Nevenwerkzaamhedenbeding maken sjabloon voorbeeld
Nevenwerkzaamhedenbeding maken sjabloon voorbeeld

Beding nevenwerkzaamheden, wat en hoe?

7342 Als werknemers bijklussen of een tweede baan hebben, kan dat schadelijk zijn voor je bedrijf. Je voorkomt dit door in de arbeidscontracten een nevenwerkzaamhedenbeding op te nemen .

Nevenwerkzaamheden

Volgens artikel 19 van onze Grondwet heeft een werknemer recht op vrijheid van arbeidskeuze. Dat recht geldt ook als iemand al in dienst is van een werkgever. Jouw werknemers mogen in principe dus werkzaamheden verrichten naast het werk dat ze voor jouw bedrijf doen.

Schade voorkomen

Maar als werkgever wil je natuurlijk niet dat door nevenwerkzaamheden jouw bedrijf schade oploopt. Je zult bijvoorbeeld niet blij zijn als een van je mensen af en toe bijklust bij een concurrent. Of als iemand minder goed functioneert, omdat zijn werk bij de vrijwillige brandweer zo vermoeiend is.

En je wilt al helemaal geen problemen met de Inspectie SZW omdat een werknemer meer uren heeft gewerkt dan is toegestaan volgens de Arbeidstijdenwet.

Dit alles voorkom je met een beding nevenwerkzaamheden.

Wat is een beding nevenwerkzaamheden?

Een beding nevenwerkzaamheden bevat afspraken tussen jou en je werknemer over welke nevenwerkzaamheden hij wel en welke hij niet mag doen. Daarbij kan het gaan om zowel betaald werk als vrijwilligerswerk.

Schriftelijk overeenkomen

Je moet een beding nevenwerkzaamheden altijd schriftelijk overeenkomen. Dat kan in een afzonderlijk document, maar het ligt meer voor de hand om het beding op te nemen als paragraaf in het arbeidscontract.

Ondertekent je werknemer het contract, dan gaat hij automatisch ook akkoord met het nevenwerkzaamhedenbeding.

In sommige bedrijfstak-cao’s is een verbod op nevenwerkzaamheden opgenomen. Ga dit altijd na als jouw bedrijf onder een verplichte cao valt.

Beding nevenwerkzaamheden, wat staat erin?

Bij het opstellen van een beding nevenwerkzaamheden moet je met een aantal zaken rekening houden. Geef in ieder geval een duidelijk antwoord op de volgende vier vragen.

1. Welke werkzaamheden vallen er onder het beding?

Het nevenwerkzaamhedenbeding bevat meestal een verbod op het verrichten van bepaalde activiteiten. Het moet dan gaan om werkzaamheden die op een of andere manier schade kunnen toebrengen aan jouw bedrijf.

Bijvoorbeeld:

 • Een werknemer wil een eigen bedrijf beginnen dat concurreert met jouw bedrijf
 • Een (parttime) werknemer wil ook in dienst treden bij een van je concurrenten
 • Een werknemer wil activiteiten ontplooien die het imago van jouw bedrijf kunnen beschadigen
 • Een (parttime) werknemer wil er een tweede parttime baan bijnemen, wat tot chronische vermoeidheid en dus verminderd functioneren kan leiden

Het is van belang dat je de verboden werkzaamheden zo specifiek mogelijk omschrijft. Je mag je werknemers namelijk geen algemeen verbod op nevenwerkzaamheden opleggen.

Zij hebben recht op vrijheid van arbeid

Een rechter zal korte metten maken met een volledig of een te strikt verbod, omdat je daarmee voorbijgaat aan de belangen van je werknemers. De kunst is dus om een goede afweging te maken tussen je eigen belangen en die van hen. 

branche risico

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

2. Wat verwacht je van je werknemer als hij nevenactiviteiten wil doen?

Het belangrijkste doel van het beding nevenwerkzaamheden is voorkomen dat jouw bedrijf schade lijdt. Zet in het beding daarom niet alleen welke activiteiten je werknemers niet mogen doen.

Toestemming vragen

Neem er ook een bepaling in op dat zij altijd toestemming moeten vragen voor het doen van nevenwerkzaamheden, ook werkzaamheden die niet op de lijst van verboden activiteiten staan.

Door deze controle vooraf ben je er altijd zeker van dat de nevenwerkzaamheden niet schadelijk zijn voor jouw bedrijf.

Onderstaand voorbeeld van een nevenwerkzaamhedenbeding illustreert dit.

Voorbeeld nevenwerkzaamhedenbeding

Het is de werknemer voor de looptijd van deze arbeids­overeenkomst verboden werkzaamheden te verrichten voor een andere werkgever of opdrachtgever. Ook zal de werknemer zich onthouden van het doen van zaken voor eigen rekening, op welke wijze dan ook.

Dit verbod geldt niet als de werknemer daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gekregen van de werkgever, al dan niet onder voorwaarden. De verkregen toestemming geldt niet voor andere of opvolgende nevenwerkzaamheden. Met de werkzaamheden van werkgever zijn in ieder geval die activiteiten van werknemer onverenigbaar, die liggen op het terrein van de dienstverlening van werkgever. Algemeen maatschappelijke functies die relatief weinig tijd vragen, vallen niet onder de bedoelde nevenfuncties.

– Bron: salarisadministratie.net

Je houdt nog meer de controle als je bepaalde voorwaarden verbindt aan het geven van toestemming. Bijvoorbeeld: een maximaal aantal werkuren of een verbod op nachtdiensten.

3. Wat is de duur van het nevenwerkzaamhedenbeding?

Een nevenwerkzaamhedenbeding kan alleen gelden gedurende de looptijd van het dienstverband. Na het beëindigen van de arbeids­overeenkomst is een verbod op nevenwerkzaamheden niet meer aan de orde.

Verschil concurrentiebeding

Een nevenwerkzaamhedenbeding is dus iets anders dan een concurrentiebeding. Een concurrentiebeding heeft vooral betrekking op de periode na het beëindigen van de arbeids­overeenkomst. Een nevenwerkzaamhedenbeding heeft grotendeels dezelfde werking als een concurrentiebeding, maar alleen tijdens het dienstverband.

4. Hoe handhaaf je het nevenwerkzaamhedenbeding?

Je kunt je werknemers wel bepaalde nevenwerkzaamheden verbieden, maar wat doe je als een werknemer het door hem ondertekende beding toch overtreedt? Je hebt een aantal opties:

 1. Waarschuwing

  Is de overtreding niet al te ernstig, geeft dan eerst een waarschuwing. Spreek met je werknemer van tevoren af dat je een waarschuwing of berisping zult vastleggen in zijn personeels­dossier. Bij een herhaling kun je dit als bewijs gebruiken in een eventuele procedure.
 2. Boete

  Het is aan te raden het nevenwerkzaamhedenbeding te koppelen aan een boetebeding. In een boetebeding spreek je met je werknemer af welke boete hij moet betalen als hij het beding nevenwerkzaamheden overtreedt.

  Het voordeel hiervan is dat je bij de rechter alleen hoeft aan te tonen dat je werknemer de afspraken heeft geschonden. Je hoeft niet te bewijzen dat je schade hebt geleden en ook niet hoeveel. Alleen als een boetebeding zwart op wit staat, mag je een boete opleggen en deze verrekenen met het loon van een werknemer.
 3. Schorsing

  Je kunt ertoe overgaan je werknemer voor een periode te schorsen en de toegang tot het bedrijf te ontzeggen. Bedenk wel dat je hem dan zijn loon moet doorbetalen.
 4. Ontslag

  Is sprake van een zeer ernstige overtreding van het nevenwerkzaamhedenbeding, dan kan dit voor jou een reden zijn om je werknemer te ontslaan. In uiterste gevallen, als de overtreding een dringende reden oplevert, mag je hem zelfs ontslag op staande voet geven.

Waarom een beding nevenwerkzaamheden?

Je bent als werkgever niet verplicht om je werknemers een nevenwerkzaamhedenbeding te laten tekenen. Sterker nog, ook zonder zo’n beding mogen je werknemers niet zomaar alle mogelijke nevenwerkzaamheden uitvoeren.

Op grond van goed werknemerschap mag je van je werknemers namelijk verwachten dat zij in elk geval geen werkzaamheden aannemen die jouw bedrijf schade toebrengen. Een rechter zal hen daaraan houden, ook zonder een beding.

Toch is het zinvol om een beding nevenwerkzaamheden op te stellen en door je werknemers te laten ondertekenen. Als je hen verplicht altijd toestemming te vragen voor het doen van nevenarbeid houd je goed overzicht over de activiteiten van je personeel en voorkom je vervelende verrassingen.

Koppelen aan boetebeding

Zeker als je dit koppelt aan een boetebeding, zullen je werknemers zich wel twee keer bedenken voor zij werk doen dat in strijd is met wettelijke regels of schadelijk is voor jouw bedrijf.

Als voorbeeld nog een korte, eenvoudige tekst voor een nevenwerkzaamhedenbeding:

Beding nevenwerkzaamheden - voorbeeld 2

De werknemer is gehouden bij [werkgever / persoon] opgave te doen van nevenwerkzaamheden die hij verricht of van plan is te gaan verrichten en die de belangen van de werkgever kunnen raken. Het is hem verboden nevenwerkzaamheden te verrichten die in strijd zijn met de goede vervulling van zijn functie en de belangen van zijn werkgever.

Bekijk ook de VNG-modelregeling nevenwerkzaamheden. Dit is een sjabloon voor een uitgebreid nevenwerkzaamhedenbeding (Word-document).

personeel

Test: Klaar voor personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

Meest gelezen

Het jaarcontract, 9 vragen van werkgevers

47092 Het jaarcontract is populair. Wat zijn de voordelen en nadelen? En aan welke eisen moet een jaarcontract voldoen? Antwoord op 9 belangrijke vragen over het jaarcontract.

Whitepapers en online tests