeidswetten. Zoals onderbetaling van werknemers (aan de hand van het huidige minimumloon), arbeidstijden en illegale tewerkstelling van vreemdelingen.
  • Schijnconstructies. De inspectie werkt samen met het UWV, Belastingdienst, IND en ILT, om schijnconstructies tegen te gaan. Uitkeringsfraude, migratiefraude en vormen van fiscale fraude worden gezamenlijk aangepakt.
  • Naleving van cao’s. Sociale partijen kunnen hulp inroepen van de Arbeidsinspectie om te controleren of cao’s worden nageleefd.
  • Pesten en discriminatie op het werk. Hier zijn aparte inspectieteams voor aangesteld.
  • Gevaarlijke situaties. Gevaarlijke stoffen komen voor bij meer dan 100.000 bedrijven. Voor ongeveer 400 (meestal grote) bedrijven geldt het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) dat eisen stelt aan de procesveiligheid. De inspectie richt zich op de vermindering van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
  • Ongevallen. De Arbeidsinspectie onderzoekt alle ernstige arbeidsongevallen.

Wie zijn er bij een inspectie aanwezig?

De Arbeidsinspectie werkt samen met andere (rijks)toezichthouders, Justitie, politie, Belastingdienst, IND, UWV en de Koninklijke Marechaussee. Personen van deze instanties kunnen dus ook aanwezig zijn tijdens de inspectie.

Gezamenlijke controles

Door controles gezamenlijk uit te voeren, hoeft er maar één inspectie van het bedrijf plaats te vinden. Als het gaat om bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen werken (BRZO-bedrijven) zijn de samenwerkingsverbanden wettelijk vastgelegd.

Deze inspecties worden uitgevoerd door een team van inspecteurs van de Arbeidsinspectie, het Bevoegd Gezag Wabo (milieu) en de Veiligheidsregio (brandweer).

Bouwondernemer

Specialist in de bouw

Wat doe je als er schade is veroorzaakt tijdens de bouw of je gereedschap is gestolen? Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Meest gelezen

Salarisschalen invoeren in 5 stappen

53670 Veel MKB-ondernemers bepalen de werknemerssalarissen op basis van individuele onderhandelingen. Naarmate je bedrijf groeit, kan dit leiden tot beloningsverschillen.

Whitepapers en online tests