Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Vakantiebijslag personeel
Vakantiebijslag personeel

Vakantiebijslag, 7 vragen en antwoorden

Ieder jaar moet je vakantiebijslag betalen aan je personeel. Wat zijn de regels rond overwerk, belasting, controle en uitstel van vakantiebijslag? 7 vragen en antwoorden.

Hoewel er meestal gesproken wordt over vakantiegeld is de officiële benaming vakantiebijslag. Deze term en de bijbehorende regels staan in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM).

1. Hoeveel vakantiebijslag betalen?

Volgens de WMM heeft iedere werknemer recht op minimaal 8 procent vakantiebijslag over het uitbetaalde brutoloon.

Soms kan in een cao of individuele arbeids­overeenkomst een hoger percentage zijn afgesproken. Ook als er een cao is, moet de som van loon plus vakantiebijslag altijd ten minste 108% van het minimumloon zijn.

Onder het brutoloon vallen ook provisie (beloning voor verleende diensten), prestatiebeloning, gevarengeld en tegemoetkomingen in de hypotheek.

Er hoeft geen vakantiebijslag betaald te worden over uitkeringen, zoals een dertiende maand, kostenvergoedingen en winstuitkeringen.

Let op

  • Ook als een werknemer bij het einde van het dienstverband nog vakantiedagen over heeft, moet je daarover vakantiebijslag berekenen.
  • Als je werknemer door ziekte maar 70 tot 90 procent van zijn loon uitbetaald heeft gekregen, wordt daar de vakantiebijslag over berekend.

2. Overwerk en vakantiebijslag, hoe zit dat?

Er is een verschil tussen overwerk en meerwerk. Bij overwerk gaat het om het meer werken dan de in de bedrijfstak gebruikelijke arbeidstijd per week. Bij meerwerk gaat het om een parttimer die meer uren werkt dan zijn contracturen.

Doordat overwerk en meerwerk sinds 1 januari 2018 onder de WMM vallen, ben je als werkgever vanaf die datum ook verplicht vakantiebijslag te betalen over meerwerk en overwerk.

Let op

In een cao kunnen afwijkende afspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld dat er geen of minder recht is op vakantiebijslag over een overwerkvergoeding. Een cao bepaalt vaak wat de grondslag voor de vakantiebijslag is.

Is er geen cao (meer) van toepassing op jouw bedrijf, dan moet je als werkgever over overwerk altijd vakantiebijslag betalen. Dit geldt ook als de werknemer over overwerk meer dan 100% van zijn loon krijgt uitbetaald, wat vaak gebruikelijk is.

3. Vakantiebijslag betalen, wanneer?

De WMM bepaalt dat vakantiebijslag uiterlijk in de maand juni moet worden uitbetaald. Veel bedrijven betalen de vakantiebijslag al in de maand mei uit.

Er bestaat alleen recht op vakantiebijslag die daadwerkelijk is opgebouwd tussen 1 juni en 31 mei. Bij uitdiensttreding van een werknemer moet je de opgebouwde vakantiebijslag tot op dat moment uitbetalen bij het laatste salaris.

4. Vakantiebijslag uitstellen, mag dat?

Vakantiebijslag moet in ieder geval minimaal één keer per 12 maanden worden uitbetaald. Het is ook mogelijk de vakantiebijslag maandelijks uit te keren in segmenten. Dit moet dan wel duidelijk op de loonstrook staan.

Je mag schriftelijk met je werknemer een ander moment van uitbetaling afspreken. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je (tijdelijk) betalingsproblemen hebt. De werknemer moet het er dan wel mee eens zijn. Ook kun je, als je werknemer daarom vraagt, een voorschot van de vakantiebijslag uitbetalen.

5. Is er een maximum aan vakantiebijslag?

Nee, maar je mag met grootverdieners wel andere afspraken maken. Verdient je werknemer meer dan drie keer het wettelijk minimumloon, dan kun je schriftelijk afspreken dat hij geen recht heeft op vakantiebijslag over het meerdere (boven 3 X het minimumloon). Of je spreekt met hem af dat hij een lager bedrag aan vakantiebijslag krijgt. Leg dit altijd schriftelijk vast.

6. Belasting betalen over vakantiebijslag?

Vakantiebijslag is feitelijk een stuk (uitgesteld) loon. Er moeten daarom loonheffingen over worden afgedragen. Loonheffingen is de verzamelterm voor loonbelasting, premies volks­verzekeringen en premies werknemers­verzekeringen.

7. Wie controleert de betaling van vakantiebijslag?

De Inspectie SZW zorgt voor de handhaving van de WMM. Als je niet voldoet aan deze wet, kan de Inspectie SZW een boete opleggen en een last onder dwangsom toepassen. Betaal je te weinig vakantiebijslag dan legt de Inspectie SZW een boete op volgens de onderstaande tabel:

Onderbetaling vakantiebijslag: Boete:
< 5% of < € 50 € 250
5% – < 10% € 500
10% – < 25% € 1000
25% – < 50% € 1500
≥ 50% € 2000

Daarnaast krijg je als je te weinig vakantiebijslag hebt uitbetaald ook nog een last onder dwangsom opgelegd zolang niet aan de verplichtingen is voldaan. De hoogte van de dwangsom per dag wordt bepaald aan de hand van de onderstaande tabel:

Onderbetaling vakantiebijslag: Dwangsom per dag:
< 5% of < € 50 € 20
5% – < 10% € 25
10% – < 25% € 50
25% – < 50% € 75
≥ 50% € 100

Monique van de Graaf

Monique van de Graaf helpt bedrijven bij hun personeels­beleid. Ze is gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociale zekerheid. Monique is auteur van de boeken 'Arbeidsrecht voor de professional' en 'Sociale zekerheid voor de professional'.

Whitepapers en online tests