Het personeelscontract: wat staat er in?
Het personeelscontract: wat staat er in?

Het personeels­contract, wat staat erin?

262 Ben je ondernemer en van plan om personeel aan te nemen? Dan is het verstandig om gemaakte afspraken vast te leggen. In een personeels­contract bevestig je schriftelijk de afspraken tussen jou en je werknemer. Welke onderwerpen moeten er in ieder geval in staan?

Een arbeids­overeenkomst sluit je mondeling of schriftelijk af. Sluit je de overeenkomst schriftelijk af in een arbeidscontract, dan is het voor beide partijen duidelijk wat de rechten en plichten zijn.

Het personeels­contract kan of voor bepaalde of voor onbepaalde tijd worden opgesteld. In een contract voor onbepaalde tijd wordt niet opgenomen wanneer het contract eindigt. Bij een contract voor bepaalde tijd is dat wel het geval.

Onderwerpen in een personeels­contract

Als werkgever ben je verplicht om binnen een maand na aanvang van het dienstverband een aantal gegevens te verstrekken aan je nieuwe werknemer.

Dit kan in een personeels­contract. In het contract dat je met je werknemer afsluit moeten tenminste de volgende zaken staan:

 • naam en adres­gegevens van werknemer en werkgever
 • datum van in dienst treding
 • duur van het arbeidscontract (tijdelijk of vast contract)
 • duur van de proeftijd
 • functie van de werknemer 
 • waar de werknemer werkt (locatie)
 • aantal werkuren (per maand of per week)
 • hoogte van het loon en wanneer dit wordt uitbetaald (per maand of per week)
 • aantal vakantiedagen en hoogte vakantiegeld
 • de opzegtermijn
 • de cao (indien van toepassing)
 • eventuele pensioenregeling
 • eventuele regelingen voor overuren
 • eventuele bonusregeling

Voorbeelden vast en tijdelijk personeels­contract

Naast de hierboven genoemde onderwerpen, staan er ook specifieke afspraken en bedingen in een arbeidscontract. Denk hierbij aan concurrentiebeding of relatiebeding. Op de website van het UWV staan twee modelcontracten, tijdelijk en vast. Wil je gebruikmaken van de modelcontracten van het UWV? Laat je ook altijd adviseren door een jurist of advocaat.

Uitbreiden personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Identificatieplicht werknemer

Sluit je een arbeids­overeenkomst af? Dan moet je de werknemer om een identiteitsbewijs vragen. Dat mag géén rijbewijs zijn. In het personeels­dossier administreer je welk document is getoond en wat het nummer is. Bovendien moet er een kopie van het identiteitsbewijs in het dossier zitten. 

Personeels­contract beëindigen

Wanneer je personeel aanneemt, ga je er niet van uit dat je een contract wilt beëindigen. Toch kan het zo zijn dat jij óf je werknemer in de proeftijd de overeenkomst wilt stopzetten. Dat kan en mag, want tijdens de proeftijd geldt géén aanzegtermijn.

Een aanzegtermijn betekent dat je een werknemer tijdig moet informeren over de verlenging van zijn contract. Toestemming voor ontslag bij UWV of kantonrechter is ook niet nodig.

Wil je een medewerker ontslaan buiten de proeftijd? Dan kent het Nederlands ontslagrecht twee ontslagroutes; via het UWV of de kantonrechter. Sinds de invoering van de Wwz in juli 2015 zijn er een aantal belangrijke zaken veranderd. Zorg ervoor dat je (ook bij het opstellen van een nieuw personeels­contract) op de hoogte bent van de ontslagregels en ontslagredenen.

Bij ontslag met wederzijds goedvinden zijn zowel werknemer als werkgever het eens over het beëindigen van de arbeids­overeenkomst. Je gaat dan met wederzijds goedvinden uit elkaar. De afspraken die je hierover maakt, leggen jullie vast in een vaststellingsovereenkomst ofwel beëindigingsovereenkomst.

Meest gelezen

Cao verplicht in 4 gevallen

27574 De kans is groot dat jouw onderneming ook gebonden is aan een cao. In welke gevallen is een cao verplicht? Ga na of de cao verplicht is en voorkom hoge claims van werknemers.

Wat houdt goed werkgeverschap in?

21140 De wet verplicht bedrijven zich als 'goed werkgever' te gedragen. Daarbij spelen 6 beginselen een belangrijke rol. Wat houden deze beginselen in en hoe werken ze in de praktijk?

Whitepapers en online tests