Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Ontslagvergoeding
Ontslagvergoeding

Ontslagvergoeding, wat is dat?

De term ontslagvergoeding gaat over meer dan alleen de uitbetaling van de transitievergoeding. Wat is een ontslagvergoeding dan precies en hoe werkt het? Een uitleg voor werkgevers.

Als je een werknemer ontslaat, ontvangt hij vaak een ontslagvergoeding. Dit is meestal een bedrag in geld, maar het kan ook gaan over bepaalde faciliteiten, zoals outplacement en loopbaanbegeleiding.

Toch spreken we vaak over een ontslagvergoeding, terwijl we daar feitelijk alleen de transitievergoeding mee bedoelen. 

Ontslagvergoeding, wanneer?

Even kort eerst het doel van de transitievergoeding, die sinds 1 juli 2015 van kracht is. De transitievergoeding helpt werknemers de overgang naar ander werk te versimpelen en compenseert de gevolgen van het ontslag.

De transitievergoeding komt om de hoek kijken in de volgende situaties:

 • Bij opzegging na verkregen ontslagvergunning van UWV;
 • Bij ontbinding van de arbeids­overeenkomst door de kantonrechter;
 • Bij het niet verlengen van een contract voor bepaalde tijd dat minimaal 24 maanden heeft geduurd.

Dienstverband gedeeltelijk beëindigd

Als een werknemer na 2 jaar ziekte de afgesproken werkzaamheden niet meer volledig kan verrichten, maar wel voor een gedeelte daarvan.

Daarnaast kan het ook voorkomen dat door een reorganisatie een ondernemer zijn werknemers verzoekt om uren in te leveren.

Werkgever moet initiatief nemen op ontslag

Het komt er dus op neer dat je als werkgever het initiatief moet hebben genomen om de werknemer te ontslaan. Er bestaat nu pas recht op een transitievergoeding bij een dienstverband van minimaal 24 maanden.

Sinds de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is ingevoerd op 1 januari 2020 wordt direct vanaf dag 1 transitievergoeding opgebouwd.

Beëindigingsovereenkomst

Bij een beëindigingsovereenkomst geldt er geen verplichting tot uitbetaling van een transitievergoeding. Het is aan de onderhandelingsvrijheid van beide partijen overgelaten of er aan de werknemer een bedrag in geld wordt betaald en/of faciliteiten worden gegeven, zoals outplacement, loopbaanbegeleiding en doorbetaald verlof.

Ontslagvergoeding berekenen

De transitievergoeding bedraagt 1/6 bruto all-in maandsalaris per gewerkt halfjaar over de eerste 10 jaar van het dienstverband van je werknemer.

Na 10 jaar wordt de transitievergoeding opgehoogd naar 1/4 maandsalaris per gewerkt halfjaar tot een maximum van € 84.000 (2020), of (als dit hoger is) een jaarsalaris.

Geen versnelde opbouw meer

Door de invoering van de WAB op 1 januari 2020 is de versnelde opbouw van de transitievergoeding na 10 jaar komen te vervallen.

Lees meer over het berekenen van de transitievergoeding.

Overgangsregelingen ontslagvergoeding

 • Oudere werknemers

Voor werknemers van 50 jaar of ouder met minimaal 10 dienstjaren gold tot 1 januari 2020 een overgangsregeling. Werknemers vanaf de leeftijd van 50 jaar bouwen één maandsalaris per dienstjaar op aan transitievergoeding.

Deze overgangsregeling geldt alleen als jouw bedrijf minder dan 25 werknemers had in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar van het ontslag.

 • Bedrijfseconomische redenen

Bij een kleine MKB-werkgever telt, bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen én bij slechte financiële omstandigheden, de periode vóór 1 mei 2013 niet mee voor de hoogte van de transitievergoeding (artikel 7:673d BW jo artikel 24 Ontslagregeling).

Dit omdat je als werkgever als gevolg van het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 vanaf dat moment rekening had kunnen houden met de invoering van een transitievergoeding.

Transitievergoeding betalen

De transitievergoeding moet binnen een maand na afloop van het dienstverband worden uitbetaald. Je ontslagen werknemer kan binnen drie maanden na afloop van het dienstverband naar de rechter stappen als hij geen transitievergoeding heeft ontvangen.

Je werknemer moet wel op tijd in actie komen, want het gaat om een vervaltermijn, oftewel te laat is te laat.

Groene loonbelastingtabel

Het gaat hierbij om loon uit vroegere dienstbetrekking. Dit betekent dat de groene loonbelastingtabel van toepassing is. In deze tabel wordt geen rekening gehouden met de arbeidskorting.

Ontslagvergoeding in beëindigingsovereenkomst

vergoeding na ontslagJe kunt, om een werknemer akkoord te laten gaan met een beëindigingsovereenkomst, een ontslagvergoeding beloven. Bij het bepalen van deze vergoeding kun je de transitievergoeding als richtsnoer nemen.

Een ontslagvergoeding hoeft niet alleen te bestaan uit loon in geld. Denk ook aan: 

 1. het vergoeden van kosten voor outplacement of loopbaanbegeleiding;
 2. het bieden van vrijstelling van werk met behoud van loon;
 3. het vergoeden van de gemaakte juridische kosten;
 4. het laten vervallen van de verplichting een studieschuld terug te betalen;

Dit kan allemaal aangemerkt worden als een vorm van ontslagvergoeding.  Het is iets extra’s dat de werknemer toegekend krijgt om de stap naar buiten wat te vergemakkelijken.

Neem in de beëindigingsovereenkomst op binnen welke termijn na afloop van het dienstverband de werknemer de ontslagvergoeding uitbetaald krijgt.

Vragen over de ontslagvergoeding

 • Wat is het verschil tussen een ontslagvergoeding en de transitievergoeding?Sinds 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid (Wwz) van kracht. In de Wwz staan regels over een ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding wordt nu ook wel de transitievergoeding genoemd. Deze vergoeding is bedoeld om de overgang van een werknemer naar ander werk eenvoudiger te maken.
 • Wat kan je werknemer met een ontslagvergoeding?Het geld dat de werknemer meekrijgt in de vorm van een transitievergoeding kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor omscholing of bijscholing en sparen.
 • Waar kan ik de compensatie van de transitievergoeding aanvragen van een langdurig zieke werknemer? Wil je een aanvraag indienen voor een compensatie van de transitievergoeding aan een langdurig zieke werknemer (die de afgelopen vijf jaar uit dienst is gegaan)? Dat kan via het UWV.

Monique van de Graaf

Monique van de Graaf helpt bedrijven bij hun personeels­beleid. Ze is gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociale zekerheid. Monique is auteur van de boeken 'Arbeidsrecht voor de professional' en 'Sociale zekerheid voor de professional'.

Whitepapers en online tests