Ziekte en ontslag
Ziekte en ontslag

Ziekte en ontslag, wanneer mag het toch?

Zieke werknemers genieten extra bescherming. De hoofdregel is dan ook dat je deze werknemers niet kunt ontslaan. Expert Tjeerd Poot bespreekt in dit artikel de uitzonderingen op de regel.

Bij een zieke werknemer moet je rekening houden met een opzegverbod. Het gaat hierbij om een wettelijk verbod om de arbeids­overeenkomst op te zeggen vanwege en tijdens de eerste 104 weken van ziekte. Daardoor is het in veel gevallen niet mogelijk om een ziek personeels­lid te ontslaan.

Wanneer mag ontslag wel?

Spoedig herstel

Het UWV weigert een ontslagvergunning af te geven als een werknemer ziek is. Maar de vergunning kan wel worden afgegeven als spoedig herstel te verwachten is. Daarvoor moet de werkgever kunnen aantonen dat de werknemer hersteld zal zijn binnen vier weken na indiening van de vergunningsaanvraag. Ook moet uiteraard zijn voldaan aan de overige eisen voor ontslag.

Langdurige ziekte

Het opzegverbod vervalt als een werknemer langer ziek is dan 104 weken. Kan de werknemer in dat geval door de ziekte zijn werk niet uitvoeren, ook niet in aangepaste vorm? En is het herstel niet binnen 26 weken te verwachten? Dan zal de ontslagvergunning worden verleend.

Belangrijk is dat een onderbreking van de ziekteperiode van langer dan vier weken ervoor zorgt dat de telling opnieuw begint. Verder kan het UWV de periode van 104 weken verlengen als er te weinig aan re-integratie is gedaan.

Ziekmelding na ontslagaanvraag

Het opzegverbod geldt niet in het geval de ziekmelding geschiedt nadat de werkgever een opzegvergunning heeft aangevraagd. Dit is een logische regel. Zou dat niet zo zijn, dan zouden veel werknemers zich ziekmelden zodra duidelijk is dat hun werkgever een opzegvergunning heeft aangevraagd. Om die reden is het voor werkgevers raadzaam om eerst de aanvraag in te dienen bij het UWV en (direct) daarna de betreffende werknemer erover te informeren.

Ontslag op staande voet

Uiteraard kan ook een zieke werknemer per direct worden ontslagen als hij zijn werkgever daar een dringende reden toe geeft. Dit is overigens niet snel het geval. Als de werknemer de re-integratieverplichtingen niet nakomt, dient bijvoorbeeld eerst het loon te worden stopgezet.

Proeftijd

Het verbod om een zieke werknemer te ontslaan geldt niet in de proeftijd. Een proeftijdontslag kan de werkgever dus geven terwijl de werknemer ziek is. Let daarbij op dat het proeftijdontslag niet wordt gegeven louter omdat iemand ziek is, want dat mag niet.

Einde van rechtswege

Een arbeids­overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van die arbeids­overeenkomst. Dit is ongeacht of de werknemer ziek is of niet.

Frequent ziek

Als een werknemer frequent ziek is, kan in bepaalde gevallen een redelijke grond bestaan voor ontslag. Bijvoorbeeld als een werknemer zeer regelmatig ziek is, hij daardoor zijn werk niet kan doen en dit voor het bedrijf onaanvaardbare gevolgen heeft. Uiteraard dient de ziekte niet het gevolg te zijn van slechte arbeidsomstandigheden. Verder moet vaststaan dat in de komende 26 weken geen herstel te verwachten is en in die periode het werk niet voor de werknemer kan worden aangepast.

Tjeerd Poot

Tjeerd Poot is senior arbeids­recht­specialist bij Poot Arbeidsrecht. Hij heeft zich toegelegd op de ontwikkelingen binnen het ontslagrecht. Een van zijn specialismen is de Wet werk en zekerheid en Wet dba. Wil je meer weten? Stuur dan een mail naar Tjeerd of kijk op de website van Poot Arbeidsrecht.

Whitepapers en online tests