Het jaarcontract, 9 vragen van werkgevers

29 november 2016

De populariteit van het jaarcontract is de laatste jaren toegenomen. Wat zijn de voor- en nadelen van zo’n tijdelijk dienstverband voor ondernemers en welke regels gelden er? Dit artikel geeft antwoord op de belangrijkste vragen van werkgevers over het jaarcontract.

1. Waarin verschilt een jaarcontract van een vast contract?

Een jaarcontract is een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een bepaalde looptijd (in dit geval dus een jaar) en een vaste einddatum. Na het verstrijken van de looptijd eindigt de overeenkomst automatisch ‘van rechtswege’, zonder dat het UWV of de kantonrechter eraan te pas komt.

Een vast contract is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het contract kent geen einddatum, maar loopt door totdat jij je werknemer ontslaat of hij zelf ontslag neemt. Als werkgever ben je hierbij gebonden aan de regels rond ontslag. Dat betekent onder meer dat je het ontslag van je werknemer moet aanvragen bij de kantonrechter of, in sommige gevallen, bij het UWV.

Let op

Heeft je bedrijf een verplichte cao? Check dan of er bijzondere bepalingen voor jaarcontracten in staan.

2. Wat zijn de voordelen van een jaarcontract?

Een jaarcontract geeft je alle tijd om te beoordelen of je nieuwe werknemer wel past in de functie en bij je bedrijf. Het is eigenlijk één lange proeftijd. Vind je de wettelijke proeftijd van twee maanden bij een vast contract te kort, dan is een jaarcontract dus een goed alternatief. Bovendien heb je kans dat je werknemer extra zijn best doet, gemotiveerd door het vooruitzicht van een vast contract na een jaar.

Blijkt hij na dat jaar toch niet te voldoen, dan kun je de arbeidsrelatie zonder veel rompslomp beëindigen. Een ontslagvergunning is niet nodig en er gelden geen opzegverboden. Het enige wat je hoeft te doen is de werknemer een maand van tevoren laten weten dat je zijn contract niet verlengt.

Verzuimverzekering

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie, organisatie en kosten. Je wilt natuurlijk het liefst dat medewerkers zo snel mogelijk weer aan de slag gaan. Een verzuimverzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Beperk je risico

3. Zitten er ook nadelen aan een jaarcontract?

Bij tijdelijke contracten is het lastig om de arbeidsrelatie tussentijds te beëindigen. Eigenlijk kan dit alleen met wederzijds goedvinden. Je kunt een opzegbeding in de arbeidsovereenkomst opnemen, maar dan moet je bij een voorgenomen ontslag een gemotiveerde aanvraag indienen bij de kantonrechter of het UWV. Bovendien kan je werknemer met een opzegbeding gemakkelijker tussentijds opzeggen, ook als jij dat niet wilt.

Een ander nadeel van het werken met jaarcontracten kan zijn, dat je relatief veel tijd en energie moet steken in het inwerken en beoordelen van je personeel. Voor iedere werknemer die na een jaar vertrekt, moet je immers weer een nieuwe kracht inwerken. Een bijkomend nadeel is dat je ook meer geld kwijt bent aan werving en selectie.

4. Mag ik in een jaarcontract een proeftijd afspreken?

Ja. De Wet werk en zekerheid schrijft voor dat een proeftijd is toegestaan voor tijdelijke contracten van zes maanden of meer. Voor een jaarcontract mag je dus een proeftijd afspreken. Je moet deze afspraak schriftelijk vastleggen en zowel jij als je werknemer moeten hem ondertekenen. De wettelijk toegestane proeftijd bij een jaarcontract is één maand.

In de proeftijd mag je het jaarcontract opzeggen zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter. Er geldt geen opzegtermijn en je hoeft je werknemer geen vergoeding mee te geven. Je mag het ontslag mondeling meedelen, maar het is netjes en ook verstandig om dit per brief te bevestigen. Omgekeerd staat het ook de werknemer vrij om in de proeftijd het contract te beëindigen.

Let op

Bij opvolgende jaarcontracten mag je voor het tweede contract niet opnieuw een proeftijd afspreken, tenzij je werknemer een nieuwe functie krijgt met duidelijk andere taken en verantwoordelijkheden.

5. Mag ik in een jaarcontract een concurrentiebeding opnemen?

In de regel mag je een concurrentiebeding alleen opnemen in een contract voor onbepaalde tijd. Een concurrentiebeding in een jaarcontract is niet toegestaan, tenzij je kunt aantonen dat er ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’ zijn, waardoor dit echt nodig is.

6. Wat zijn mijn verplichtingen als een jaarcontract afloopt?

De Wet werk en zekerheid voorziet in een zogeheten aanzegtermijn van één maand voor tijdelijke dienstverbanden van zes maanden of langer. Loopt een jaarcontract op zijn einde, dan ben je verplicht om je werknemer hierover minimaal een maand van tevoren schriftelijk in te lichten. Deze verplichting geldt als je van plan bent het jaarcontract te beëindigen, maar ook als je het wilt verlengen.

De aanzegplicht is bedoeld om tijdelijke werknemers snel duidelijkheid te geven. Zo kunnen ze tijdig een nieuwe baan zoeken als dat nodig is. Als jij een werknemer niet of niet tijdig informeert, moet je hem een vergoeding betalen. Deze zogeheten ‘aanzegboete’ wordt berekend naar rato van het aantal weken dat je de aanzegtermijn overschrijdt en bedraagt maximaal één bruto maandsalaris.

Tip

Stuur een ontslagbrief zowel per aangetekende als gewone post. Zo voorkom je discussies over het wel of niet ontvangen van de brief.

7. Hoeveel opeenvolgende jaarcontracten mag ik aanbieden?

Per 1 juli 2015 is de ketenbepaling aangescherpt. Deze bepaling regelt wanneer opeenvolgende tijdelijke contracten over moeten gaan in een vast contract. Bij jaarcontracten is vooral de maximumtermijn van belang. Je mag een werknemer maximaal twee jaar lang opeenvolgende tijdelijke contracten aanbieden. Wil je daarna nog met hem verder, dan kan dat alleen als je hem in vaste dienst neemt.

Als een werknemer twee opeenvolgende jaarcontracten heeft gehad, moet je dus kiezen: laten gaan of in vaste dienst nemen. Je kunt die keuze vermijden door tussen twee contracten een wachttijd van zes maanden en een dag in te lassen. Wettelijk is er dan geen sprake van opeenvolgende contracten. Na zo’n wachttijd kun je de werknemer weer gewoon een jaarcontract geven.

Let op

Geef je een werknemer twee jaarcontracten achter elkaar, maar met één dag pauze ertussen, dan gaat zijn tijdelijke contract automatisch over in een vast contract. Hij is dan immers twee jaar en één dag in dienst!

8. Moet ik bij beëindiging van een jaarcontract een transitievergoeding betalen?

Als je een werknemer ontslaat die twee jaar of langer bij je in dienst is, moet je hem een transitievergoeding betalen. Dit geldt niet alleen bij vaste contracten, maar ook bij tijdelijke contracten. Een werknemer die twee jaarcontracten heeft uitgediend, kan dus aanspraak maken op deze vergoeding als je hem niet in vaste dienst neemt. Voorwaarde is wel dat het moet gaan om opeenvolgende jaarcontracten: er mag niet meer dan zes maanden tussen zitten.

De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per dienstjaar voor werknemers die minder dan tien jaar in dienst zijn geweest. Daarboven gaat het om een half maandsalaris per gewerkt jaar. Werknemers van 50 jaar of ouder krijgen vanaf het tiende dienstjaar één maandsalaris per dienstjaar. Dit geldt niet als je minder dan 25 werknemers in dienst hebt.

Let op

Bij de berekening van het aantal dienstjaren tellen ook voorgaande arbeidsovereenkomsten bij andere werkgevers mee. Dat geldt echter alleen als er sprake is van vergelijkbare arbeid.

9. Mag ik een jaarcontract ontbinden als de werknemer ziek wordt?

Als een werknemer met een jaarcontract ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt, mag je hem alleen ontslaan als hij nog in zijn proeftijd zit. Is de proeftijd al voorbij, dan ben je verplicht hem minstens 70 procent van zijn loon door te betalen voor de resterende duur van het contract. Wel mag je het contract op de afgesproken datum beëindigen, ook als je werknemer nog steeds ziek is. Vanaf dat moment komt je werknemer in de Ziektewet.

29 november 2016

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Ben jij klaar voor (meer) personeel?

X
klaar voor meer personeel

Vul de checklist in en je weet het binnen enkele minuten.

Start

Je ontvangt na afloop een persoonlijk rapport met tips.