Loonschade verhalen
Loonschade verhalen

Loonschade verhalen bij arbeidsongeschiktheid

2001 De arbeidsongeschiktheid van een werknemer is een kostbare zaak. Als een ander hiervoor aansprakelijk is, bestaat vaak de mogelijkheid om de loonschade en eventuele re-integratiekosten te verhalen. Wat houdt dit in?

Financiële schade bij arbeidsongeschiktheid

Stel, een werknemer krijgt een verkeersongeval. Bij dit ongeval raakt hij door toedoen van een ander arbeidsongeschikt.

Je loopt dan onder meer het werkgeversrisico dat je maximaal twee jaar lang het loon moet doorbetalen. Ook ben je mogelijk re-integratiekosten kwijt om hem zo veel mogelijk weer aan het werk te helpen.

De financiële schade bij arbeidsongeschiktheid kan een flinke kostenpost zijn, helemaal als je geen ziekte­verzuim­verzekering hebt afgesloten. En als je wel zo’n verzekering hebt, bestaat de kans dat je het eigen risico kwijt bent.

Dankzij het regresrecht hoef je als werkgever dan niet altijd met lege handen te staan.

Wat is het regresrecht?

Het regresrecht is het recht dat werkgevers hebben om de schade bij arbeidsongeschiktheid te verhalen op de veroorzaker ervan (dit heet ook wel loonregres). Hierbij gelden wel een aantal voorwaarden.

Zo staat in het wetsartikel onder meer dat:

  • de werkgever een loondoorbetalingsplicht moet hebben voor de arbeidsongeschikte werknemer
  • de arbeidsongeschiktheid het gevolg moet zijn van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is

Is de aansprakelijke persoon een eigen werknemer?

Dan heeft de werkgever alleen recht op een schadevergoeding als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van de opzet of bewuste roekeloosheid van deze werknemer.

Schade verhalen

Loonregres wordt in de praktijk niet alleen ingezet bij een verkeersongeval. Schade verhalen gebeurt bijvoorbeeld ook bij een medische fout of mishandeling.

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Welke (loon)schade kun je als werkgever verhalen?

Het is mogelijk om als werkgever twee soorten schade te verhalen:

1. Loonschade

Dit zijn de netto loonkosten van de arbeidsongeschikte werknemer. Het gaat hierbij ook om het vakantiegeld.

Werkgeverslasten, gemiste omzet en loonkosten voor een vervanger kun je niet verhalen, tenzij je een onrechtmatige daad tegen de werkgever zelf kunt bewijzen.

In het laatste geval is volledige schadevergoeding mogelijk, maar dit soort situaties doet zich eigenlijk nooit voor.

Civiel plafond

Je kunt als werkgever niet meer verhalen dan de werknemer zou kunnen verhalen als er geen doorbetalende werkgever zou zijn. Dit heet ook wel het civiel plafond.

2. Re-integratiekosten

Hierbij gaat het om de gemaakte redelijke kosten voor de re-integratie. In de toelichting op het wetsartikel staan voorbeelden van kostenposten, waaronder:

  • administratieve kosten, bijvoorbeeld voor het vastleggen van elke stap in het re-integratieproces, het Plan van aanpak en het re-integratieverslag
  • kosten om de werknemer terug te laten keren naar werk, bijvoorbeeld voor een re-integratietraject
  • kosten om onder meer (de bereikbaarheid van) de werkplek of het werk aan te passen, zoals een rolstoeltaxi; deze kosten zijn alleen te verhalen bij tijdelijke oplossingen en om te voldoen aan de regels van de Wet verbetering poortwachter, waarbij definitieve oplossingen vaak via het UWV lopen.

Een langdurig zieke werknemer kan veel geld kosten. Wil je weten met welke soorten kosten je precies te maken krijgt en hoe je deze kunt beperken? Bekijk de kosten een zieke werknemer.

Hoe zit het met een eventuele Ziektewet- en/of WGA-uitkering?

Bij eigenrisicodragerschap is de werkgever verantwoordelijk voor het betalen van een eventuele opvolgende Ziektewet- en/of WGA-uitkering. Het regresrecht voor deze schade is geregeld in een ander wetsartikel.

Hierbij geldt ook het hiervoor genoemde civiele plafond: niet meer kan worden verhaald dan waar de (voormalige) werknemer recht op heeft.

Geen eigenrisicodrager

Bij een middelgrote of grote werkgever die geen eigenrisicodrager is, bestaat de mogelijkheid dat de hiervoor genoemde uitkeringen worden doorbelast. Hij betaalt hierdoor een hogere gedifferentieerde premie Werkhervattingskas, die niet verhaalbaar is.

Het is echter wel mogelijk om de Belastingdienst te vragen om bij het vaststellen van de premie rekening te houden met loonregres (zie de uitleg hierover in paragraaf 5.6.8 van het Handboek Loonheffingen).

Aandachtspunten bij loonregres

Het is in de eerste plaats belangrijk om te weten of de arbeidsongeschiktheid van een werknemer is veroorzaakt door een ander.

Verzuim­protocol maken

Afspraken over het doorgeven hiervan kun je vastleggen in een arbeids­overeenkomst of verzuim­protocol.

Daarmee kun je een werknemer bijvoorbeeld verplichten om dit zo spoedig mogelijk te laten weten.

Aansprakelijkheid bewijzen

Verder moet je de aansprakelijkheid van de veroorzaker aannemelijk kunnen maken. Daarvoor heb je bewijsstukken nodig waaruit zijn aansprakelijkheid blijkt.

Ook moet duidelijk zijn dat de arbeidsongeschiktheid van je werknemer verband houdt met de gebeurtenis waarvoor de ander aansprakelijk is. Er moet, zoals dat heet, sprake zijn van een juridisch en medisch causaal verband.

Loonregres is uitgesloten voor alle vormen van risico­aansprakelijkheid. Daarbij gaat het onder meer om aansprakelijkheid voor jongeren onder de veertien jaar, opstal-, dieren- en product­aansprakelijkheid.

Een advocaat of jurist kan je helpen bij loonregres. Dat geldt ook voor de aansprakelijkstelling van de veroorzaker.

Daarbij is het goed om te weten dat het verhalen van schade bij arbeidsongeschiktheid niet altijd eenvoudig is. Het is daarom verstandig om je goed te laten adviseren.

Ziekteverzuimverzekering personeel

Ziekte­verzuim­verzekering

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuim­verzekering, ontdek wat dit voor jouw onderneming kan betekenen.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met SRK Rechtsbijstand.

Meest gelezen

Ziektewet, hoe werkt het?

24110 De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever?

Whitepapers en online tests