Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

Transitievergoeding berekenen
Transitievergoeding berekenen

Transitievergoeding berekenen, zo doe je dat

Wil je een werknemer ontslaan? Of besluit je een tijdelijk contract niet te verlengen? Dan moet je mogelijk een transitievergoeding betalen. Met dit stappenplan bepaal je snel en eenvoudig of je werknemer hier recht op heeft en hoeveel je hem moet betalen.

Zoals de naam aangeeft, is de transitievergoeding bedoeld om de overgang van een werknemer naar een nieuwe baan (de transitie) makkelijker te maken. Hij kan het geld bijvoorbeeld gebruiken voor omscholing of bijscholing. Hoe kun je de transitievergoeding berekenen?

Transitievergoeding berekenen: de basisregel

De basisregel van de transitievergoeding is eenvoudig. Ontsla je een werknemer of verleng je zijn contract niet, dan heeft hij recht op een transitievergoeding. Het maakt hierbij niet uit of het om een vast of tijdelijk contract gaat.

Aanpassingen in WAB

Sinds 1 januari 2020 zijn de regels voor de transitievergoeding aangepast. De wijzigingen zijn onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Onderstaand stappenplan helpt je bij de nieuwe berekening van de transitievergoeding.

Transitievergoeding bepalen in 6 stappen

In 6 stappen bepaal je snel en eenvoudig of je werknemer recht heeft op de transitievergoeding en hoeveel je hem moet betalen:

1. Bepaal of je werknemer recht heeft op een transitievergoeding

Als je hebt besloten afscheid te nemen van een werknemer, moet je allereerst bepalen of hij recht heeft op een transitievergoeding. Gebruik daarvoor de twee onderstaande checklists.

Wanneer moet je een transitievergoeding betalen?

 • Als je een werknemer ontslaat.
 • Als je het (tijdelijke) contract van een werknemer niet verlengt.
 • Als je werknemer ontslag neemt omdat jij ernstig verwijtbaar hebt gehandeld of nalatig bent geweest.

Een werknemer heeft al vanaf vanaf zijn eerste werkdag recht op een transitievergoeding, ook tijdens zijn proeftijd.

Wanneer hoef je geen transitievergoeding te betalen?

 • Als je werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is geweest.
 • Als je werknemer nog geen 18 jaar is en gemiddeld niet meer dan 12 uur per week heeft gewerkt.
 • Als je werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt of met pensioen gaat.
 • Als de verplichte cao voor jouw branche voorziet in een gelijkwaardige vergoeding.
 • Als je de werknemer ontslaat omdat je bedrijf failliet is, je surseance van betaling hebt aangevraagd of in de schuldsanering zit.
 • Als jij en je werknemer een nieuw tijdelijk contract sluiten, terwijl het oude contract nog loopt. Voorwaarde is wel dat de tijd tussen de twee contracten niet meer dan 6 maanden is.

Neem je afscheid van een uitzendkracht, dan hoef je nooit een transitievergoeding te betalen. Dat valt onder de verantwoordelijkheid van het uitzendbureau.

2. Transitievergoeding berekenen: aantal dienstjaren

De duur van de arbeids­overeenkomst is bepalend voor de hoogte van de transitievergoeding. Als een werknemer opvolgende (tijdelijke) contracten heeft gehad, moet je deze bij elkaar optellen voor het berekenen van het aantal dienstjaren.

Voorwaarde is wel dat tussen de overeenkomsten niet meer dan 6 maanden mogen zitten. Bij een langere periode tussen twee contracten tellen de contracten vóór die rustperiode niet mee voor de transitievergoeding.

De periode voor de transitievergoeding wordt sinds 2020 niet meer afgerond op halve jaren, maar berekend over de werkelijke contractduur.

Hoofdregel transitievergoeding berekenen Transitievergoeding berekenen stappen bedrag

 • De hoofdregel is dat een werknemer 1/3 bruto maandsalaris meekrijgt voor elk jaar van zijn dienstverband.
 • Er is geen andere berekening meer voor werknemers die langer dan 10 jaar bij je in dienst zijn.
 • Een transitievergoeding mag in 2023 maximaal 89.000 euro bruto bedragen, of maximaal 1 jaarsalaris als het jaarsalaris hoger is dan 89.000 euro.

Was je werknemer nog geen 18 toen het dienstverband begon, maar is hij bij ontslag wel ouder dan 18? Dan tellen uit de periode voor zijn 18e verjaardag alleen die maanden mee waarin hij gemiddeld meer dan 12 uur per week werkte.

Vergoeding berekenen

De rekensom is: 1/3 x bruto maandsalaris x volledig gewerkte jaren. Bekijk een voorbeeldberekening.

Personeel aannemen ja of nee

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

3. Bepaal of een uitzondering van toepassing is

Stap 1 en 2 geven de basisregels voor het toekennen van een transitievergoeding en het berekenen van het aantal dienstjaren. Hierop zijn een paar uitzonderingen. Namelijk:

Bedrijfsafspraken gaan voor

Sommige bedrijven hebben een eigen regeling voor ontslagvergoedingen. Heb jij met de ondernemingsraad of met individuele werknemers afspraken gemaakt over een vergoeding bij ontslag? Dan gaan deze afspraken in principe voor.

De werknemer heeft echter het recht om toch te kiezen voor de transitievergoeding in plaats van de afgesproken vergoeding. Als werkgever ben je verplicht hem te informeren over de hoogte van de verschillende vergoedingen, als hij daarom vraagt.

Zo kan hij tot een afgewogen keuze komen. Informeer je hem niet, dan kan de werknemer aanspraak maken op beide vergoedingen.

Op deze regel zijn ook weer uitzonderingen. Bijvoorbeeld als de afgesproken vergoeding een aanvulling is op de transitievergoeding.

Opvolgende contracten

In principe mag tussen elkaar opvolgende contracten een tussenpoos van 6 maanden zitten. Maar hierop zijn twee uitzonderingen:

 1. Beëindig je een vast contract? Dan tellen eerdere contracten alleen mee als ze elkaar hebben opgevolgd en zijn geëindigd voor 1 juli 2015. En als er steeds maximaal 3 maanden tussen de contracten zat, of een andere termijn op basis van de cao.
 2. Beëindig je een tijdelijk contract? Dan tellen eerdere contracten alleen mee als ze elkaar hebben opgevolgd en als er steeds maximaal 3 maanden tussen de contracten zat, of een andere termijn op basis van de cao.

4. Bereken het maandsalaris

Nu je weet hoeveel maandsalarissen je werknemer bij ontslag meekrijgt, kun je het bedrag van de transitievergoeding berekenen. In de berekening moet je de volgende salarisonderdelen meenemen, voor zover ze van toepassing zijn:

 • Bij een vaste arbeidsduur: het bruto uurloon vermenigvuldigd met de arbeidsduur per maand
 • Bij een oproepcontract: het bruto uurloon vermenigvuldigd met de gemiddelde arbeidsduur per maand
 • Bij stukloon of provisie: het gemiddelde dat je werknemer hiervan per maand ontving in de 12 maanden voordat de arbeids­overeenkomst eindigde
 • Vakantietoeslag
 • Ploegentoeslagen
 • Overwerkvergoedingen
 • Bonussen
 • Winstuitkeringen
 • Variabele eindejaarsuitkeringen

Gebruik voor het berekenen van de transitievergoeding deze handige rekenhulp.

5. Bepaal welke kosten je in mindering kunt brengen

Als werkgever mag je onder bepaalde voorwaarden de kosten van bijvoorbeeld outplacement of scholing aftrekken van de uit te keren transitievergoeding.

Verder mag je kosten voor de inzetbaarheid van je werknemer buiten je bedrijf aftrekken, als die zijn gemaakt tijdens het dienstverband. Bijvoorbeeld een administratieve cursus voor een schoonmaker.

Opzegtermijn verrekenen met transitievergoeding

Ben je een langere opzegtermijn met je werknemer overeengekomen dan wettelijk verplicht is en is je werknemer tijdens deze termijn vrijgesteld van werk? Dan mag je de kosten daarvoor ook aftrekken.

6. Maak afspraken over het betalen van de transitievergoeding

In principe moet je de transitievergoeding uitkeren op het moment dat je de arbeids­overeenkomst met de werknemer beëindigt. Dus tegelijk met de eindafrekening van het laatste loon en eventuele openstaande vakantiedagen.

Doe je dit niet binnen een maand, dan moet je de wettelijke dagrente over het transitiebedrag gaan betalen. Bovendien loop je bij uitstel het risico dat je werknemer naar de rechter stapt en een dwangsom laat opleggen.

Betalingsregeling transitievergoeding

Als je de transitievergoeding niet in één keer kunt betalen, probeer dan met je werknemer tot een betalingsregeling te komen. Het is wettelijk toegestaan om de betaling over maximaal zes maanden te spreiden.

Ook bij het betalen in termijnen ben je na de eerste maand de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

Compensatie transitievergoeding

Alle werkgevers kunnen compensatie transitievergoeding aanvragen als zij een werknemer ontslaan die meer dan twee jaar arbeidsongeschikt is. Daarnaast kun je als kleine werkgever (tot en met 25 werknemers) ook compensatie krijgen als je je bedrijf moest beëindigen door pensioen of overlijden.

Compensatie transitievergoeding aanvragen

De compensatie voor betaalde transitievergoedingen kun je aanvragen bij het UWV.

Geen korting meer voor kleine bedrijven

Voorheen betaalde je als kleine werkgever een lagere transitievergoeding dan grotere werkgevers. Tussen 2015 en 2020 konden bedrijven met minder dan 25 werknemers gebruikmaken van een overbruggingsregeling. Die gold alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Sinds 1 januari 2020 gelden voor kleine werkgevers de normale regels.

Transitievergoeding in proeftijd

Als je iemand ontslaat tijdens of na de proeftijd, moet je ook een transitievergoeding betalen. Je werknemer bouwt vanaf zijn eerste werkdag al een transitievergoeding op. Dus ook tijdens zijn proeftijd.

Transitievergoeding na 1 maand

Als je een werknemer na 1 maand ontslaat betaal je een transitievergoeding over die periode. De berekening is dan:

 • (bruto loon / bruto maandsalaris) x ((1/3 x bruto maandsalaris)/12)

Het bruto maandsalaris is zijn brutoloon + vakantiegeld. Stel dat je werknemer een brutoloon van 2500 euro heeft. Inclusief vakantiegeld (8%) is dat 2700 euro aan bruto maandsalaris. De rekensom van de transitievergoeding is dan als volgt:

 • (€ 2.500,00 / € 2.700,00 ) x ((1/3 x € 2.700,00)/12) = € 69,44 bruto
Berekening: Transitievergoeding:
(€ 2.500,00 / € 2.700,00 ) x ((1/3 x € 2.700,00)/12) € 69,44 bruto

Transitievergoeding en wettelijke proeftijd

Hoe lang mag de proeftijd duren? Lees meer over de wettelijke proeftijd.

Transitievergoeding na 1 jaar contract

Hoeveel transitievergoeding moet je betalen na 1 jaar contract? De berekening is vrij simpel. Als je werknemer voldoet aan de eisen betaal je in ieder geval een derde (1/3) van zijn bruto maandsalaris. Dat is inclusief vakantiegeld en eventuele extra beloningen. De berekening is dus: 1/3 x bruto maandsalaris x volledig gewerkte jaren.

Voorbeeld transitievergoeding na 1 jaar contract berekenen

Stel je werknemer heeft een bruto maandsalaris van 2.500 euro. Je telt daarbij 8 procent aan vakantiegeld op. Dat is 2.700 euro. Hij is precies 1 jaar in dienst geweest. Hij krijgt dus 1/3 van 2700 euro. De transitievergoeding die je moet betalen is dan 900 euro.

 Berekening: Transitievergoeding:
1/3 x € 2.700,00 € 900,00 bruto

Transitievergoeding werknemer

Hoeveel transitievergoeding krijgt je werknemer? Maak een berekening voor jouw specifieke situatie via de rekenhulp transitievergoeding van de Rijksoverheid.

Transitievergoeding WIA

Een werknemer die na twee jaar ziekte uit dienst gaat, heeft meestal recht op een transitievergoeding en daarna een WIA-uitkering. Bij ontslag heeft een werknemer vrijwel altijd recht op een transitievergoeding, dus ook bij ontslag na twee jaar ziekte. Let wel op de volgende aandachtspunten bij deze vorm van ontslag:

 • Het UWV bepaalt of je werknemer na twee jaar ziekte in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Dit hangt in eerste instantie af van de vraag hoeveel hij nog kan werken.
 • In de eerste twee jaar mag je een zieke werknemer niet ontslaan. Toch zijn er enkele uitzonderingen voor ontslag tijdens ziekte. Ook dan betaal je meestal een transitievergoeding.
 • In de eerste twee jaar van ziekte moet je het loon doorbetalen volgens de wettelijke regels of de regels in je cao.
 • Een zieke werknemer moet je goed begeleiden. Volg de stappen in de Wet verbetering poortwachter.
 • Voldoe je niet aan de wettelijke eisen bij ziekte­verzuim en re-integratie, dan krijg je mogelijk een loonsanctie en moet je langer het loon doorbetalen.

Lees meer over de verplichte verzuim­begeleiding van zieke werknemers.

Geen transitievergoeding bij slapend dienstverband

Als je een zieke werknemer na twee jaar ziekte ontslaat, dan heeft hij recht op een transitievergoeding. Maar wat als je geen ontslag aanvraagt? Dit fenomeen wordt ook wel een slapend dienstverband genoemd. Uit de rechtspraak blijkt dat je dan geen transitievergoeding hoeft te betalen.

Tijdens een Limburgse rechtszaak in 2017 besloot de kantonrechter een werkgever in het gelijk te stellen. Deze uitspraak bevestigt dat je een dienstverband na twee jaar ziekte door kan laten 'slapen' om op die manier aan de betaling van de transitievergoeding te ontkomen.

Risico bij slapend dienstverband

Als je werknemer toch beter wordt, moet je hem weer werk geven en loon betalen. Overleg dus eerst met een advocaat voordat je het contract laat doorslapen.

Vragen over transitievergoeding berekenen

 • Waarvoor is de transitievergoeding bedoeld?

  De transitievergoeding is bedoeld om de overgang van een werknemer naar een nieuwe baan makkelijker te maken. Hij kan het geld bijvoorbeeld gebruiken voor omscholing of bijscholing.

 • Wanneer moet je een transitievergoeding betalen?

  Als je een werknemer ontslaat of als je zijn contract niet verlengt, dan heeft hij recht op een transitievergoeding. Het maakt hierbij niet uit of het om een vast of tijdelijk contract gaat.

 • Hoe bepaal je de transitievergoeding?

  Bekijk eerst of een werknemer recht heeft op een transitievergoeding. Zo ja, bereken dan het aantal dienstjaren voor de transitievergoeding. Bepaal of er een uitzondering van toepassing is. Bereken het maandsalaris waarop je de transitievergoeding moet baseren. Bepaal daarna welke kosten je op de transitievergoeding in mindering kunt brengen en maak tot slot afspraken over de betaling van de transitievergoeding.

 • Wat is hoogte van de transitievergoeding in 2023?

  De maximale vergoeding is per 1 januari 2023 maximaal 89.000 euro bruto of als het jaarloon van jouw werknemer hoger is dan 89.000 euro, dan is het maximaal één bruto jaarloon.

 • Wat is de maximale transitievergoeding in 2024?

  De maximale transitievergoeding in 2024 is 94.000 euro bruto. Als het jaarloon van jouw werknemer hoger is dan 94.000 euro, dan is het maximaal één bruto jaarloon, tot een maximum van € 233.000 (WNT-norm). Bekijk meer wetswijzigingen in 2024.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Mijn werknemer wil ontslag nemen, wat nu?

Als een werknemer zelf ontslag wil nemen, kan dat doorgaans vrij gemakkelijk. Toch gelden ook voor deze vorm van ontslag enkele belangrijke spelregels. 7 vragen en antwoorden.

Wanneer mag je loon inhouden, uitstellen of verlagen?

Moet je het loon doorbetalen als je personeel in staking gaat? Mag je de salarissen verlagen om je bedrijf uit de rode cijfers te houden? En heeft een geschorste werknemer nog recht op loon? Lees welke regels er gelden voor het inhouden, uitstellen of verlagen van loon.

10 blunders bij ontslag, zo voorkom je ze

Ontslag vraagt om een zorgvuldige aanpak. Eén klein foutje kan grote financiële gevolgen hebben. Dat geld houd je in je zak als je deze tien ontslagblunders weet te vermijden.

Whitepapers en online tests