Ondernemers en arbeidsrecht
Ondernemers en arbeidsrecht

Wat je moet weten over het arbeidsrecht

8676 Ieder bedrijf heeft te maken met wetten en regels. Als je personeel in dienst hebt, is kennis van het arbeidsrecht nodig. We zetten de belangrijkste wetten en artikelen voor je op een rij.

Arbeidsrecht in het Burgerlijk Wetboek

Het Burgerlijk Wetboek bevat de belangrijkste regels van het arbeidsrecht. Deze regels vind je in boek 7 titel 10 van dit wetboek. Het gaat om bepalingen over het begin en het einde van de arbeids­overeenkomst en regels waaraan werkgevers en werknemers zich moeten houden. Afzonderlijke wetten vullen deze regels aan.

Enkele belangrijke onderwerpen:

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945

Er zijn meerdere manieren om een werknemer te ontslaan. De werknemer kan het ontslag aanvechten via de kantonrechter. Een andere belangrijke ontslagroute loopt via het UWV. De regels hiervoor staan in het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945.

In dit besluit is vastgelegd dat je een ontslagvergunning nodig hebt voor het opzeggen van het arbeidscontract van een werknemer. Deze werkwijze is kort na de Tweede Wereldoorlog ingevoerd als waarborg voor de stabiliteit van de arbeidsmarkt en is tot op de dag van vandaag blijven bestaan.

Wetgeving gelijke behandeling

Het verbod op discriminatie is geregeld in artikel 1 van de Grondwet. In een groot aantal andere wetten wordt dit verbod verder uitgewerkt. Relevante wetten voor werkgevers zijn onder meer:

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag staat dat je ten minste het minimumloon moet betalen aan werknemers tussen de 22 jaar en de AOW-leeftijd.

Voor jongere werknemers van 15 tot 22 jaar geldt het minimumjeugdloon. Bovenop het minimumloon ben je - voor alle leeftijden - ook verplicht vakantiegeld te betalen van minstens 8 procent van het bruto jaarloon.

Wetgeving collectieve arbeids­overeenkomsten

Een collectieve arbeids­overeenkomst of cao is een collectief contract tussen één of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties (meestal vakbonden). Zij leggen daarin afspraken over arbeidsvoorwaarden vast. Deze afspraken zijn van toepassing op een onderneming of een bedrijfstak.

De Wet cao legt uit wat een cao is en wie deze mag afsluiten. Als de partijen van een cao de gemaakte afspraken van toepassing laten verklaren op alle werkgevers en werknemers in een bedrijfstak, spreken we van een algemeenverbindendverklaring (avv). De regels daarvoor staan in de Wet avv.

Arbeidstijdenwet

In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang werknemers in een bepaalde periode mogen werken en wanneer ze recht hebben op pauze of rusttijd. Deze regels gelden voor iedereen van achttien jaar en ouder die voor een werkgever werkt, dus ook voor stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden. Voor jongeren gelden aangepaste regels.

Arbeidsomstandighedenwet

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) regelt hoe bedrijven ervoor moeten zorgen dat werknemers de mogelijkheid hebben veilig en gezond te werken. De overheid wil daarmee werkgerelateerde ongevallen en ziekten voorkomen.

Bekijk de laatste wijzigingen in de Arbowet.

Wet arbeid en zorg

De Wet arbeid en zorg (WAZO) gaat over verlofregelingen waar werknemers recht op hebben, namelijk:

Meer hierover lees je op onze pagina over vakantie en verlof.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans van kracht. De WAB bevat een reeks samenhangende maatregelen die in verschillende categorieën zijn onder te verdelen, namelijk: ontslagrecht, flexibele arbeid en WW-premie. Wat gaat er precies veranderen? Lees het artikel Wet arbeidsmarkt in balans, zo zit het.

Niet klaar voor personeel

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

Meest gelezen

Cao verplicht in 4 gevallen

27574 De kans is groot dat jouw onderneming ook gebonden is aan een cao. In welke gevallen is een cao verplicht? Ga na of de cao verplicht is en voorkom hoge claims van werknemers.

Wat houdt goed werkgeverschap in?

21140 De wet verplicht bedrijven zich als 'goed werkgever' te gedragen. Daarbij spelen 6 beginselen een belangrijke rol. Wat houden deze beginselen in en hoe werken ze in de praktijk?

Whitepapers en online tests