Zieke werknemer
Zieke werknemer

Wat je niet wist over zieke werknemers

Iedere werkgever weet dat je twee jaar lang minimaal 70 procent van het loon van een zieke werknemer moet doorbetalen. Maar daarnaast zijn behoorlijk wat zaken niet bekend over arbeidsongeschikte werknemers. Podiumauteur Elly Huijs zet drie belangrijke zaken op een rij.

1. Een zieke werknemer mag je soms ontslaan

Dit is misschien wel het minst bekend onder werkgevers én werknemers. Het opzegverbod tijdens ziekte houdt in dat de werkgever de arbeids­overeenkomst met de arbeidsongeschikte werknemer tijdens de eerste twee jaar niet kan opzeggen; ook niet met een ontslagvergunning van het UWV.

Hier bestaan wel uitzonderingen op:

  • Weigeren of niet meewerken: De werknemer kan geen beroep doen op het opzegverbod als hij weigert passende arbeid te verrichten en/of niet meewerkt aan het opstellen van een plan van aanpak. In dit plan van aanpak staat wat beiden gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen.
  • Andere reden voor ontslag: Wanneer het ontslag geen verband houdt met de arbeidsongeschiktheid, kan de rechter de arbeids­overeenkomst ontbinden. Bijvoorbeeld bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Minder zieke werknemers? Gebruik de Checklist verzuim voorkomen!

2. Kortdurend verzuim valt juridisch aan te pakken

Het komt in ieder bedrijf regelmatig voor dat een werknemer zich voor een of twee dagen ziek meldt. De wet biedt verschillende mogelijkheden om dit kortdurend ziekte­verzuim terug te dringen:

  • Wachtdagen instellen: Het is mogelijk om schriftelijk een of twee wachtdagen overeen te komen. Daardoor krijgt de werknemer over elke eerste en/of tweede ziektedag geen loon doorbetaald.
  • Vakantiedagen afboeken: In de arbeids­overeenkomst heb je de mogelijkheid om ziektedagen aan te merken als vakantiedagen. Voor elke ziektedag boek je dan een vakantiedag af, voor zover dit bovenwettelijke vakantiedagen betreft. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn vakantiedagen die de werknemer bovenop de wettelijke vakantiedagen van vier maal de overeengekomen arbeidsduur ontvangt.

3. Een zieke werknemer kan op vakantie

Ook de zieke werknemer kan op vakantie en moet daarvoor vakantiedagen opnemen. Zo’n werknemer zal in de praktijk misschien stellen dat hij daarvoor geen vakantiedagen wenst op te nemen. Hij komt immers toch al niet naar het werk in verband met zijn ziekte. Juridisch gezien is dit niet juist en kun je hem houden aan het opnemen van vakantiedagen.

Een zieke werknemer heeft in plaats van of naast zijn arbeidsverplichtingen, re-integratieverplichtingen. Zo is hij bijvoorbeeld verplicht om beschikbaar te zijn voor de bedrijfsarts. Zoals de arbeidsgeschikte werknemer vakantie moet opnemen om vrijgesteld te worden van zijn arbeidsverplichtingen, moet de zieke werknemer dat doen voor vrijstelling van zijn re-integratieverplichtingen.

Alleen als de werknemer al is vrijgesteld van re-integratieverplichtingen, of om medische redenen niet in staat is vakantie te genieten, kan hij met succes beargumenteren dat de vakantiedagen niet mogen worden afgeboekt. In uitzonderlijke gevallen kan hij dan toch op vakantie, denk bijvoorbeeld aan een werknemer die volledig is afgekeurd en niet meer kan terugkeren in zijn huidige functie of geen passende arbeid kan verrichten.

Elly Huijs

Mr. Elly Huijs is arbeidsjurist bij BW7 Arbeidsjuristen voor Ondernemers. De online arbeidsjuridische kennisbank bevat informatie over uiteenlopende arbeidsrechtelijke onderwerpen, antwoorden op veelgestelde vragen en voorbeeldmodellen. Daarnaast biedt BW7 een juridische helpdesk, nieuwsbrieven en themabijeenkomsten.

Whitepapers en online tests