Ouderschapsverlof
Ouderschapsverlof

7 vragen en antwoorden over ouderschapsverlof

60276 Ouderschapsverlof is een verlofregeling voor werknemers met kinderen. Door tijdelijk minder te werken, kunnen zij meer tijd besteden aan de zorg voor hun gezin. Wat moet je als werkgever hierover weten? De belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.

1. Hoe werkt ouderschapsverlof?

Het recht op ouderschapsverlof is vastgelegd in de Wet arbeid en zorg. De regeling geldt voor zowel mannen als vrouwen. Zij kunnen ouderschapsverlof opnemen totdat hun kind 8 jaar wordt.

Dat kan een eigen kind zijn, maar ook een adoptiekind, pleegkind of stiefkind. De voorwaarde is dat ouder en kind op hetzelfde adres wonen.

Per kind

Het ouderschapsverlof geldt per kind. Bij de geboorte van een tweeling of bij gelijktijdige adoptie van meerdere kinderen kunnen beide ouders dus voor ieder kind afzonderlijk verlof opnemen.

Verplichte cao

In een eventuele verplichte cao kunnen andere bepalingen staan over ouderschapsverlof.

Op een aantal punten mag namelijk worden afgeweken van de regels in de Wet arbeid en zorg, in het nadeel van de werknemer. Sla de cao voor jouw bedrijf hierop na.

2. Hoeveel uren ouderschapsverlof mogen mijn werknemers opnemen?

Het recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal werkuren per week.

 • Een werknemer die 36 uur per week werkt, heeft dus recht op 26 x 36 = 936 uur verlof. Je werknemers mogen in principe zelf bepalen hoe zij dit verlof willen opnemen.
 • Een verdeling van 50 procent verlof en 50 procent werken is gebruikelijk. Het verlof duurt in dat geval twaalf maanden.

Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: 

 1. Voltijdsverlof

  De werknemer werkt zes maanden aaneengesloten niet.
 2. Opsplitsing van het verlof

  Het verlof wordt verdeeld in zes delen van één maand.
 3. Verlof opnemen over een langere periode

  Het verlof wordt opgenomen over een periode langer dan twaalf maanden. Als het verlof achttien maanden of langer duurt, dan heeft dit gevolgen voor de WW-uitkering van je werknemer.

Gaat je werknemer tijdens het ouderschapsverlof contractueel meer of minder uren werken? Dan moet het recht op verlofuren opnieuw berekend worden.

Personeel aannemen ja of nee

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

3. Moet ik het salaris doorbetalen?

Ouderschapsverlof is in principe onbetaald. Je hoeft je werknemers tijdens hun verlof alleen te betalen voor de uren die ze werken.

Een uitzondering kan zijn dat de eventuele verplichte cao voor jouw bedrijf mogelijk andere afspraken bevat over het salaris tijdens ouderschapsverlof.

Over de uren die je werknemers als ouderschapsverlof opnemen, bouwen ze geen vakantiedagen op.

4. Welke regels gelden voor het aanvragen van ouderschapsverlof?

Werknemers kunnen ouderschapsverlof aanvragen vanaf het moment dat ze bij je in dienst treden. Ze mogen zelf bepalen wanneer zij verlof opnemen. Bijvoorbeeld direct aansluitend op het zwangerschapsverlof en geboorteverlof, of pas als het kind een paar jaar oud is.

Wijs je werknemer op de mogelijkheid van aanvullend geboorteverlof. Sinds 1 juli 2020 heeft je werknemer hier recht op, waarbij hij of zij tot 70 procent van het loon doorbetaald krijgt via het UWV.

Schriftelijk indienen

Een werknemer moet de aanvraag schriftelijk bij je indienen, minimaal twee maanden voor de geplande ingangsdatum. In de aanvraag geeft de werknemer in elk geval de volgende zaken aan:

 • de ingangsdatum van het verlof
 • het aantal gewenste verlofuren per week
 • de dagen waarop het verlof wordt opgenomen
 • de duur van de verlofperiode

Het scheelt jou en je werknemers veel administratieve rompslomp als je de aanvraag voor ouderschapsverlof standaardiseert. Bijvoorbeeld door te werken met een (digitaal) standaardformulier.

5. Kan ik het ouderschapsverlof weigeren?

Als werkgever ben je verplicht om je werknemers toe te staan ouderschapsverlof op te nemen. Wel kun je bezwaar maken als een werknemer kiest voor een andere verdeling van verlofuren dan de gebruikelijke 50/50-verdeling.

Dit kan alleen in het geval van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Je moet dit als werkgever goed kunnen onderbouwen.

Bezwaar

Uiterlijk vier weken voor de geplande ingangsdatum van het verlof moet de werknemer van je bezwaar op de hoogte zijn. Probeer in goed overleg te komen tot een verdeling van verlofuren die voor beide partijen acceptabel is.

Overeengekomen verlofregeling wijzigen

Als een werknemer een eenmaal overeengekomen verlofregeling wil wijzigen of intrekken, dan mag je dit als werkgever weigeren in het geval van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Ga je akkoord en trekt de werknemer het verlof in, dan vervalt het recht op de rest van het verlof.

Er is één uitzondering: een werknemer mag het ouderschapsverlof altijd onderbreken om zwangerschapsverlof, bevallingsverlof of adoptieverlof op te nemen.

Het feit dat een werknemer ouderschapsverlof opneemt, mag nooit een reden zijn voor ontslag.

6. Kan mijn werknemer het verlof meenemen naar een nieuwe werkgever?

Het kan voorkomen dat een werknemer tijdens de periode van ouderschapsverlof ontslag neemt en bij een andere werkgever in dienst treedt. In dat geval houdt hij of zij recht op het resterende deel van het verlof.

De nieuwe werkgever kan de werknemer vragen om een verklaring te overleggen waarin staat hoeveel verlof al is gebruikt. Als de werknemer je om zo’n verklaring vraagt, dan ben je verplicht om die te geven.

7. Hoe zit het met ouderschapsverlof voor vaders?

Vaders hebben net als moeders recht op ouderschapsverlof van 26 keer het aantal werkuren per week. Daarnaast hebben vaders recht op vijf dagen betaald geboorteverlof.

Geboorteverlof partners

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners ook aanvullend geboorteverlof krijgen van maximaal vijf weken.

Tijdens het aanvullende geboorteverlof hoef je geen loon door te betalen. De werknemer kan dan een uitkering krijgen van het UWV van 70 procent van zijn loon.

Andere vragen over ouderschapsverlof

 • Tot wanneer mag mijn werknemer ouderschapsverlof opnemen?Ouderschapsverlof kan worden opgenomen totdat het kind 8 jaar wordt. Het ouderschapsverlof geldt per kind en kan dus voor ieder kind afzonderlijk worden opgenomen. 
 • Wat is aanvullend geboorteverlof?Partners kunnen sinds 1 juli 2020 aanvullend geboorteverlof opnemen. Het gaat om maximaal 5 weken verlof, binnen zes maanden na de geboorte. Tijdens aanvullend geboorteverlof hoef je geen loon te betalen. Via het UWV kan je werknemer een uitkering krijgen van 70 procent van zijn loon.
 • Moet ik een nieuwe werknemer ouderschapsverlof geven? Ja, dat is verplicht. Zijn vorige werkgever moet dan aan jou als nieuwe werkgever een verklaring afgeven van de resterende aanspraak op ouderschapsverlof.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Bijzonder verlof geven, wanneer?

112649 Een bruiloft, begrafenis, verhuizing of doktersbezoek. Wanneer moet je een werknemer bijzonder verlof geven? Dit zijn de regels.

Whitepapers en online tests