Compensatie transitievergoeding, hoe werkt het?

10 maart 2020
Compensatie transitievergoeding

Heb jij aan werknemers een transitievergoeding betaald na een ontslag wegens ziekte? Grote kans dat je dat geld kunt terugkrijgen via de Regeling compensatie transitievergoeding. Lees hier hoe je dit aanpakt en wat de voorwaarden zijn.

Compensatie transitievergoeding

Binnenkort kun je als ondernemer met personeel compensatie aanvragen bij het UWV wanneer je een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer ontslaat of hebt ontslagen.

Hiervoor is de Regeling compensatie transitievergoeding in het leven geroepen. Deze compensatieregeling gaat in op 1 april 2020 en geldt met terugwerkende kracht voor transitievergoedingen die je op of na 1 juli 2015 hebt betaald.

Aanleiding compensatie transitievergoeding

De overheid wil met deze nieuwe regeling een einde maken aan de zogeheten slapende dienstverbanden. Daarbij blijven werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn in dienst, zonder dat zij nog arbeid verrichten.

Met een slapend dienstverband heb je als werkgever geen loonbetalingsverplichting meer en hoef je ook geen transitievergoeding te betalen aan je zieke werknemer.

Waar rechters eerst nog oordeelden dat dit was toegestaan, heeft de Hoge Raad recentelijk anders beslist. De Regeling compensatie transitievergoeding is een direct gevolg van deze rechterlijke uitspraak.

De regeling maakt het voor jou als werkgever makkelijker om voor werknemers met een slapend dienstverband alsnog ontslag aan te vragen. Je krijgt dan namelijk compensatie voor de transitievergoeding die je moet betalen, of in elk geval voor een deel hiervan.

Let op

In uitzonderlijke gevallen is een slapend dienstverband nog wel toegestaan. Bijvoorbeeld wanneer je als werkgever belang hebt bij het in stand houden van de arbeidsovereenkomst, omdat er nog reële re-integratiemogelijkheden zijn voor je werknemer.

Voorwaarden compensatie transitievergoeding

Om in aanmerking te komen voor compensatie via de nieuwe regeling gelden de volgende voorwaarden:

 1. Je hebt je werknemer ontslagen wegens langdurige ziekte.
 2. Je werknemer had recht op de wettelijk voorgeschreven transitievergoeding.
 3. Je hebt de transitievergoeding daadwerkelijk aan je werknemer betaald.

Je moet kunnen aantonen dat aan deze drie voorwaarden is voldaan. Zo moet je bij je aanvraag voor compensatie de volgende documenten aan het UWV kunnen overleggen:

 • De ontslagvergunning van het UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter
 • De vaststellingsovereenkomst, als het een ontslag met wederzijds goedvinden was. Uit de vaststellingsovereenkomst moet blijken dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte.
 • Gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen. Bijvoorbeeld documenten die aantonen hoe hoog het bruto maandsalaris was en hoe lang het dienstverband heeft geduurd.
 • Een bewijs dat de (hele) transitievergoeding is betaald, bijvoorbeeld een bankafschrift.

Compensatie transitievergoeding, hoeveel?

Als je bij het UWV aanspraak maakt op de Regeling compensatie transitievergoeding, kan dat je flink wat geld opleveren.

Zeker als je de laatste vijf jaar meerdere werknemers hebt moeten laten gaan wegens langdurig ziekteverzuim. Gemiddeld bedraagt een transitievergoeding zo’n 13.500 euro, maar dit kan oplopen tot wel 83.000 euro.

Vrij baan voor je bedrijf

Als ondernemer droom je van succes. Je wilt bijvoorbeeld een goed product in de markt zetten en je bedrijf laten groeien. Een Erkend MKB-adviseur kan je helpen om jouw bedrijfsrisico's te beperken, zodat jij je kunt focussen op je droom.

Zoek een adviseur

In de meeste gevallen zal de compensatie echter lager zijn dan de betaalde transitievergoeding. Het UWV gaat bij de berekening van het bedrag namelijk uit van het volgende:

 • De compensatie kan niet hoger zijn dan het jaarlijks wettelijk vastgestelde maximumbedrag voor de transitievergoeding. Behalve als het jaarsalaris van je werknemer hoger was dan dit bedrag.
 • Heb jij met je werknemer een lagere transitievergoeding afgesproken dan in de wet staat? Dan is de compensatie niet hoger dan dit afgesproken bedrag.
 • De compensatie wordt berekend tot het moment dat de loondoorbetalingsverplichting van maximaal twee jaar stopt. Dat deel van de transitievergoeding dat is opgebouwd gedurende een periode van onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie) of gedurende een slapend dienstverband wordt echter niet vergoed.
 • Wettelijke rente wordt niet gecompenseerd, ook niet bij betalingen in termijnen.
 • Werkgeverspremies worden niet vergoed.

Let op

De berekening van de transitievergoeding is op 1 januari 2020 gewijzigd door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Het UWV kijkt daarom naar de datum waarop je gestart bent met de procedure om de arbeidsovereenkomst met je werknemer te beëindigen. Was dit na 1 januari 2020, dan hanteert het UWV de nieuwe berekening. Was het vóór 1 januari 2020, dan geldt de oude berekening. Je moet hiervoor wel bewijsstukken kunnen overleggen.

Compensatie transitievergoeding aanvragen, hoe?

Wil je een aanvraag indienen voor compensatie van transitievergoedingen die je hebt betaald aan langdurig zieke werknemers die de afgelopen vijf jaar uit dienst zijn gegaan? Dat kan via de website van het UWV, maar niet eerder dan 1 april 2020.

Vanaf die datum staat op het werkgeversportaal van het UWV het formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’. Op de website van het UVW vind je ook een stappenplan met tips om je te helpen bij het invullen van de aanvraag.

Aanvraagtermijn

Het is van belang om de maximale aanvraagtermijn goed in de gaten te houden. Deze is namelijk niet in alle gevallen gelijk en hangt af van de datum waarop je de transitievergoeding aan je werknemer hebt betaald.

 • Heb je de transitievergoeding volledig betaald voor 1 april 2020? Dan kun je de compensatie aanvragen tot en met 30 september 2020.
 • Heb je de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020? Dan moet je de aanvraag doen binnen 6 maanden nadat je de transitievergoeding hebt betaald.

Beoordelingstermijn

Ook de duur van de beoordeling van je aanvraag is afhankelijk van de specifieke situatie. Hiervoor kijkt het UWV naar de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte van je (ex-)werknemer.

 • Is het opzegverbod wegens ziekte voor 1 april 2020 geëindigd? Dan moet het UWV een beslissing nemen binnen 26 weken nadat je de aanvraag hebt ingediend. Bij een positief oordeel moet de compensatie uiterlijk zes weken na de beslissing aan jou zijn uitbetaald.
 • Als het opzegverbod wegens ziekte op of na 1 april 2020 is geëindigd, geldt een andere termijn. In dat geval moet je uiterlijk acht weken na het indienen van je aanvraag een beslissing van het UWV krijgen. Wordt de compensatie toegekend, dan is de betalingstermijn ook hier maximaal zes weken.

Tip

Compensatie aanvragen kan ingewikkeld en tijdrovend zijn, zeker als je aan meerdere werknemers transitievergoedingen hebt betaald. In plaats van zelf het wiel uitvinden, kun je de aanvraag ook uitbesteden aan een externe partij.

Voordelen compensatie transitievergoeding

De Regeling compensatie transitievergoeding kan voor zowel werkgevers als werknemers voordelig uitpakken.

Voor werkgevers

Voor jou als werkgever kan de nieuwe regeling betekenen dat je dit jaar een flinke financiële meevaller kan bijschrijven. Bovendien hoef je in de toekomst niet langer te vrezen voor een opeenstapeling van extra kosten na twee jaar loondoorbetaling aan zieke werknemers.

Voor werknemers

Voor langdurig zieke werknemers geldt dat zij na twee jaar ziekte eerder zullen weten waar ze aan toe zijn. Werkgevers zullen hen niet langer gegijzeld houden in slapende dienstverbanden, maar overgaan tot ontslag en uitbetaling van een transitievergoeding, wetende dat zij hiervoor compensatie krijgen.

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Een Erkend MKB-adviseur kan je helpen. Hij brengt de risico’s in je bedrijf in kaart en geeft advies om deze te beperken of af te dekken.

Vraag het een adviseur

10 maart 2020

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Ben jij klaar voor (meer) personeel?

X
klaar voor meer personeel

Vul de checklist in en je weet het binnen enkele minuten.

Start

Je ontvangt na afloop een persoonlijk rapport met tips.