Mark Rutte Regeerakkoord Rutte 3
Mark Rutte Regeerakkoord Rutte 3

Regeerakkoord, aanpassingen rond personeel

In het nieuwe regeerakkoord staan enkele cruciale wijzigingen voor ondernemers met personeel. Een overzicht van de belangrijkste plannen van kabinet Rutte III.

Over het algemeen bevatten de nieuwe plannen van het kabinet Rutte III vooral goed nieuws voor ondernemers met personeel. Veel wetswijzigingen zullen echter pas ingaan in 2018 of 2019 en moeten nog goedgekeurd of verder uitgewerkt worden. De belangrijkste plannen op een rij:

1. Loondoorbetaling bij ziekte

Kleine werkgevers (tot 25 werknemers) hoeven straks maar 1 jaar bij te dragen aan het loon van een zieke werknemer. De loondoorbetaling in het eerste jaar en een aantal re-integratieverplichtingen worden overgenomen door het UWV. Om de kosten voor het tweede ziektejaar te dekken komt er een uniforme lastendekkende premie, waaraan alle kleine werkgevers bijdragen. Hoe de premie per werkgever bepaald wordt, is nog niet duidelijk.

Daarnaast wordt ook de periode gehalveerd waarover het WGA-risico gelopen wordt door de werkgever, van 10 naar 5 jaar. Net als voor de kosten van het tweede ziektejaar, wordt er ook hiervoor een collectieve, uniforme premie geheven.

2. Ontslagrecht aangepast

Het ontslagrecht wordt aangepast. Als een ontslag redelijk is, moet een rechter daar eerder mee kunnen instemmen. Daarom wordt er een zogeheten 'cumulatiegrond' geïntroduceerd. Als er sprake is van meerdere goede ontslagredenen (bijvoorbeeld verwijtbaar handelen gecombineerd met disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie) kan een rechter deze optelsom hanteren om een ontslag goed te keuren. De ontslagen werknemer kan van de rechter wel een extra vergoeding krijgen van maximaal de helft van de transitievergoeding (bovenop de reeds bestaande transitievergoeding).

3. Wijzigingen transitievergoeding

Verder wordt de transitievergoeding aangepast op de volgende punten:

  • Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeids­overeenkomst recht op de transitievergoeding, in plaats van na 2 jaar.
  • Voor elk jaar in dienstverband gaat de transitievergoeding een derde maandsalaris bedragen, ook voor contractduren langer dan 10 jaar.
  • De overgangsregeling voor 50-plussers blijft bestaan.
  • De mogelijkheid wordt verruimd om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding. Zo telt straks ook scholing mee binnen de eigen organisatie die gericht is op een andere functie.
  • Voor kleine bedrijven komen er in sommige situaties uitzonderingen of compensatieregelingen rondom de transitievergoeding. Deze voorstellen worden nog verder uitgewerkt.

4. Ketenregeling en proeftijd aangepast

De huidige ketenregeling van tijdelijke contracten wordt aangepast op de volgende punten:

  • De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt verlengd van 2 naar 3 jaar.
  • Als je direct (als eerste contract) een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, wordt de proeftijd verruimd naar 5 maanden. Voor meerjaarscontracten (meer dan 2 jaar) wordt de proeftijd 3 maanden. In de overige gevallen blijft de proeftijd zoals deze nu is.
  • Binnen sectoren waar dat nodig is, mag worden afgeweken van de verplichte tussenpoos van 6 maanden tussen een nieuwe reeks tijdelijke contracten. Sociale partners mogen daar met elkaar over in gesprek gaan.

5. Extra eisen nulurencontract en payrolling

De overheid wil ongewenste situaties rondom nulurencontracten en payrolling voorkomen. Zo hoeft iemand met een nulurencontract niet permanent beschikbaar te zijn, als de werkzaamheden dat niet vereisen. Zo’n werknemer moet ook een andere (deeltijd)baan kunnen accepteren als daar ruimte voor is. Er komen specifieke maatregelen (per sector).

Payrolling blijft mogelijk, maar wordt zo vormgegeven dat het een instrument is voor het 'ontzorgen' van werkgevers en niet voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden. De exacte aanpassingen worden nog verder uitgewerkt.

6. Nieuwe Wet DBA

De Wet DBA wordt vervangen. De nieuwe wet moet de inhuurder van zzp'ers en de echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en schijnzelfstandigheid. Het nieuwe kabinet pleit voor een website waar opdrachtgevers gegevens invullen en op basis daarvan een opdrachtgeversverklaring krijgen. Bij de verdere uitwerking van de wet wordt goed gekeken naar de handhaafbaarheid en de effecten op de administratieve lasten.

Meest gelezen

Contact werknemer en werkgever tijdens ziekte

Als je werknemer ziek is wil je hem graag helpen. Wat kun je doen? Welke vragen mag je stellen als werkgever? Wat moet je regelen tijdens verzuim? Bekijk de regels en tips voor het contact met je zieke werknemer.

Ziektewet, hoe werkt het?

De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever? De belangrijkste regels en aandachtspunten op een rij voor 2024.

Een bedrijfsarts inschakelen, waarom en hoe?

Als ondernemer ben je verplicht een arts in te zetten wanneer dit nodig is. Alleen een erkende arts kan bepalen of een werknemer arbeidsongeschikt of ziek is. Je mag dit als werkgever niet zelf beoordelen. Hoe vind je een goede bedrijfsarts of arboarts? En wat kost het?

Whitepapers en online tests