Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

Zorgplicht voor werkgevers
Zorgplicht voor werkgevers

Zorgplicht werkgever, wat is dat?

Als werkgever wil je natuurlijk goed voor je werknemers zorgen. Dat is niet alleen een wens, maar ook een plicht. In de wet staat een zorgplicht voor werkgevers. Wat houdt die zorgplicht precies in? En hoe kun je voldoen aan de zorgplicht? Een uitleg en zes tips.

Definitie zorgplicht werkgever

Je moet goed zorgen voor je werknemers. Dat is je plicht. In de wet staan verplichtingen die de zorgplicht voor werkgevers concreet maken. Zo moet je er vooral voor zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken.

Zorgplicht werkgever in de wet

In artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek staat:

'De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.'

Natuurlijk wil je voorkomen dat een werknemer een arbeidsongeval krijgt. Volgens de zorgplicht moet je dus voorzien in een veilige werkplek, werkmiddelen en werkmethoden. Je geeft daarbij de instructies en opleiding die nodig zijn voor veilig werk.

Zorgplicht Arbowet

In de Arbowet staat een soortgelijke zorgplicht voor werkgevers. In deze wet staat dat je ook moet zorgen voor deskundige ondersteuning op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Zo ben je verplicht een bedrijfsarts in te zetten als dit nodig is. Dit kun je bijvoorbeeld doen via een gecertificeerde arbodienst. Ook bij het verbeteren van de veiligheid op de werkplek kun je de nodige expertise inschakelen.

In artikel 4.1b van het Arbobesluit, een toevoeging op de Arbowet, wordt ook over de zorgplicht voor werkgevers gesproken. Het gaat hier met name om de bescherming van werknemers tegen gevaarlijke stoffen.

Lees meer over je verplichtingen rondom verzuim

Zorgplicht en aansprakelijkheid werkgever

Als je tekortschiet in je zorgplicht als werkgever kun je aansprakelijk worden gesteld. Bijvoorbeeld als een werknemer met zijn arm in een machine terechtkomt en geblesseerd raakt.

Wanneer er geen opzet of bewuste roekeloosheid van je werknemer was, ben je als werkgever al snel aansprakelijk voor dit soort bedrijfsongelukken. Je moet namelijk toezien op de veiligheid van je personeel.

Schadeclaim werknemer

Je werknemer kan de schade bij jou in rekening brengen. Met een bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering kun je dit risico tackelen.

Naast een schadeclaim, loop je ook het risico op een boete of andere sanctie van de Inspectie SZW. Als de inspecteur constateert dat je niet voldoet aan de zorgplicht, door de juiste arbeidsomstandigheden te bieden, kun je een sanctie krijgen.

Zorgplicht werkgever, 6 tips Wet zorgplicht MKB

Natuurlijk wil je liever voorkomen dan genezen. Hoe kun je aan de zorgplicht voor werkgevers voldoen? Zorg goed voor je werknemers aan de hand van deze 6 tips:

 1. Maak veilig werken mogelijk

  Als werkgever moet je zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Met een RI&E kun je het risico op ongelukken in kaart brengen en ze gericht aanpakken. Geef je werknemers duidelijke instructies over veilig werken en zorg voor controles op de werkvloer. Je kunt daarvoor een preventiemedewerker aanstellen. Die helpt je ongelukken te voorkomen.
 2. Check elke werkplek

  Daarnaast kun je een werkplekonderzoek laten uitvoeren. Volgens de Arbowet moet je als werkgever elke arbeidsplaats betrekken in je& arbobeleid. Ook thuiswerkplekken. Je moet bijvoorbeeld checken of de werkplek ergonomisch is ingericht. Lees bijvoorbeeld waar je op kunt letten bij thuiswerken volgens de Arbowet.
 3. Koop werk- en beschermingsmiddelen

  Je doet er als werkgever alles aan om je werknemers te beschermen. Dat betekent ook dat je zorgt voor goede werkmiddelen, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Als je werknemers risicovol werk doen, zoals in de bouw, kun je bijvoorbeeld zorgen voor een veiligheidshelm, -bril, -schoenen en oorkappen.
 4. Maak een hitteplan

  Bij werken in de warmte gelden extra regels vanuit de Arbowet. Tref verkoelende regelingen zodat je werknemers kunnen blijven werken of maak een tropenrooster als het boven de 30 graden is. Leg dit vast in een hitteplan voor jouw bedrijf. 
 5. Beperk de werkdruk

  Denk niet alleen aan fysieke veiligheid. Psychische overbelasting is de grootste oorzaak van langdurig verzuim in Nederland. Werknemers staan steeds meer onder druk, waardoor ze fouten maken en ook ongevallen veroorzaken. Kijk dus goed naar de werkdruk en blijf met je werknemers in gesprek om taken aan te passen waar nodig. Zo voorkom je burn-outs en ongevallen door overbelasting.
 6. Regel bedrijfshulpverlening (BHV)

  Mocht het toch misgaan? Voorkom dan ernstige schade met goede eerste hulp. Zijn er bij jou altijd voldoende BHV'ers aanwezig? Bedrijfshulpverlening is verplicht én cruciaal in de eerste fase na een ongeval. Misschien kun je zelf een cursus volgen. Dan weet je precies wat je moet doen. Lees meer over BHV en 5 levensreddende tips.

Verzuim voorkomen

Wat kun je nog meer doen om ongelukken en verzuim te voorkomen? Gebruik de checklist verzuim voorkomen.

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Zorgplicht en verzekeringen

Ondanks alle inspanningen om aan de zorgplicht voor werkgevers te voldoen, kun je toch te maken krijgen met ongelukken. De kosten kunnen dan flink oplopen. Hoe vang je dit op? De volgende verzekeringen kunnen nuttig zijn:

 • Ongevallen­verzekering

  Met een ongevallen­verzekering regel je een eenmalige uitkering voor werknemers die een ongeval op het werk krijgen en daardoor blijvend invalide worden. Bij overlijden is er een uitkering voor de nabestaanden. Sommige verzekeraars bieden als onderdeel van deze verzekering ook een vergoeding om je medewerker weer aan de slag te helpen als dit mogelijk is. Bijvoorbeeld met een budget voor omscholing of een aanpassing van werkplek, auto of huis.
 • Ziekte­verzuim­verzekering

  Een ziekte­verzuim­verzekering verzekert het risico op loondoorbetaling bij ziekte. Daarnaast word je vaak geholpen bij een effectieve aanpak en de preventie van ziekte­verzuim. Zeker als je kiest voor een pakket met arbodienstverlening.
 • Aansprakelijkheids­verzekering

  Een aansprakelijkheids­verzekering voor bedrijven beschermt je tegen schadeclaims. Die kun je bijvoorbeeld krijgen als je onvoldoende je best hebt gedaan om een arbeidsongeval te voorkomen.

Met deze verzekeringen kun je de zorgplicht voor werkgevers beter uitvoeren. Je hebt daarmee de zekerheid dat je bedrijf verder kan na een ongeluk. Daarnaast word je door professionals geholpen om ongevallen te voorkomen en schade te beperken.

Zorgplicht en goed werkgeverschap

Voor je werknemers zorgen is een onderdeel van goed werkgeverschap. Daarbij horen de nodige verzekeringen. Daarmee geef je ook je werknemers meer zekerheid.

Verdiep je verder in de verzekeringen voor jou en je personeel. Lees het gratis whitepaper Welke verzekeringen heb ik nodig?

Branches ondernemers

Welke risico's loop ik?

Een adviseur kan je helpen. Hij brengt de risico’s in je bedrijf in kaart en geeft advies om deze te beperken of af te dekken.

Vragen over zorgplicht werkgever

 • Wat is de zorgplicht voor werkgevers?

  Volgens de wet moet je goed zorgen voor je werknemers. Dat betekent dat je voorziet in een veilige en gezonde werkplek, de juiste werkmiddelen en instructies om veilig te werken. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden, verzuim­begeleiding en preventie. Dat is je zorgplicht.

 • Wie is aansprakelijk voor een ongeval op het werk?

  Als werkgever ben je al snel aansprakelijk voor een arbeidsongeval. Je hebt namelijk de plicht om te zorgen voor veilige werkomstandigheden, instructies en toezicht. Alleen als een werknemer met opzet of bewuste roekeloosheid het ongeluk veroorzaakte, is hij zelf aansprakelijk voor de schade.

 • Hoe kun je voldoen aan de zorgplicht?

  Breng je risico's in kaart met een RI&E, stel een preventiemedewerker aan en geef je werknemers instructies over veilig werken. Zorg voor een goed arbobeleid, veilige werkplekken en persoonlijke beschermingsmiddelen. Regel ook de juiste ondersteuning bij verzuim en preventie.

 • Wanneer is een ongevallen­verzekering verplicht?

  Een ongevallen­verzekering is niet verplicht volgens de wet, maar in je cao kan wel staan dat je verplicht bent een ongevallen­verzekering te hebben. Controleer dus de cao voor jouw bedrijf. Deze verzekering kun je wel zien als een onderdeel van goed werkgeverschap.

 • Wat is een ergonomische werkplek?

  Ergonomie is het aanpassen van de omgeving aan de mens. Een ergonomische werkplek is een plek die volledig is aangepast aan de fysieke (en mentale) behoeften van de werknemer om goed te kunnen werken. Onderdelen zijn bijvoorbeeld een goede bureaustoel en een goed bureau, waarbij het belangrijk is dat beide de juiste ondersteuning bieden aan het lichaam van de werknemer.

 • Is een werkplekonderzoek verplicht?

  Een werkplekonderzoek is niet wettelijk verplicht. Volgens de Arbowet moet je wel zorgen voor gezond en veilig werk. Je bent ook verplicht deskundige ondersteuning te regelen op dat gebied. Met een werkplekonderzoek laat je dit testen door een arbeidsdeskundige.

Wat is een zorgplicht?

 

Meest gelezen

Wet betaald ouderschapsverlof

Wat staat er in de Wet betaald ouderschapsverlof? Wanneer voldoe je aan de regels? Wat betekent het voor je werknemers en voor jou als werkgever? Bekijk de antwoorden en een uitleg over ouderschapsverlof in 2024.

Cao verplicht in 4 gevallen

De kans is groot dat jouw onderneming ook gebonden is aan een cao. In welke gevallen is een cao verplicht? Ga na of de cao verplicht is en voorkom hoge claims van werknemers.

Wat houdt goed werkgeverschap in?

De wet verplicht bedrijven zich als 'goed werkgever' te gedragen. Daarbij spelen 6 beginselen een belangrijke rol. Wat houden deze beginselen in en hoe werken ze in de praktijk?

Whitepapers en online tests