ziektewet werkgevers
ziektewet werkgevers

10 vragen van werkgevers over de Ziektewet

De laatste grote wijziging in de Ziektewet trad in werking op 1 januari 2014. Die wijziging heeft grote gevolgen gehad voor ondernemers met personeel. 10 vragen en antwoorden over de nieuwe regels voor werkgevers.

1. Hoe was het voor 2014 geregeld met de Ziektewet?

Toen betaalden werkgevers via de sectorpremie mee aan de Ziektewet en de arbeidsongeschiktheidsregeling WGA. Ook was er een gedifferentieerde WGA-premie voor kleine en grote werkgevers.

Als een tijdelijke werknemer ziek werd, betaalde de werkgever in eerste instantie maximaal twee jaar lang het loon door. Het UWV zorgde voor een Ziektewetuitkering als het tijdelijke contract afliep.

Daardoor bestond er een vangnet voor de periode waarin de werknemer geen recht had op loondoorbetaling bij ziekte.

2. Wat veranderde er precies?

De berekening van de premie van de Ziektewet en de WGA voor de werkgever zijn per 1 januari 2014 gewijzigd voor middelgrote en grote werkgevers. Zij betalen voortaan geheel of gedeeltelijk een individuele premie.

Dit is de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Deze wordt berekend op basis van de schadelast van de voorgaande jaren.

3. Met welke wetswijziging heeft dit te maken?

De maatregelen staan in de Wet beperking ziekte­verzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Bezava). De ingangsdatum van deze wet was 1 januari 2013, maar de financiële gevolgen waren pas een jaar later merkbaar voor werkgevers. Dit wordt ook wel de Modernisering Ziektewet genoemd. 

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

4. Waarom is gekozen voor de Modernisering Ziektewet?

In de afgelopen jaren kwamen steeds meer tijdelijke werknemers in de Ziektewet terecht. Vervolgens belandden velen van hen in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

De overheid wil het verzuim en de instroom in deze regelingen terugdringen. Daarom maakt de overheid werkgevers financieel meer verantwoordelijk. Tegelijk krijgen ook werknemers meer prikkels om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan.

5. Hoe zit het met vaste werknemers die ziek worden?

Zieke werknemers met een vast dienstverband die in dienst blijven, vallen buiten het vangnet van het UWV. Werkgevers zijn namelijk verplicht om maximaal twee jaar lang het loon van deze werknemers door te betalen. Daarna komen zij in de WIA terecht, zonder dat er een vangnet aan te pas komt, mits zij niet ziek uit dienst gaan.

Loondoorbetaling tijdens ziekte

In de eerste twee jaar stelt de overheid verplichtingen aan zieke werknemers en werkgevers op het gebied van loondoorbetaling en re-integratie (WULBZ en WVP). Daardoor belanden steeds minder zieke vaste werknemers die nog in dienst zijn na twee jaar ziekte in de WIA.

Met de modernisering van de Ziektewet hoopt de overheid hetzelfde te bereiken voor tijdelijke werknemers die ziek uit dienst gaan.

6. Voor welke werkgevers heeft dit gevolgen?

Deze wetswijziging heeft gevolgen voor alle werkgevers. Kleine werkgevers betaalden voorheen een gedifferentieerde premie voor WGA-vast.

Nu gaat het om een sectorpremie. Maar de gevolgen zijn vooral merkbaar voor grote en middelgrote werkgevers. Zij betalen een (deels) individuele premie die is gebaseerd op de schadelast.

Premieplichtig loon

De grootte van het bedrijf bepaal je op basis van het premieplichtig loon van het totale personeel. De overheid hanteert hiervoor drie categorieën (groot, middelgroot en klein), gebaseerd op de gemiddelde loonsom:

Categorie

Heeft premieplichtig loon van

Groot Gemiddelde loonsom x 100 werknemers
Middelgroot Gemiddelde loonsom x 10 - 100 werknemers
Klein Gemiddelde loonsom x 1 - 10 werknemers

7. Wat voor premie ga ik betalen?

Afhankelijk van de categorie betaal je een individuele premie, sectorale premie of combinatie van beide. Bij een individuele premie is de hoogte ervan direct afhankelijk van de schadelast.

De sectorale premie is gebaseerd op de feitelijke uitkeringslast in de sector waarin je bedrijf actief is.

Soort premie per categorie:

Categorie

Soort premie

Groot Individuele premie
Middelgroot Deels individuele en deel sectorale premie (combinatiepremie)
Klein Sectorale premie

8. Om welk personeel gaat het precies?

De Ziektewet en de Modernisering Ziektewet hebben betrekking op de volgende groepen werknemers:

  1. werknemers met een fictieve dienstbetrekking (thuiswerkers, stagiairs, provisiewerkers of uitzendkrachten) die ziek worden
  2. werknemers die ziek uit dienst gaan
  3. werknemers die binnen vier weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (de zogenaamde nawerking)
  4. uitzendkrachten
  5. werknemers die ziek zijn vanwege orgaandonatie
  6. werknemers die ziek zijn vanwege zwangerschap of bevalling
  7. werknemers onder een no-riskpolis (zoals werknemers met een ziekte of handicap)

Alleen voor de groepen 1 t/m 4 is eigenrisicodragerschap mogelijk, waarbij groep 4 onder het risico van het uitzendbureau valt. Groepen 5 t/m 7 blijven altijd bij het UWV.

Voorbeeldbrief: Structureel Functionele Beperkingen of arbeidsgehandicapten status

Als jouw werknemer onder de no-risk polis van het UWV valt, kun je bij langdurige ziekte een ziektewetuitkering aanvragen. Je hebt dan niet de volledige loondoorbetalingsverplichting als werkgever. 

Download gratis voorbeeldbrief

Je mag jouw werknemer na tenminste 2 maanden dienstverband vragen of hij onder de no-risk regeling van het UWV valt. Dit kun je het beste doen door dit schriftelijk uit te vragen bij jouw werknemer. 

Aanvang dienstverband

Bij aanvang van het dienstverband mag je dit niet vragen. Een werknemer heeft recht op een no-risk polis van het UWV als hij ooit – voor of tijdens het dienstverband bij jou – een WAO, WIA of Wajong-uitkering heeft gehad, of nu nog heeft. 

Zo ja, dan hoef jij als werkgever (al dan niet tijdelijk) geen premie voor een verzuim­verzekering voor de betreffende werknemer te betalen.

Het UWV keert dan namelijk de Ziektewetuitkering uit. Wel behoud je de re-integratieverplichting.

9. Hoe zit het met eigenrisicodragers voor werkgevers?

Een werkgever die eigenrisicodrager wordt voor de Ziektewet, neemt de uitkering op zich van werknemers die in de Ziektewet belanden. Dit houdt in dat de werkgever deze regelingen in feite zelf uitvoert.

Daarnaast neemt hij de verantwoordelijkheid over voor de verzuim­begeleiding van zieke ex-werknemers, re-integratie en eventuele sancties als ex-werknemers niet meewerken aan re-integratie.

Het financiële risico en de uitvoering van de begeleiding kan de werkgever onderbrengen bij een verzekeraar. Hij betaalt dan een lagere gedifferentieerde premie Whk voor de zieke (ex-)werknemers waarvoor hij geen eigenrisicodrager kan worden.

10. Waar moet ik op letten met de nieuwe Ziektewet?

Door de nieuwe Ziektewet groeit het belang van goed verzuim­management. Als werkgever zie je het resultaat daarvan al snel terug in de Ziektewetpremie die je moet betalen.

Het loont dus om zo veel mogelijk te voorkomen dat een werknemer ziek uit dienst gaat. Als dat toch gebeurt, moet je in contact blijven met de zieke ex-werknemer.

In samenwerking met een arbodienst of verzekeraar kun je vorm geven aan goed verzuim­management. Ook kun je ziekte­verzuim voor zijn door duurzame inzetbaarheid te stimuleren.

zieke werknemers

Verzuim­verzekering

Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak.

Meest gelezen

Contact werknemer en werkgever tijdens ziekte

Als je werknemer ziek is wil je hem graag helpen. Wat kun je doen? Welke vragen mag je stellen als werkgever? Wat moet je regelen tijdens verzuim? Bekijk de regels en tips voor het contact met je zieke werknemer.

Ziektewet, hoe werkt het?

De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever? De belangrijkste regels en aandachtspunten op een rij voor 2024.

Een bedrijfsarts inschakelen, waarom en hoe?

Als ondernemer ben je verplicht een arts in te zetten wanneer dit nodig is. Alleen een erkende arts kan bepalen of een werknemer arbeidsongeschikt of ziek is. Je mag dit als werkgever niet zelf beoordelen. Hoe vind je een goede bedrijfsarts of arboarts? En wat kost het?

Whitepapers en online tests