Advies over personeels­risico's nodig?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies

Overeenkomst einde contract ontslag beeindiging
Overeenkomst einde contract ontslag beeindiging

Beëindigingsovereenkomst maken, 5 aandachtspunten

Als je een werknemer ontslaat, moet je een beëindigingsovereenkomst maken. Waar moet je als werkgever op letten? Regels en aandachtspunten.

Een beëindigingsovereenkomst wordt in de praktijk ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. Hiermee maak je in onderling overleg een einde aan het dienstverband van je werknemer.

Regels beëindigingsovereenkomst

De regels voor de arbeidsrechtelijke beëindigingsovereenkomst zijn terug te vinden in de wet (artikel 7:670b BW). De overeenkomst moet schriftelijk zijn. Pas als beide partijen (werkgever en werknemer) de overeenkomst hebben getekend is hij geldig.

Als je werknemer, na onderhandeling, niet wil tekenen, is er geen sprake meer van ontslag met wederzijds goedvinden. Om je werknemer alsnog te ontslaan, moet je dan toestemming krijgen van het UWV of de kantonrechter (afhankelijk van de situatie). Je zult dan goede redenen moeten aandragen voor het ontslag. Met een beëindigingsovereenkomst voorkom je dit traject.

Informatieplicht werkgever

Na de ondertekening van de beëindigingsovereenkomst heeft je werknemer nog twee weken bedenktijd. Je bent als werkgever wettelijk verplicht om je werknemer te informeren over deze bedenktermijn.

De bedenktermijn is exact 14 dagen en begint te lopen na de totstandkoming* van de overeenkomst. Je moet de bedenktijd expliciet in de beëindigingsovereenkomst opnemen. Als je dit niet doet, wordt de termijn verlengd naar drie weken.

Let op

Bij het ontslag van een zieke werknemer moet je extra opletten. Je moet hem wijzen op de nadelige consequenties van het ondertekenen van een beëindigingsovereenkomst in verband met zijn recht op een ZW-uitkering.

Voordelen beëindigingsovereenkomst

Het voordeel van een beëindigingsovereenkomst is dat jij en je werknemer allerlei zaken kunnen afspreken en die vervolgens kunnen vastleggen.

Standaard wordt er in een beëindigingsovereenkomst altijd een beding over 'finale kwijting' opgenomen. Dit zorgt ervoor dat beide partijen na afloop van de arbeidsrelatie niets meer schuldig zijn aan elkaar.

Let op

Als je er pas later achterkomt dat je werknemer fraude heeft gepleegd en hij daarvoor aansprakelijk is, valt dit niet onder de 'finale kwijting' (zie een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden).

Checklist beëindigingsovereenkomst

Wat kun je in een beëindigingsovereenkomst zetten? Dit zijn de belangrijkste bepalingen:

 • Einddatum
  • Houd rekening met de opzegtermijn, omdat er anders geen recht bestaat op een aansluitende WW-uitkering
 • Eventuele vrijstelling van arbeid
 • Overdracht van werkzaamheden
 • Doorbetaling van loon
 • Vakantiedagen
  • Op te nemen tijdens de eventuele vrijstelling van werk of uitbetaling bij het einde van het dienstverband
 • Ontslagvergoeding
  • Bedrag en manier van uitbetalen
 • Vergoeding kosten outplacementtraject
 • Eventuele terugbetaling studiekosten of het laten vervallen daarvan
 • Eindafrekening
 • Getuigschrift en referenties of positieve aanbeveling op LinkedIn
 • Geheimhouding over bedrijfs­gegevens
 • Geheimhouding over gemaakte afspraken
 • Handhaven of laten vervallen van het concurrentiebeding en/of relatiebeding
 • Eventuele boeteclausules die verbonden zijn aan beperkende bedingen, zoals het concurrentie- en relatiebeding, het geheimhoudingsbeding en het verbod op nevenwerkzaamheden
 • Eventuele toepasselijkheid van een sociaal plan
 • Bijdrage in de kosten van rechtsbijstand van de werknemer (behalve als er sprake is van rechtsbijstand door een rechtsbijstandsverzekeraar)
 • Gebruik leaseauto en eventuele mogelijkheid tot overname
 • Deelname aan collectieve verzekeringen
 • Pensioen(schade)
 • Inleveren bedrijfseigendommen
 • Gebruik bedrijfsmiddelen (onder meer laptop, telefoon) gedurende restant looptijd contract
 • Eventuele intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, octrooien, uitvindingen)
 • Geen negatieve uitlatingen over elkaar doen
 • Interne en externe communicatie over vertrek
 • Verwijzingen naar andere bepalingen of regelingen die mogelijk van toepassing zijn of juist buiten beschouwing worden gelaten
 • Verplichting voor de werknemer te vermelden op social media (LinkedIn) op welke datum hij uit dienst is getreden
 • Algehele finale kwijting of juist bepaalde (eventuele concrete) claims uitsluiten
 • De wettelijke bedenktermijn van twee weken
 • Ontbindende voorwaarde bij voortijdig eindigen van de arbeids­overeenkomst op een andere wijze, zoals bij ontslag op staande voet
 • Clausule in side letter dat de eventueel overeengekomen ontslagvergoeding pas zal worden uitbetaald als de werknemer zich niet binnen 4 weken na afloop van het dienstverband heeft ziek gemeld.

Belastingtarief bij ontslagvergoeding

Als een werknemer een aanzienlijke ontslagvergoeding meekrijgt waardoor een deel van zijn inkomsten in een hoger of het hoogste belastingtarief vallen, riskeert de werknemer een naheffing van de Belastingdienst.

Het is slim om bij de uitbetaling van de ontslagvergoeding het hoogste belastingtarief te hanteren. Ook moet je als goed werkgever de werknemer wijzen op de eventuele financiële consequenties van de ontvangst van een ontslagvergoeding.

* De bedenktermijn van 14 dagen begint te lopen na de totstandkoming van de overeenkomst. Het is vooralsnog onduidelijk of dit het moment is waarop de overeenkomst feitelijk is ondertekend (zie uitspraak rechtbank Rotterdam) of het moment waarop overeenstemming is bereikt (zie uitspraak rechtbank Den Haag).

Monique van de Graaf

Monique van de Graaf helpt bedrijven bij hun personeels­beleid. Ze is gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociale zekerheid. Monique is auteur van de boeken 'Arbeidsrecht voor de professional' en 'Sociale zekerheid voor de professional'.

Whitepapers en online tests