Wat als een werknemer niet komt opdagen op het werk
Wat als een werknemer niet komt opdagen op het werk

Werknemer komt niet opdagen, wat nu?

Wat als een werknemer niet komt opdagen? Welke vervolgstappen zet je dan? Moet je hem toch loon betalen? Mag je de werknemer een boete opleggen, schorsen of zelfs ontslaan? Dit zijn de opties.

Wat als een werknemer niet komt opdagen?

Het is al elf uur en je werknemer is er nog niet. Je hebt al meerdere keren gebeld. Geen gehoor. Wat kun je als werkgever dan doen? Misschien is er sprake van een noodgeval.

Redenen voor afwezigheid werknemer

Er kunnen meerdere goede redenen zijn voor de afwezigheid van je werknemer. Natuurlijk is het beter als je werknemer dit op tijd doorgeeft. Maar dat is niet altijd mogelijk. Ga daarom het volgende rijtje na voordat je vervolgstappen zet.

 • Je werknemer is ziek

  Vaak is er al afgesproken hoe en hoe laat je werknemer zich ziek moet melden: meestal voor aanvang van de werktijd. Dit leg je bijvoorbeeld vast in een verzuim­protocol. Als achteraf blijkt dat je werknemer niet in staat was zich ziek te melden, dan kun je het alsnog noteren als ziekte­verzuim.
 • Er is sprake van een calamiteit

  Je werknemer moest bijvoorbeeld met spoed naar het ziekenhuis. In dat geval kun je zijn afwezigheid aanmerken als calamiteitenverlof.
 • Je werknemer moet een familielid helpen

  Als dit spoed heeft en er is niemand anders die dit kan doen, dan heeft je werknemer recht op kortdurend zorgverlof. Dit is ook het geval als je werknemer thuis moet blijven om voor een ziek kind te zorgen.
 • Je werknemer werkt thuis

  Het kan ook zijn dat je werknemer thuis werkt of op een andere locatie. Natuurlijk moet dat vooraf wel bekend zijn en moet je werknemer bereikbaar zijn onder werktijd. Maak daarom goede afspraken over thuiswerken.
 • Je werknemer is met verlof

  Controleer of je werknemer geen andere vorm van verlof had aangevraagd. Soms heeft een werknemer recht op verlof.
 • Je werknemer heeft een vrije dag

  Controleer ook of je werknemer geen vrije dag of vakantie heeft opgenomen. Je werknemer heeft recht op een aantal vakantiedagen per jaar, maar moet dit wel aanvragen. In sommige gevallen mag je een vakantie-aanvraag weigeren.

Met een goede verlofregistratie en verzuim­registratie kun je verwarring voorkomen.

Regels bij afwezigheid werknemer

Als je werknemer geen goede reden heeft voor zijn afwezigheid, dan mag je als werkgever ingrijpen. Je kunt een aantal dingen doen om je werknemer te bestraffen. Je kunt een officiële waarschuwing geven, een boete opleggen, loon inhouden of je werknemer ontslaan.

Leg de regels en gevolgen goed vast. Dan weet je werknemer vooraf wat de consequenties zijn. Dit kun je doen in één van de volgende documenten:

Als je gebruikmaakt van een reglement of handboek, verwijs daar dan naar vanuit de arbeids­overeenkomst met je werknemer. Dan sta je juridisch sterker bij een eventueel arbeidsconflict.

Absentie vastleggen in personeels­dossier

Als je werknemer een bepaalde straf oneerlijk vindt, moet je wel kunnen bewijzen dat hij vaker te laat of helemaal niet aanwezig was. Bewaar daarom de registratie en alle waarschuwingen over zijn absentie en voeg deze toe aan zijn personeels­dossier.

Laat je werknemer alle documentatie ondertekenen als 'voor gezien'. Dan sta je juridisch sterker.

Loon werknemer komt niet opdagenLoon betalen als een werknemer niet komt opdagen? 

Als je werknemer zonder goede reden wegblijft, dan mag je de uren die hij niet heeft gewerkt in mindering brengen op zijn salaris. Maar dit moet je wel kunnen bewijzen. Het moet duidelijk zijn dat het een situatie was die voor eigen rekening van je werknemer is.

Ga niet te snel over tot deze stap. Probeer in goed overleg met je werknemer tot een oplossing te komen. Misschien kun je het afdoen met een waarschuwing en kan hij de gemiste werktijd nog inhalen.

Loon inhouden bij afwezigheid

Ook bij ongeoorloofd verlof hoef je in principe geen loon te betalen. Als jij een aanvraag voor verlof of vakantie afwijst, is je werknemer verplicht om te komen werken. Als hij dan niet komt opdagen, dan mag je de verlofuren op het loon inhouden.

Als je werknemer recht heeft op een bepaalde vorm van verlof, dan mag je dit niet zomaar afwijzen. Het bedrijfsbelang moet dan duidelijk zwaarder wegen dan het belang van je werknemer.

Te laat terug van vakantie

Komt je werknemer te laat terug van zijn vakantie? Dan hoef je ook geen loon te betalen over niet-gewerkte dagen. Je kunt natuurlijk ook besluiten extra vakantiedagen af te boeken, bijvoorbeeld als je medewerker door vertraging langer wegbleef.

Loon betalen bij staking?

Ook bij een staking hoef je werknemers geen loon te betalen. Lees meer over loon inhouden, uitstellen en verlagen.

Wat als een werknemer te laat is?

Als een werknemer te laat komt, zul je waarschijnlijk niet direct overgaan tot financiële vervolgstappen. Zeker als je werknemer zich had verslapen of in de file stond. Dat overkomt iedereen weleens.

Na een gesprekje en eventuele waarschuwing kun je weer verder. Je kunt misschien afspreken dat je werknemer de gemiste werktijd later inhaalt.

Komt iemand met regelmaat te laat, dan moet je op een bepaald moment wel ingrijpen. Na een aantal waarschuwingen kun je het loon inhouden over de niet-gewerkte uren.

Leg wel goed vast wanneer een werknemer precies te laat is gekomen. Maak bijvoorbeeld gebruik van urenregistratie. Daarmee kun je precies zien hoeveel uren een werknemer gewerkt heeft.

Wanneer mag je een werknemer schorsen?

In sommige gevallen kun je een werknemer schorsen of op non-actief stellen. Bijvoorbeeld als je werknemer zich misdraagt of een slecht voorbeeld is voor andere werknemers.

Je werknemer heeft dan wel recht op loon, ook al is de schorsing hem aan te rekenen. Dat komt omdat jij als werkgever je niet eenzijdig mag onttrekken aan jouw deel van de arbeids­overeenkomst (de loonbetaling).

Wanneer mag je een boete opleggen?

Je mag een werknemer een boete opleggen bij verkeerd gedrag. Bijvoorbeeld als hij vaak te laat is of zonder reden een dag afwezig was. Dit moet je vooraf wel goed afspreken.

Je kunt bijvoorbeeld een boeteclausule opnemen in het arbeidscontract. Je kunt ook een gedragscode maken en opnemen in een personeels­handboek.

De hoogte van de boete moet vooraf bekend zijn en redelijk zijn in verband met de overtreding.

branche risico

Rechtsbijstand­verzekering

De kans op een conflict is altijd aanwezig en juridische bijstand kan behoorlijk in de papieren lopen. Met een rechtsbijstand­verzekering ben je als ondernemer verzekerd van juridische hulp.

Ontslag werknemer die niet komt opdagen?

In sommige gevallen kun je een werknemer ontslaan vanwege zijn gedrag. Als je werknemer vaker niet komt opdagen zonder goede reden en al meerdere keren gewaarschuwd is, dan kun je uiteindelijk overgaan tot ontslag. Vaak gaat het dan om een 'ontbindingsverzoek wegens verwijtbaar handelen of nalaten van je werknemer'.

Je moet het ontslag goed onderbouwen. Alle waarschuwingen aan het adres van je werknemer moet je als bewijsmateriaal kunnen laten zien. Je werknemer moet deze waarschuwingen ook ontvangen hebben. Voeg alle correspondentie toe aan het ontslagdossier.

Ontslag omdat werknemer niet komt opdagen

Als iemand herhaaldelijk niet komt opdagen, kun je hem mogelijk ontslaan vanwege disfunctioneren. Je moet aantonen dat je de werknemer hebt geholpen om zich te verbeteren. Bijvoorbeeld via functioneringsgesprekken en coaching.

Als er een dringende reden voor is, mag je iemand zelfs ontslaan op staande voet. Daarbij moet je wel voldoen aan strenge voorwaarden.

Het is meestal beter om er samen uit te komen. Dit staat bekend als ontslag met wederzijds goedvinden.

Wat als een werknemer ziek is?

Als een werknemer door ziekte of een ongeluk niet komt werken, dan moet je hem wel loon betalen. In principe moet hij zich op tijd ziek melden, maar in sommige gevallen is dat misschien niet mogelijk.

De wet zegt dat een werknemer recht heeft op minimaal 70 procent van zijn laatstverdiende loon. En in het eerste jaar mag het bedrag niet minder zijn dan het minimumloon.

In veel cao’s staat dat een werknemer zelfs recht heeft op zijn volledige loon in het eerste jaar van ziekte. Check dus je cao.

Wat als een zieke werknemer niet komt opdagen?

Je zieke werknemer moet wel voldoen aan een aantal regels om zijn loon te krijgen. Als hij bijvoorbeeld niet komt opdagen bij de bedrijfsarts of een andere afspraak voor zijn re-integratie, dan mag je het loon uitstellen. Als achteraf blijkt dat de werknemer een goede reden had, dan moet je alsnog het loon uitbetalen.

Ook als je zieke werknemer door zijn gedrag zijn eigen herstel in de weg staat hoef je geen loon te betalen. Verder moet je werknemer meewerken aan een plan voor zijn re-integratie en een aanbod voor passende arbeid accepteren.

Als je het loon stopzet, dan moet je dit vooraf aan je werknemer meedelen. Dit doe je schriftelijk en met opgaaf van redenen. Doe je dit niet, dan kan de rechter later oordelen dat je het loon alsnog moet betalen. Lees meer over loonsancties bij verzuim.

Mag je een zieke werknemer ontslaan?

Werknemers die ziek zijn, worden in de wet tegen ontslag beschermd via het opzegverbod tijdens ziekte. Je kunt een werknemer die ziek is dus niet zomaar ontslaan. Maar er zijn een paar uitzonderingen op deze regel.

In twee gevallen mag je een zieke werknemer toch ontslaan:

 1. Als je werknemer langer dan 2 jaar ziek is (104 weken).
 2. Als je werknemer vaak ziek is en je bedrijf daardoor onaanvaardbare schade oploopt.

Daarnaast mag je een werknemer wel ziek uit dienst laten gaan als hij nog in de proeftijd zit van zijn contract of als zijn tijdelijke contract niet wordt verlengd.

Houd je wel aan de strenge voorwaarden. Lees meer over zieke werknemer ontslaan.

Vragen over afwezigheid werknemer

 • Mag je loon inhouden als een werknemer niet komt opdagen?

  Als je kunt bewijzen dat een werknemer zonder goede reden niet kwam werken, mag je loon inhouden over de niet-gewerkte uren. Je moet dit wel goed kunnen onderbouwen. Probeer altijd in samenspraak met je werknemer tot een oplossing te komen. Laat hem bijvoorbeeld de niet-gewerkte uren inhalen als dat mogelijk is.

 • Hoe werkt loon verlagen bij ziekte?

  Als een werknemer ziek is, moet je hem in principe twee jaar lang doorbetalen. Je werknemer heeft recht op minimaal 70% van zijn loon. Volgens veel cao's is dit zelfs 100% in het eerste jaar van ziekte. Valt je bedrijf niet onder een cao, dan mag je het loon van een zieke werknemer dus met 30% verlagen. Maar in het eerste jaar mag je niet onder het minimumloon uitkomen.

 • Welke soorten vakantiedagen zijn er?

  Je hebt wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen worden vastgesteld aan de hand van het aantal uur dat iemand per week werkt. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn vakantiedagen die een werkgever bovenop het wettelijk minimum aantal dagen geeft.

 • Wanneer moet je een werknemer verplicht vrij geven?

  Je werknemer heeft recht op een aantal vakantiedagen per jaar. Maar je hoeft niet altijd vrij te geven in de gewenste periode. Bedenk wat de gevolgen zijn van de verstoring van de bedrijfsvoering. Weeg dat af tegen de gevolgen voor je werknemer. Bij bepaalde vormen van verlof moet je wel vrij geven. En op sommige feestdagen kan je werknemer ook verplicht vrij zijn.

 • Wanneer moet je reageren op een vakantie-aanvraag?

  Je moet binnen twee weken reageren nadat je werknemer zijn vakantie-aanvraag heeft ingediend. Als je mogelijk gewichtige redenen niet binnen die periode schriftelijk aanvoert, dan is de vakantie vastgesteld conform de wensen van je werknemer.

 • Welke loonsancties zijn er bij verzuim?

  Als je niet voldoet aan je verplichten bij de re-integratie van je werknemer kun je een loonsanctie (boete) krijgen van het UWV. Vaak moet je dan nog een jaar langer het loon van je zieke werknemer doorbetalen. Ook je werknemer kan een loonsanctie krijgen als hij niet meewerkt aan zijn re-integratie. Bijvoorbeeld als hij niet komt opdagen bij de bedrijfsarts.

 • Hoe kan een verzuim­verzekering helpen?

  Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij het voorkomen en beperken van verzuim. Wordt je werknemer toch ziek? Dan krijg je een vergoeding voor de loondoorbetaling bij ziekte.

Langdurig ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Meest gelezen

Wet betaald ouderschapsverlof

Wat staat er in de Wet betaald ouderschapsverlof? Wanneer voldoe je aan de regels? Wat betekent het voor je werknemers en voor jou als werkgever? Bekijk de antwoorden en een uitleg over ouderschapsverlof in 2024.

Cao verplicht in 4 gevallen

De kans is groot dat jouw onderneming ook gebonden is aan een cao. In welke gevallen is een cao verplicht? Ga na of de cao verplicht is en voorkom hoge claims van werknemers.

Wat houdt goed werkgeverschap in?

De wet verplicht bedrijven zich als 'goed werkgever' te gedragen. Daarbij spelen 6 beginselen een belangrijke rol. Wat houden deze beginselen in en hoe werken ze in de praktijk?

Whitepapers en online tests