Soorten ziekteverzuim personeel
Soorten ziekteverzuim personeel

Welke soorten verzuim zijn er?

Verzuim door je werknemers kan jou als ondernemer veel geld kosten. Lees welke vormen van verzuim er zijn, wat je kunt doen om verzuim te voorkomen en hoe je de financiële risico’s zo goed mogelijk afdekt.

De meest voorkomende soort verlof is ziekte­verzuim. We spreken van ziekte­verzuim als een werknemer zijn arbeids­overeenkomst niet kan nakomen wegens aantoonbare medische redenen. Er zijn verschillende soorten ziekte­verzuim te onderscheiden.

1. Kortdurend ziekte­verzuim

Werknemers zijn soms ziek, daar kan geen werkgever omheen. Gaat het bijvoorbeeld om een simpel griepje of een luchtweginfectie, dan is de werknemer meestal snel weer op de been.

Bij zulk kortdurend ziekte­verzuim blijft de schade voor je bedrijf beperkt tot een paar dagen loondoorbetaling en de kosten van een eventuele vervanging. Vervelend, maar doorgaans een ingecalculeerd ondernemersrisico.

Let op: Sommige cao’s bieden de mogelijkheid om twee wachtdagen in te stellen. Je hoeft een zieke werknemer de eerste twee ziektedagen dan niet door te betalen. Check dit in je cao.

2. Frequent kortdurend (ziekte)verzuim

Kortdurend verzuim kan echter ook andere oorzaken hebben dan een ziekte. Bijvoorbeeld: een fragiel gestel, werkstress, een conflict op het werk, of privéproblemen. In die gevallen bestaat het risico dat een werknemer zich vaker ziek zal melden. Dit heet frequent kortdurend ziekte­verzuim.

Onderzoek heeft aangetoond dat deze vorm van verzuim vaak leidt tot langdurig verzuim. Het is daarom zaak dit tijdig te signaleren, de oorzaken op te sporen en maatregelen te nemen. Als meerdere werknemers binnen een afdeling zich geregeld ziek melden, kan dit bijvoorbeeld duiden op een slechte werksfeer.

Soms volstaat een goed gesprek om de lucht te klaren, of is een kleine aanpassing in het werk al voldoende om de oorzaak van werkstress bij een werknemer weg te nemen.

Let op: Als een werknemer zo vaak kortdurend verzuimt, dat dit slecht is voor je bedrijfsvoering, kun je hem eventueel ontslaan. Zie voor de voorwaarden de Factsheet Wet werk en zekerheid: ontslag wegens frequent ziekte­verzuim. 

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

3. Langdurend ziekte­verzuim

Als een werknemer kortdurend verzuimt, hoef je als werkgever maar weinig verplicht te regelen. Het belangrijkste is de loondoorbetaling en de ziektemelding bij de arbo- of bedrijfsarts. Anders wordt het als een werknemer zes weken of langer ziek is. Dit heet langdurend ziekte­verzuim. Je krijgt dan te maken met de Wet verbetering poortwachter.

Deze wet schrijft voor dat je samen met je werknemer en met ondersteuning van een gespecialiseerd verzuimbedrijf moet werken aan zijn re-integratie in het arbeidsproces. Jouw bedrijf moet de kosten voor het re-integratietraject betalen.

Loondoorbetaling

Daarbij komt nog de loondoorbetaling van minimaal 70 procent van het loon gedurende maximaal twee jaar. In bepaalde cao's staat zelfs dat je het eerste jaar 100 procent van het loon moet betalen. Ook krijg je kosten voor vervanging van de medewerker. Dat kan flink in de papieren lopen.

Beperk de risico’s met een ziekte­verzuim­verzekering

De werkgeversrisico’s bij ziekte­verzuim zijn dus groot, zeker als het re-integratietraject lang duurt of – in het ergste geval – niet het gewenste resultaat heeft en je werknemer in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) terechtkomt. Het is verstandig om je als ondernemer goed te laten adviseren over deze risico’s.

Een goede ziekte­verzuim­verzekering vergoedt (een gedeelte van) het loon dat je moet doorbetalen bij ziekte van personeel en biedt vaak dienstverlening bij het voorkomen en terugdringen van verzuim. Als een arbodienst is opgenomen in het verzekeringspakket, dan kan die in samenwerking met jou een zieke werknemer vanaf de eerste verzuimdag begeleiden.

Tip: Wil je weten of het in jouw situatie verstandig is om een ziekte­verzuim­verzekering af te sluiten en in welke vorm? Neem dan contact op met een verzekerings­adviseur. Hij ondersteunt je hier graag bij.

4. Ongeoorloofd verzuim

Het kan voorkomen dat een werknemer zonder toestemming wegblijft van het werk, zelfs zonder dit te melden. Dit heet ongeoorloofd verzuim of 'zwart' verzuim (zie het kader hieronder.) Een werknemer komt bijvoorbeeld te laat terug van vakantie, neemt zonder jouw toestemming deel aan een stakingsbijeenkomst of blijkt in (voorlopige) hechtenis te zitten.

Anders dan bij ziekte geldt in zo’n geval de regel ‘geen arbeid, geen loon’. Je hoeft de werknemer geen salaris te betalen, want hij komt zijn arbeids­overeenkomst niet na.

Als werkgever zul je in zo’n geval eerst proberen met je werknemer in contact te komen en om uitleg vragen of hem aansporen alsnog op het werk te verschijnen. Als dit niet lukt, kun je ontslag overwegen. De kans dat de rechter hiermee akkoord gaat is echter klein.

Ontslag

Je kunt een werknemer in zo’n geval pas ontslaan als hij al eerder gewaarschuwd is voor ongeoorloofd verzuim of ander verwijtbaar gedrag. Dit geldt ook voor een werknemer in detentie, tenzij het strafbare feit waarvoor hij in hechtenis zit een relatie heeft tot het werk.

Verzuim in kleuren

Er wordt ook wel gesproken over wit, zwart, grijs en roze verzuim. Wat is dat nu precies?

Wit verzuim

Je werknemer kan niet werken omdat hij echt ziek is.

Zwart verzuim

Je werknemer meldt zich onterecht ziek, bijvoorbeeld om voor een ziek kind te zorgen.

Grijs verzuim

Je werknemer is bijvoorbeeld licht verkouden en kan eigenlijk wel werken, maar meldt zich toch ziek.

Roze verzuim

Je werknemer is echt ziek, maar komt toch werken. Er is dan kans dat hij collega’s aansteekt.

Verzuim door een sportongeval

Sporten is gezond en vermindert doorgaans het arbeidsverzuim van werknemers. Werknemers kunnen tijdens het sporten echter wel geblesseerd raken en daardoor enige tijd uit de roulatie zijn. Zij mogen zich in zo’n geval gewoon ziek melden.

Jij als werkgever moet dit als een normale ziekmelding behandelen: je meldt je werknemer binnen vier dagen ziek bij de bedrijfsarts en betaalt het loon gewoon door.

Herhaaldelijk geblesseerd

Als je werknemer herhaaldelijk geblesseerd raakt bij het sporten en hierdoor meermalen verzuimt, heb je als werkgever het recht hem formeel hierop te wijzen en hem te vragen met de sport te stoppen.

Je kunt de werknemer echter niet ontslaan wegens herhaaldelijk verzuim door een sportongeval.

zieke werknemers

Verzuim­verzekering

Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests