Compensatie transitievergoeding ondernemer
Compensatie transitievergoeding ondernemer

Compensatie transitievergoeding, hoe werkt het?

Heb jij aan werknemers een transitievergoeding betaald na ontslag wegens ziekte of omdat je je bedrijf moest beëindigen? Grote kans dat je dan geld kunt terugkrijgen via de Regeling compensatie transitievergoeding. Lees hier hoe je dit aanpakt en wat de voorwaarden zijn.

Je kunt als ondernemer met personeel compensatie aanvragen bij het UWV wanneer je een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer ontslaat of hebt ontslagen.

Hiervoor is de Regeling compensatie transitievergoeding in het leven geroepen. Deze compensatieregeling is gestart op 1 april 2020 en geldt met terugwerkende kracht voor transitievergoedingen die je op of na 1 juli 2015 hebt betaald.

Sinds 2021 kun je ook compensatie krijgen voor betaalde transitievergoedingen na bedrijfsbeëindiging door pensioen of overlijden.

Aanleiding compensatie transitievergoeding

De overheid wil met deze nieuwe regeling een einde maken aan de zogeheten slapende dienstverbanden. Daarbij blijven werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn in dienst, zonder dat zij nog werken.

Zieke werknemer

Met een slapend dienstverband heb je als werkgever geen loonbetalingsverplichting meer en hoef je ook geen transitievergoeding te betalen aan je zieke werknemer.

Waar rechters eerst nog oordeelden dat dit was toegestaan, heeft de Hoge Raad recentelijk anders beslist. De Regeling compensatie transitievergoeding is een direct gevolg van deze rechterlijke uitspraak.

De regeling maakt het voor jou als werkgever makkelijker om voor werknemers met een slapend dienstverband alsnog ontslag aan te vragen. Je krijgt dan namelijk compensatie voor de transitievergoeding die je moet betalen, of in elk geval voor een deel hiervan.

In uitzonderlijke gevallen is een slapend dienstverband nog wel toegestaan. Bijvoorbeeld wanneer je als werkgever belang hebt bij het in stand houden van de arbeids­overeenkomst, omdat er nog reële re-integratiemogelijkheden zijn voor je werknemer.

Voorwaarden compensatie transitievergoeding bij ziekte

Om in aanmerking te komen voor compensatie via de nieuwe regeling gelden de volgende voorwaarden:

 1. Je hebt je werknemer ontslagen wegens langdurige ziekte.
 2. Je werknemer had recht op de wettelijk voorgeschreven transitievergoeding.
 3. Je hebt de transitievergoeding daadwerkelijk aan je werknemer betaald.

Je moet kunnen aantonen dat aan deze drie voorwaarden is voldaan. Zo moet je bij je aanvraag voor compensatie de volgende documenten aan het UWV kunnen overleggen:

 • De ontslagvergunning van het UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter
 • De vaststellingsovereenkomst, als het een ontslag met wederzijds goedvinden was. Uit de vaststellingsovereenkomst moet blijken dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte.
 • Gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen. Bijvoorbeeld documenten die aantonen hoe hoog het bruto maandsalaris was en hoe lang het dienstverband heeft geduurd.
 • Een bewijs dat de (hele) transitievergoeding is betaald, bijvoorbeeld een bankafschrift.

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Sinds 1 januari 2021 is er extra compensatie mogelijk voor betaalde transitievergoedingen. Als je bedrijf noodgedwongen is beëindigd omdat je met pensioen ging of bent overleden, dan moet je bedrijf ontslagen werknemers een transitievergoeding betalen. Jij of je nabestaanden komen dan wel in aanmerking voor compensatie.

Deze regeling geldt alleen als je minder dan 25 werknemers in dienst had met een tijdelijk of vast contract.

Voorwaarden compensatie bij bedrijfsbeëindiging

Om in aanmerking te komen voor deze compensatie moet je voldoen aan 3 voorwaarden:

 1. Je ontslaat werknemers omdat je onderneming is beëindigd vanwege pensioen of overlijden.
 2. Je onderneming heeft op 1 januari in het jaar van de beëindiging minder dan 25 werknemers in dienst.
 3. De vergoeding was verschuldigd in een periode van zes maanden voor het ontslag, of negen maanden na het ontslag.

Oorspronkelijk zou er ook compensatie komen bij bedrijfsbeëindiging door ziekte van jou als werkgever, maar deze regeling is definitief van de baan.

Ondernemer risico's

Vrij baan voor je bedrijf

Als ondernemer droom je van succes en wil je je bedrijf laten groeien. Een adviseur kan je helpen om jouw bedrijfsrisico's te beperken, zodat jij je kunt focussen op je droom.

Compensatie transitievergoeding, hoeveel?

Als je bij het UWV aanspraak maakt op de Regeling compensatie transitievergoeding, kan dat je flink wat geld opleveren.

Zeker als je de laatste vijf jaar meerdere werknemers hebt moeten laten gaan wegens langdurig ziekte­verzuim. Gemiddeld bedraagt een transitievergoeding zo’n 13.500 euro, maar dit kan oplopen tot wel 83.000 euro.

Berekening UWV

In de meeste gevallen zal de compensatie lager zijn dan de betaalde transitievergoeding. Het UWV gaat bij de berekening van het bedrag namelijk uit van het volgende:

 • De compensatie kan niet hoger zijn dan het jaarlijks wettelijk vastgestelde maximumbedrag voor de transitievergoeding. Behalve als het jaarsalaris van je werknemer hoger was dan dit bedrag.
 • Heb jij met je werknemer een lagere transitievergoeding afgesproken dan in de wet staat? Dan is de compensatie niet hoger dan dit afgesproken bedrag.
 • De compensatie wordt berekend tot het moment dat de loondoorbetalingsverplichting van maximaal twee jaar stopt. Dit deel van de transitievergoeding, dat is opgebouwd tijdens een periode van onvoldoende re-integratie-inspanningen of tijdens een slapend dienstverband, wordt niet vergoed.
 • Wettelijke rente wordt niet gecompenseerd, ook niet bij betalingen in termijnen.
 • Werkgeverspremies worden niet vergoed.

Berekening transitievergoeding sinds 1 januari 2020

De berekening van de transitievergoeding is op 1 januari 2020 gewijzigd door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Het UWV kijkt daarom naar de datum waarop je gestart bent met de procedure om de arbeids­overeenkomst met je werknemer te beëindigen.

Was dit na 1 januari 2020, dan hanteert het UWV de nieuwe berekening. Was het vóór 1 januari 2020, dan geldt de oude berekening. Je moet hiervoor wel bewijsstukken kunnen overleggen.

Compensatie transitievergoeding aanvragen, hoe? Compensatie transitievergoeding ondernemer MKB ziekte overlijden pensioen

Wil je een aanvraag indienen voor compensatie van transitievergoedingen die je hebt betaald aan langdurig zieke werknemers die de afgelopen vijf jaar uit dienst zijn gegaan? Dat kan via de website van het UWV.

 • In het werkgeversportaal van het UWV staan twee formulieren voor de 'Aanvraag compensatie transitievergoeding'.
 • Op de website van het UVW vind je ook een stappenplan met tips om je te helpen bij het invullen van de aanvraag.

Aanvraagtermijn compensatie transitievergoeding

Het is belangrijk om de maximale aanvraagtermijn goed in de gaten te houden. Je moet de aanvraag doen binnen 6 maanden nadat je de transitievergoeding hebt betaald.

Beoordelingstermijn compensatie transitievergoeding

Ook de duur van de beoordeling van je aanvraag is afhankelijk van de specifieke situatie. Hiervoor kijkt het UWV naar de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte van je (ex-)werknemer. 

Uiterlijk acht weken na het indienen van je aanvraag krijg je een beslissing van het UWV. Wordt de compensatie toegekend, dan is de betalingstermijn ook hier maximaal zes weken.

Compensatie transitievergoeding aanvragen kan ingewikkeld en tijdrovend zijn, zeker als je aan meerdere werknemers transitievergoedingen hebt betaald. In plaats van zelf het wiel uitvinden, kun je de aanvraag ook uitbesteden aan een externe partij.

Voordelen compensatie transitievergoeding

De Regeling compensatie transitievergoeding kan voor zowel werkgevers als werknemers voordelig uitpakken.

 • Voordelen voor werkgevers

  Voor jou als werkgever kan de regeling betekenen dat je een flinke financiële meevaller kan bijschrijven. Bovendien hoef je in de toekomst niet langer te vrezen voor een opeenstapeling van extra kosten na twee jaar loondoorbetaling aan zieke werknemers.

 • Voordelen voor werknemers

  Voor langdurig zieke werknemers geldt dat zij na twee jaar ziekte eerder zullen weten waar ze aan toe zijn. Werkgevers zullen hen niet langer gegijzeld houden in slapende dienstverbanden, maar overgaan tot ontslag en uitbetaling van een transitievergoeding, wetende dat zij hiervoor compensatie krijgen.

Branches ondernemers

Welke risico's loop ik?

Een adviseur kan je helpen. Hij brengt de risico’s in je bedrijf in kaart en geeft advies om deze te beperken of af te dekken.

Meest gelezen

Mijn werknemer wil ontslag nemen, wat nu?

Als een werknemer zelf ontslag wil nemen, kan dat doorgaans vrij gemakkelijk. Toch gelden ook voor deze vorm van ontslag enkele belangrijke spelregels. 7 vragen en antwoorden.

Wanneer mag je loon inhouden, uitstellen of verlagen?

Moet je het loon doorbetalen als je personeel in staking gaat? Mag je de salarissen verlagen om je bedrijf uit de rode cijfers te houden? En heeft een geschorste werknemer nog recht op loon? Lees welke regels er gelden voor het inhouden, uitstellen of verlagen van loon.

10 blunders bij ontslag, zo voorkom je ze

Ontslag vraagt om een zorgvuldige aanpak. Eén klein foutje kan grote financiële gevolgen hebben. Dat geld houd je in je zak als je deze tien ontslagblunders weet te vermijden.

Whitepapers en online tests