Advies over verzuim­risico’s?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies.

Soorten ziekteverzuim personeel
Soorten ziekteverzuim personeel

Welke soorten verzuim zijn er?

22327 Verzuim door je werknemers kan jou als ondernemer veel geld kosten. Lees welke vormen van verzuim er zijn, wat je kunt doen om verzuim te voorkomen en hoe je de financiële risico’s zo goed mogelijk afdekt.

Soorten verzuim op een rij

De meest voorkomende soort verzuim is ziekte­verzuim. We spreken van ziekte­verzuim als een werknemer zijn arbeids­overeenkomst niet kan nakomen wegens aantoonbare medische redenen.

Er zijn verschillende soorten verzuim bij ziekte te onderscheiden:

1. Kortdurend ziekte­verzuim

Werknemers zijn soms ziek, daar kan geen werkgever omheen. Gaat het bijvoorbeeld om een simpel griepje of een luchtweginfectie, dan is de werknemer meestal snel weer op de been.

Bij zulk kortdurend ziekte­verzuim blijft de schade voor je bedrijf beperkt tot een paar dagen loondoorbetaling en de kosten van een eventuele vervanging. Vervelend, maar dit is meestal een ingecalculeerd ondernemersrisico.

Wachtdagen bij ziekte

Sommige cao’s bieden de mogelijkheid om twee wachtdagen bij ziekte in te stellen. Je hoeft een zieke werknemer de eerste twee ziektedagen dan niet door te betalen. Check dit in je cao.

Hoe verlaag je verzuim?

Download de gratis Checklist verzuim voorkomen en ga aan de slag.

2. Frequent kortdurend (ziekte)verzuim

Kortdurend verzuim kan ook andere oorzaken hebben dan een tijdelijk virus. Bijvoorbeeld: een fragiel gestel, werkstress, een conflict op het werk of privéproblemen. In die gevallen bestaat het risico dat een werknemer zich vaker ziek zal melden. Dit heet frequent kortdurend ziekte­verzuim.

Op tijd signaleren

Onderzoek heeft aangetoond dat deze vorm van verzuim vaak leidt tot langdurig verzuim. Het is daarom zaak patronen op tijd te signaleren, de oorzaken op te sporen en maatregelen te nemen.

Als meerdere werknemers binnen een afdeling zich geregeld ziek melden, kan dit bijvoorbeeld duiden op een slechte werksfeer. Soms volstaat een goed verzuim­gesprek om de lucht te klaren, of is een kleine aanpassing in het werk al voldoende om de oorzaak van werkstress bij een werknemer weg te nemen.

Lees meer over frequent verzuim en 7 tips om het te verlagen.

Ontslag wegens frequent verzuim

Als een werknemer zo vaak kortdurend verzuim­t dat dit slecht is voor je bedrijfsvoering, kun je hem eventueel ontslaan. De wet bepaalt dat een ontslag wegens frequent ziekte­verzuim door de kantonrechter wordt afgehandeld.

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

3. Langdurend ziekte­verzuim

Als een werknemer kortdurend verzuim­t, hoef je als werkgever maar weinig verplicht te regelen. Het belangrijkste is de loondoorbetaling en de ziektemelding bij de arbo- of bedrijfsarts. Als een werknemer vier weken of langer ziek is, krijg je te maken met meer wettelijke verplichtingen.

Wet verbetering poortwachter

Bij langdurend verzuim moet je voldoen aan de Wet verbetering poortwachter. Deze wet schrijft voor dat je samen met je werknemer en met ondersteuning van een gespecialiseerd verzuim­bedrijf of arbodienst moet werken aan zijn re-integratie. Jouw bedrijf moet de kosten voor het re-integratietraject betalen.

Loondoorbetaling

Daarbij komt nog de verplichte loondoorbetaling van minimaal 70 procent van het loon tijdens de eerste twee jaar van ziekte. In bepaalde cao's staat zelfs dat je het eerste jaar 100 procent van het loon moet betalen. Ook krijg je kosten voor vervanging van de medewerker. Dat kan flink in de papieren lopen.

Wat kost een zieke werknemer voor jouw bedrijf? Bereken de verzuim­kosten.

Beperk de risico’s met een ziekte­verzuim­verzekering

Je kunt je niet verzekeren voor een werknemer die al ziek is, maar je kunt wel het risico op een langdurig zieke werknemer verzekeren.

De werkgeversrisico’s bij ziekte­verzuim zijn dus groot, zeker als het re-integratietraject lang duurt of – in het ergste geval – niet het gewenste resultaat heeft en je werknemer in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) terechtkomt. Het is verstandig om je als ondernemer goed te laten adviseren over deze risico’s.

Kosten soorten verzuim verzekeringEen goede ziekte­verzuim­verzekering vergoedt (een gedeelte van) het loon dat je moet doorbetalen bij ziekte van personeel en biedt vaak dienstverlening bij het voorkomen en terugdringen van verzuim.

Verzekering met arbodienst

Het is vaak mogelijk om arbodienstverlening op te nemen in je verzekeringspakket. De arbodienst zorgt dan vanaf de eerste verzuim­dag samen met jou voor de nodige begeleiding van een zieke werknemer.

Tip: Wil je weten of het in jouw situatie verstandig is om een ziekte­verzuim­verzekering af te sluiten en in welke vorm? Neem dan contact op met een verzekerings­adviseur. Hij zoekt graag uit wat voor jouw bedrijf de beste opties zijn.

Wil je direct weten wat een verzuim­verzekering voor jouw bedrijf kost? Vraag dan gratis een offerte aan.

4. Ongeoorloofd verzuim

Het kan voorkomen dat een werknemer zonder toestemming wegblijft van het werk, zelfs zonder dit te melden. Dit heet ongeoorloofd verzuim of 'zwart' verzuim (zie het kader hieronder.)

Een werknemer komt bijvoorbeeld te laat terug van vakantie, neemt zonder jouw toestemming deel aan een staking of blijkt in de gevangenis te zitten.

Geen arbeid, geen loon

Anders dan bij ziekte geldt in zo’n geval de regel 'geen arbeid, geen loon'. Je hoeft de werknemer geen salaris te betalen, want hij komt zijn arbeids­overeenkomst niet na.

Als werkgever zul je in zo’n geval eerst proberen met je werknemer in contact te komen en om uitleg vragen of hem aansporen alsnog op het werk te verschijnen. Als dit niet lukt, kun je ontslag overwegen. De kans dat de rechter hiermee akkoord gaat is echter klein.

Lees meer over de gevolgen als een werknemer niet komt opdagen.

Ontslag bij ongeoorloofd verzuim

Je kunt een werknemer bij ongeoorloofd verzuim pas ontslaan als hij al eerder gewaarschuwd is hiervoor of ander verwijtbaar gedrag. Dit geldt ook voor een werknemer in de gevangenis, tenzij het strafbare feit waarvoor hij in hechtenis zit een relatie heeft tot het werk.

Soorten verzuim in kleuren

Je kunt de verschillende soorten verzuim ook indelen in kleuren. Er wordt namelijk ook wel gesproken over wit, zwart, grijs en roze verzuim. Wat betekent dat precies?

 1. Wit verzuim
  Je werknemer kan niet werken omdat hij echt ziek is.
 2. Zwart verzuim
  Je werknemer meldt zich onterecht ziek, bijvoorbeeld om voor een ziek kind te zorgen.
 3. Grijs verzuim
  Je werknemer is bijvoorbeeld licht verkouden en kan eigenlijk wel werken, maar meldt zich toch ziek.
 4. Roze verzuim
  Je werknemer is echt ziek, maar komt toch werken. Er is dan kans dat hij collega’s aansteekt.

Lees meer over beroepsziekten in jouw branche en hoe je ze kunt voorkomen.

Verzuim door sportblessure

Sporten is gezond en vermindert meestal het arbeidsverzuim van werknemers. Werknemers kunnen tijdens het sporten natuurlijk wel geblesseerd raken en daardoor enige tijd uit de roulatie zijn. Zij mogen zich in zo’n geval gewoon ziek melden.

Jij als werkgever moet dit als een normale ziekmelding behandelen: je meldt je werknemer binnen vier dagen ziek bij de arbodienst en betaalt het loon gewoon door.

Herhaaldelijk geblesseerd

Als je werknemer herhaaldelijk geblesseerd raakt bij het sporten en hierdoor meermalen verzuim­t, heb je als werkgever het recht hem formeel hierop te wijzen en hem te vragen met de sport te stoppen. 

Je mag de werknemer niet ontslaan wegens herhaaldelijk verzuim door een sportongeval.

Wat zijn de kosten van verzuim?Langdurend ziekteverzuim kosten soorten verzuim

De kosten voor een langdurig zieke werknemer zetten we op een rij. Bij langdurig ziekte­verzuim heb je te maken met de volgende kosten:

 • Loondoorbetaling:
  • 1e jaar: minimaal 70 procent van het loon waarbij je niet onder het minimumloon mag komen.
  • 2e jaar: minimaal 70 procent van het loon
 • Vervangende werknemer
 • Omzetverlies
 • Re-integratie en verzuim­begeleiding

Verzuim­kosten berekenen

De gemiddelde kosten van ziekte­verzuim per werknemer zijn ongeveer 260 euro per dag. Wat is jouw bedrijf precies kwijt aan verzuim? Inzicht in verzuim­cijfers en verzuim­kosten is heel belangrijk.

Ontdek wat ziekte­verzuim jouw bedrijf precies kost. Gebruik bijvoorbeeld de verzuim­calculator van De Goudse verzekeringen. Binnen enkele minuten heb je inzicht in de kosten van je eigen bedrijf en een handige vergelijking (benchmark) met andere bedrijven in jouw branche.

Kosten per zieke werknemer

Wat betaal je precies als je werknemer ziek is? Gebruik de rekentool zieke werknemer.

zieke werknemers

Verzuim­verzekering

Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak.

Vragen over soorten verzuim

 • Hoe werkt loondoorbetaling bij ziekte?Een belangrijke verplichting van de werkgever bij ziekte­verzuim is de loondoorbetaling. Je bent wettelijk verplicht een zieke werknemer in de eerste twee jaar van ziekte minimaal 70 procent van zijn loon te betalen. In het eerste jaar mag je niet minder dan het minimumloon betalen. In een cao kunnen extra regels staan.
 • Wanneer is je werknemer langdurig ziek?Als je werknemer langer dan 4 weken ziek is wordt er over langdurig ziekte­verzuim gesproken. Binnen 6 weken na de ziekmelding maakt je bedrijfsarts een probleemanalyse. Als werkgever maak je binnen 8 weken na de ziekmelding een plan van aanpak voor werkhervatting.
 • Mag een zieke werknemer op vakantie?Een zieke werknemer kan soms ook vakantie nemen. Als een langdurig zieke werknemer re-integratieverplichtingen heeft, kan hij vakantiedagen inzetten om even een rustpauze te nemen van zijn re-integratie. Alleen als dit zijn herstel negatief zou beïnvloeden, mag je de vakantieaanvraag afwijzen.
 • Welke loonsancties zijn er bij verzuim?Als je niet voldoet aan je verplichtingen bij de re-integratie van je werknemer kun je een loonsanctie (boete) krijgen van het UWV. Vaak moet je dan nog een jaar langer het loon van je zieke werknemer doorbetalen. Ook je werknemer kan een loonsanctie krijgen als hij niet meewerkt aan zijn re-integratie.
 • Wat is de Wet verbetering poortwachter?De Wet verbetering poortwachter gaat over het helpen van werknemers die langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn. Als werkgever wil je de zieke medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, je bent verplicht de richtlijnen in de Wet verbetering poortwachter te volgen. Daarin staan verplichtingen voor werkgevers en werknemers.
 • Hoe kan een ziekte­verzuim­verzekering helpen?Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een ziekte­verzuim­verzekering helpt je bij het voorkomen en beperken van verzuim. Wordt je werknemer toch ziek? Dan krijg je een vergoeding voor de loondoorbetaling bij ziekte.

Meest gelezen

Ziektewet, hoe werkt het?

33471 De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever?

Whitepapers en online tests