Ben jij klaar voor (meer) personeel?

Personeel checklist wat te doen

Test jezelf en je weet het binnen enkele minuten. Je ontvangt na afloop een persoonlijk rapport.

Goed beleid personeel
Goed beleid personeel

Wat is personeels­beleid?

Op de juiste manier omgaan met je personeel. Dat is de kern van personeels­beleid. Een goed beleid kan je bedrijf veel opleveren. Hoe zorg je voor een personeels­beleid dat goed aansluit bij jouw bedrijf?

Personeels­beleid, wat is dat?

Bij beleid gaat het om de manier waarop je bepaalde doelen haalt. Om je eigen beleid rondom personeel te ontwikkelen, moet je dus eerst je doelen helder hebben.

Daarna ga je bedenken hoe je die doelen gaat halen. Wat heb je nodig? Wie heb je nodig? Wanneer? En hoe ga je samen voor de gewenste resultaten zorgen? Zorg dat de juiste poppetjes op de juiste plekken staan binnen je bedrijf en geef ze wat nodig is om bedrijfsdoelen te halen.

Denk bij de ontwikkeling van je eigen personeels­beleid aan alle geldende wetten en regels rondom personeel.

Voordelen personeels­beleid

Een goed doordacht personeels­beleid heeft veel voordelen. Het vormt de basis voor een bedrijf met gedreven werknemers.

Doordat je alles op een professionele manier regelt, kan je team zich met volle aandacht richten op het behalen van de bedrijfsdoelen. Dit draagt bij aan het succes van je bedrijf. Het belang van goed personeels­beleid is dus groot.

Personeels­beleid, 10 onderdelen

De invulling van het personeels­beleid kan per bedrijf verschillen. Toch is het mogelijk om een aantal algemene kenmerken te noemen. Die zijn niet alleen van belang voor grote ondernemingen, maar ook voor kleine bedrijven.

Lees hoe je de vruchten plukt van goed personeels­beleid:

1. Voldoe aan wet- en regelgeving

Rondom personeel bestaan veel wetten en regels. Als je een goed personeels­beleid voert, dan zorg je ervoor dat je bedrijf hieraan voldoet. Je voorkomt hiermee niet alleen hoge boetes en transitievergoedingen, maar je geeft je werknemers ook de bescherming waar zij recht op hebben.

Wist je dat er bijvoorbeeld een recht op flexibel werken bestaat? En dat je bij een proeftijd rekening moet houden met een aantal voorwaarden? Bekijk de basis van het arbeidsrecht.

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

2. Bied een veilige en gezonde werkomgeving

Iedere werknemer moet kunnen rekenen op een veilige en gezonde werkomgeving. Goed personeels­beleid houdt in dat je maatregelen neemt die daarvoor zorgen.

Duurzame inzetbaarheid

Hiermee stimuleer je de duurzame inzetbaarheid van je personeel en voorkom je dat zij vroegtijdig uitvallen door werkgerelateerde klachten.

Arbobeleid

Je zorgt voor een veilige werkplek door een goed arbobeleid te voeren. Dat betekent dat je alle risico’s voor je personeel in kaart brengt en deze concreet aanpakt.

Werkplekonderzoek

Wil je weten of jouw werkplek aan de eisen voldoet? Laat dan een werkplekonderzoek uitvoeren.

3. Ga bewust om met verzuim

Ziekte­verzuim kan grote gevolgen hebben voor je bedrijf. Bij een goed personeels­beleid ga je hier bewust mee om. Als een werknemer bijvoorbeeld zijn eigen werk niet kan uitvoeren, dan moet je je samen met je werknemer inzetten voor alternatieve werkzaamheden.

Door bewust om te gaan met zieke werknemers, beperk je de kosten van verzuim en voorkom je praktische problemen. Een helder verzuim­beleid is dan ook een onmisbaar onderdeel van een goed personeels­beleid.

Minder zieke werknemers? Download de gratis Checklist verzuim voorkomen en ga aan de slag.

4. Beloon werknemers eerlijk

Beloning is een belangrijk onderdeel van een goed personeels­beleid. Voor een goede beloning van personeel moet je in elk geval rekening houden met het minimumloon en een eventuele verplichte cao.

Meestal zul je een marktconform salaris bieden dat hoger ligt dan het minimumloon. Daarnaast houdt een eerlijke beloning in dat je werknemers op basis van de juiste criteria beloont. Dit betekent dat zij bij gelijkwaardig werk hetzelfde loon krijgen.

5. Bied gelijke kansen

Goed personeels­beleid gaat uit van gelijke kansen. Het moet bijvoorbeeld niets uitmaken of iemand man of vrouw is, van Nederlandse of niet-Nederlandse herkomst is of wel of geen arbeidsbeperking heeft.

Toch wordt een dergelijk onderscheid nog vaak gemaakt, waardoor niet iedereen dezelfde kansen krijgt.

Pas dus op voor bewuste of onbewuste discriminatie binnen je bedrijf.

6. Leg afspraken goed vast Personeelsbeleid maken voorbeeld afspraken

Het is belangrijk om afspraken met werknemers goed vast te leggen. Als je dit een vast onderdeel maakt van het personeels­beleid, dan voorkom je onenigheid achteraf.

Dat begint met een goed arbeidscontract waarin je schriftelijk de afspraken tussen jou en je werknemer bevestigt.

Maar ook daarna maak je afspraken met je werknemer. Bijvoorbeeld over een nieuwe functie of de re-integratie bij ziekte. Bij een eventueel arbeidsconflict is het cruciaal dat je kunt bewijzen wat er is afgesproken.

Voor alle algemene bedrijfsregels kun je een personeels­handboek maken. Verwijs hiernaar in je arbeidscontracten.

7. Geef voldoende inspraak

Bij een goed personeels­beleid hebben je werknemers voldoende inspraak. Dit heeft als voordeel dat je hun betrokkenheid verhoogt en meer draagvlak creëert voor besluiten.

Je regelt dit door aan de slag te gaan met medezeggenschap. Zorg bijvoorbeeld voor een personeels­vergadering, een personeels­vertegenwoordiging of een ondernemingsraad. Afhankelijk van de grootte van je bedrijf kan een van deze inspraakmogelijkheden zelfs verplicht zijn.

personeelsbeleid maken

8. Stem regelmatig af

Wil je op één lijn zitten met je personeel? Dan moet je regelmatig afstemmen over het werk. Binnen een goed personeels­beleid doe je dit op een structurele manier door aan de slag te gaan met de gesprekscyclus.

Dit is een jaarlijks terugkerende reeks gesprekken waarbij je ingaat op de doelen (KPI's), het functioneren en de beoordeling van je werknemer. Hiermee breng je de doelen van het personeel en de organisatie bij elkaar.

Regelmatig en effectief vergaderen over de inhoud van het werk is heel belangrijk.

9. Ontwikkel personeel

Bij een goed personeels­beleid ga je ervan uit dat je personeel het belangrijkste bedrijfskapitaal is. Dit betekent dat je hierin ook zult moeten investeren.

Je kunt dan denken aan de mogelijkheid om een opleiding te volgen, maar daarnaast heb je ook andere manieren om personeel te ontwikkelen.

Personeels­ontwikkeling is niet vrijblijvend. Op grond van de Wet werk en zekerheid (Wwz) heb je als werkgever een scholingsplicht.

10. Ga zorgvuldig om met disfunctioneren

Soms gebeurt het dat een werknemer onvoldoende functioneert. Dan is het van belang om hier op een zorgvuldige manier mee om te gaan. Zo kun je een disfunctionerende werknemer niet zomaar wegsturen.

De wet stelt namelijk allerlei eisen aan ontslag bij disfunctioneren, zoals een verbetertraject. Het disfunctioneren zul je moeten bewijzen met een goed ontslagdossier.

Zorg dat je beleid aansluit bij je strategie. Maak een strategisch personeels­beleid in 7 stappen.

Personeels­beleid en goed werkgeverschap

Goed personeels­beleid is onderdeel van goed werkgeverschap. De wet vraagt van iedere ondernemer met personeel zich te gedragen als een goede werkgever. Goed werkgeverschap is gebaseerd op zes beginselen.

Hoe zorg je voor goed personeels­beleid?

Lees meer over de zes beginselen van goed werkgeverschap.

Personeels­beleid in het MKB, 5 vragen

 • Wat is goed personeels­beleid?

  Goed personeels­beleid betekent dat je op de juiste manier omgaat met je personeel. Voor een goed beleid zijn duidelijke doelen nodig. Wat zijn jouw doelen met personeel? Hoe ga je die doelen halen? De manier waarop je die doelen wil halen vormt jouw personeels­beleid. Een goed personeels­beleid voldoet bijvoorbeeld aan de wetten rondom personeel en de verwachtingen van werknemers.

 • Waarom een goed personeels­beleid?

  Met een goed personeels­beleid krijg je meer grip op je zaak. Je zorgt ervoor dat werknemers beter tot hun recht komen en kunnen bijdragen aan de kerndoelen van je onderneming. Een goed beleid heeft veel voordelen. Je bedrijf kan sneller groeien. Je werknemers zijn sneller tevreden, gemotiveerd en betrokken. Je voorkomt boetes en rompslomp. Lees meer over het belang van goed personeels­beleid.

 • Hoe zorg je voor een goed personeels­beleid?

  Als ondernemer is het belangrijk om zelf het voortouw te nemen bij het maken en uitvoeren van een goed beleid rond personeel. Probeer de doelen van je bedrijf te koppelen aan de verwachtingen rondom personeel. Vraag je werknemers ook om mee te denken. Dat is cruciaal. Stel vervolgens een beleid op dat voldoet aan de wet- en regelgeving en de wensen van je mensen.

 • Welke rol speelt een goed verzuim­beleid?

  Een goed verzuim­beleid is een cruciaal onderdeel van je personeels­beleid. Hoe je omgaat met zieke werknemers kan een grote invloed hebben op de sfeer binnen je bedrijf. Als je duidelijke regels en verwachtingen hebt rondom verzuim, zullen je werknemers niet onnodig afhaken.

 • Wat zijn de eisen aan een goede werkplek?

  Een goede werkplek is de basis voor succes. Als werkgever moet je zorgen dat die werkplek veilig en gezond is. Zorg ook dat de thuiswerkplek aan de Arbowet voldoet. Daarmee houd je werknemers langer fit en gemotiveerd.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

8 tips voor een goede taakverdeling

Een goede taakverdeling houdt rekening met de kwaliteiten en wensen van je medewerkers. Daarmee kunnen zij niet alleen efficiënter werken, maar ook het werkplezier vergroten. Acht manieren om het werk beter te verdelen.

10 schouderklopjes voor medewerkers

Waardering motiveert medewerkers en leidt tot meer betrokkenheid. Geef jij je medewerkers regelmatig een complimentje? Tien tips om personeel extra te motiveren met een schouderklopje.

Zo geef je constructieve feedback

Als leidinggevende geef je vaak feedback, zowel bewust als onbewust. Het is niet eenvoudig om dit op een goede manier te doen, maar wel essentieel voor een goede relatie met jouw personeel. Iedere medewerker wil graag terugkoppeling, maar tegelijkertijd niet in de hoek worden gezet.

7 tips voor effectief delegeren en loslaten

Het delegeren en loslaten van taken is niet altijd even makkelijk. Je verliest invloed en controle, terwijl je erop moet vertrouwen dat de ander de taak goed uitvoert. Zeven tips om op een effectieve manier werk uit handen te geven.

Whitepapers en online tests