Solliciteren tijdens Ziektewet zieke werknemer
Solliciteren tijdens Ziektewet zieke werknemer

Solliciteren tijdens Ziektewet

Mag je een zieke werknemer vragen een andere baan te zoeken? En wat als iemand bij jou solliciteert terwijl hij in de Ziektewet zit? Bekijk de aandachtspunten voor werkgevers rondom solliciteren tijdens ziekte.

Wordt een van je vaste werknemers ziek, dan heeft hij recht op loondoorbetaling bij ziekte. In dat geval ben je als werkgever verplicht hem maximaal twee jaar lang zijn salaris door te betalen.

In sommige gevallen komt je werknemer of ex-werknemer in de Ziektewet. Bijvoorbeeld als iemand niet in vaste dienst is of als er sprake is van ziekte door zwangerschap. In zulke gevallen hoef jij het loon niet door te betalen. Je werknemer krijgt een uitkering van het UWV.

Hoe werkt de Ziektewet?

De Ziektewet zorgt ervoor dat bepaalde zieke werknemers een uitkering krijgen. De uitkering is meestal 70 procent van het maximumdagloon. Het UWV betaalt deze uitkering maximaal twee jaar. 

Het maximumdagloon per 1 juli 2023 is:

  Bruto bedragen:
Maximumdagloon 264,57 euro
Maximummaandloon 5.754,40 euro

Wie komen in de Ziektewet?

De volgende werknemers komen in aanmerking voor een Ziektewetuitkering:

 • Werknemers die ziek uit dienst gaan, bijvoorbeeld na het einde van een tijdelijk contract, zoals een jaarcontract.
 • Werknemers die binnen vier weken na het einde van hun dienstverband ziek worden.
 • Uitzendkrachten met een uitzendbeding die ziek worden.
 • Oproep- en invalkrachten zonder arbeidscontract die ziek worden.
 • Werknemers met een fictieve dienstbetrekking (thuiswerkers, stagiairs of provisiewerkers) die ziek worden.
 • Werknemers die ziek zijn vanwege orgaandonatie, zwangerschap of bevalling.
 • Werknemers die onder een no-riskpolis vallen (zoals werknemers met een handicap).

Hoe komt iemand in de Ziektewet?

Wordt een werknemer uit de groepen hierboven ziek terwijl hij (nog) bij jouw bedrijf onder contract staat? Dan moet hij zich bij jou ziek melden. Vervolgens meld jij hem ziek bij het UWV.

Heeft iemand geen werkgever op het moment dat hij ziek wordt, dan moet hij zich ziek melden bij het UWV. In beide gevallen bepaalt het UWV of de persoon recht heeft op een uitkering.

In Ziektewet solliciteren

Solliciteren tijdens Ziektewet, mag dat?

In veel gevallen mag of moet iemand zelfs solliciteren terwijl hij in de Ziektewet zit. Dit is het geval als hij of zij weer in staat is om bepaald werk te doen. Dit gebeurt altijd in overleg met de arbeidsdeskundige van het UWV.

Bepaalde personen worden gestimuleerd om werk te zoeken zodra ze (deels) arbeidsgeschikt zijn. Als werkgever kun je dus ook sollicitaties krijgen van personen die nog in de Ziektewet zitten.

Passend werk zoeken

Als iemand daartoe in staat is, is hij of zij verplicht om 'passend werk' te zoeken. Het gaat om werk waarvoor iemand voldoende opleiding en arbeidservaring heeft en dat aansluit bij zijn mogelijkheden en gezondheidssituatie.

Als jij passend werk hebt voor de sollicitant, dan moet hij dat aanbod accepteren. Als hij dit weigert zonder goede reden, zal hij tijdelijk minder of helemaal geen uitkering krijgen.

Verplicht solliciteren tijdens Ziektewet

Wat zijn de regels en plichten voor werknemers in de Ziektewet? Lees meer over verplicht solliciteren vanuit de Ziektewet.

Werknemer vanuit Ziektewet aannemen?

Als iemand vanuit de Ziektewet bij jouw bedrijf gaat solliciteren kun je ervoor kiezen hem aan te nemen. Ook al is iemand nog deels arbeidsongeschikt, hij of zij kan toch een mooie aanwinst zijn voor je bedrijf.

Misschien kun je iemand aannemen met een bepaalde arbeidsbeperking. Denk daarbij in mogelijkheden. Het kan zelfs een slimme oplossing voor je personeels­tekort zijn. En het laat zien dat je maatschappelijk verantwoord wil ondernemen.

Sta jij open voor een werknemer met een beperking?

Wist je dit? Ruim 60 procent van de MKB-ondernemers wil best personeel met een beperking in dienst nemen, zo blijkt uit een poll van Ondernemen Met Personeel:

Solliciteren en ziektewet werknemer

Verplicht iemand aannemen met arbeidsbeperking?

Jaarlijks moeten werkgevers zorgen voor een bepaald percentage banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit staat beschreven in de Participatiewet. Werkgevers kunnen zelfs een boete krijgen als zij niet voldoen aan de quotumregeling in deze wet.

De quotumregeling geldt niet voor bedrijven met minder dan 25 werknemers. Toch verwacht het kabinet ook van kleine bedrijven dat zij deelnemen aan de banenafspraak.

Heb jij ruimte voor iemand met een beperking? Waar vind je die werknemers? En hoe kunnen zij jouw bedrijf vinden? Bekijk een aantal handige websites en tips om personeel met een arbeidsbeperking te werven.

Succesvol dankzij beperking

Lees bijvoorbeeld hoe Jasper Kool succes heeft met zijn bedrijf Happy Tosti.

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Subsidie voor personeel met beperking

Voor het aannemen van arbeidsbeperkte werknemers moet je vaak praktische aanpassingen doorvoeren op de werkvloer. Dat kost geld. Het goede nieuws is dat je voor zulke investeringen subsidie kunt krijgen bij het UWV.

En er zijn meer van zulke subsidies voor werkgevers, bijvoorbeeld loonkostenvoordelen, premievrijstellingen en de mobiliteitsbonus. Zorg dat je goed op de hoogte bent van de diverse regelingen, want daarmee kun je veel geld besparen.

Aanstellingskeuring bij aannemen personeel

Vaak weet je niet of een werknemer vanuit de Ziektewet solliciteert. Je mag ook niet vragen naar de gezondheid tijdens een sollicitatiegesprek. Maar er is een uitzondering op deze regel.

Een sollicitant hoeft in de meeste gevallen niet te vertellen over eventuele gezondheidsproblemen. Dat is alleen verplicht wanneer tijdens het werk problemen kunnen ontstaan door zijn fysieke of mentale staat.

Medische keuring

Vragen over de gezondheid mogen alleen gesteld worden tijdens een aanstellingskeuring. Dit is een medische keuring die onderdeel uitmaakt van het sollicitatieproces.

Een aanstellingskeuring is niet voor elk beroep mogelijk. Voor veel beroepen is dit juist verboden.

Een aanstellingskeuring laat je alleen doen wanneer een functie bijzondere medische eisen stelt. Deze keuring gebeurt altijd door een geregistreerd bedrijfsarts. Je mag de keuring alleen laten uitvoeren bij iemand die je echt wil aannemen. Het is dus de laatste stap in de sollicitatieprocedure.

Een aanstellingskeuring moet je al aankondigen in de vacaturetekst.

Voordat de medische keuring plaatsvindt moet de sollicitant schriftelijk geïnformeerd worden over het doel van de keuring en wat voor vragen en onderzoeken deel uitmaken van de keuring.

Zieke werknemer vragen te vertrekken

Als je zelf een zieke werknemer in dienst hebt, ben je in veel gevallen verplicht om zijn loon door te betalen. Dat kan je flink wat geld kosten. Een zieke werknemer kost gemiddeld 260 euro per dag!

Daar wil je als werkgever natuurlijk het liefst zo snel mogelijk vanaf. Sommige werkgevers vragen hun zieke werknemer ergens anders te solliciteren. Mag dat?

Oordeel bedrijfsarts

Als werkgever kun je niet zelf bepalen of je werknemer arbeidsongeschikt is of niet. Je weet vaak niet of hij of zij in de toekomst nog wel voor jouw bedrijf kan werken. Je bent verplicht hiervoor een bedrijfsarts in te schakelen.

In samenspraak met je bedrijfsarts en/of arbodienst ga je na wat de opties zijn voor je zieke werknemer. In eerste instantie wordt gekeken of je werknemer in de toekomst weer binnen jouw bedrijf zou kunnen werken, eventueel na aanpassing van het werk.

Je mag een zieke werknemer dus niet zomaar vragen ergens anders te gaan werken.

Tweede spoor

Als er echt geen mogelijkheden zijn om binnen jouw bedrijf te re-integreren, kan je arbodienst adviseren om je werknemer ergens anders te laten werken. Dit heet ook wel 'het tweede spoor'.

De conclusie om over te gaan op het tweede spoor moet je goed onderbouwen. Je moet alle mogelijkheden tot werkhervatting (laten) onderzoeken. Als je dat niet doet, kun je zelfs een loonsanctie krijgen en moet je het loon nog langer doorbetalen.

Zieke werknemer ontslaan?

Een zieke werknemer mag je in principe niet ontslaan. Dit is vastgelegd in de wet. Toch zijn er een paar uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je werknemer herhaaldelijk niet meewerkt aan zijn herstel. Lees meer over ontslag bij ziekte.

Verzuim­kosten beperken

Je kunt dus lang vastzitten aan de loondoorbetaling van een zieke werknemer. In principe ben je verplicht om twee jaar lang loon te betalen. Dat kan een flinke kostenpost zijn voor je bedrijf. Zeker als er meerdere werknemers ziek zijn.

Gelukkig zijn er een aantal manieren om je verzuim­kosten te beperken. Wat kun je doen als werkgever? 3 tips:

 1. Voorkom verzuim

  Je kunt veel doen om verzuim te voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een veilige werkplek en houd je personeel gezond en gelukkig. Wist je dat werkplezier het belangrijkste 'medicijn' is tegen verzuim? Ga dus aan de slag met verzuim­preventie.
 2. Beperk verzuim

  Is je werknemer ziek? Zorg dan voor goede verzuim­begeleiding. Daarmee kun je langdurig verzuim voorkomen. Neem zelf ook de tijd voor je zieke werknemer. Aandacht is een stimulans voor snel herstel. Maak duidelijk wat jij en je werknemer moeten doen tijdens verzuim: werk met een verzuim­protocol.
 3. Verzeker je tegen verzuim

  Ziekte kun je niet helemaal voorkomen. De kosten van verzuim hoeven gelukkig niet voor je eigen rekening te zijn. Met een verzuim­verzekering krijg je een vergoeding voor de loondoorbetaling en wordt je actief geholpen om verzuim te beperken.

Wil je weten wat verzuim precies kost voor jouw bedrijf? Reken het uit met de verzuim­calculator.

Voorkom hoge verzuim­kosten

Wil je meer tips over het beperken van ziekte en verzuim? Gebruik de checklist verzuim voorkomen en ga aan de slag! 

zieke werknemers

Verzuim­verzekering

Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak.

Vragen over de Ziektewet

 • Wat is de Ziektewet?

  De Ziektewet zorgt ervoor dat zieke werknemers die geen loon krijgen, toch een inkomen hebben in de vorm van een uitkering. Het UWV betaalt deze uitkering, tot maximaal 2 jaar. Naast een uitkering krijgt de zieke werknemer ook hulp bij zijn re-integratie.

 • Wanneer loon doorbetalen bij ziekte?

  In principe betaal je alle werknemers die bij jou onder contract staan loon tijdens ziekte. Behalve werknemers die onder de Ziektewet vallen, zoals werknemers die ziek zijn vanwege orgaandonatie, zwangerschap of bevalling. Zij krijgen een uitkering van het UWV.

 • Hoe regel ik verzuim­begeleiding voor personeel?

  Je bent verplicht een bedrijfsarts in te zetten bij de begeleiding van een zieke werknemer. Daarnaast kun je ook een casemanager aanstellen die je helpt om alle verplichte stappen te zetten bij verzuim en re-integratie. Je regelt dit bijvoorbeeld met een verzuim­verzekering met arbodienstverlening.

 • Welke loonsancties zijn er?

  Als je niet voldoet aan je verplichten bij de re-integratie van je werknemer kun je een loonsanctie (boete) krijgen van het UWV. Vaak moet je dan nog een jaar langer het loon van je zieke werknemer doorbetalen. Ook je werknemer kan een loonsanctie krijgen als hij niet meewerkt aan zijn re-integratie.

 • Wanneer mag je een zieke werknemer ontslaan?

  In uitzonderlijke gevallen mag je een zieke werknemer ontslaan. Bijvoorbeeld als je kunt aantonen dat je zieke werknemer herhaaldelijk niet meewerkt aan zijn re-integratie. Ook als je bedrijf schade oploopt omdat je werknemer met een cruciale functie vaak ziek is, kan dat een reden zijn voor ontslag. Maar ook dat moet je goed onderbouwen.

Meest gelezen

Contact werknemer en werkgever tijdens ziekte

Als je werknemer ziek is wil je hem graag helpen. Wat kun je doen? Welke vragen mag je stellen als werkgever? Wat moet je regelen tijdens verzuim? Bekijk de regels en tips voor het contact met je zieke werknemer.

Ziektewet, hoe werkt het?

De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever? De belangrijkste regels en aandachtspunten op een rij voor 2024.

Een bedrijfsarts inschakelen, waarom en hoe?

Als ondernemer ben je verplicht een arts in te zetten wanneer dit nodig is. Alleen een erkende arts kan bepalen of een werknemer arbeidsongeschikt of ziek is. Je mag dit als werkgever niet zelf beoordelen. Hoe vind je een goede bedrijfsarts of arboarts? En wat kost het?

Whitepapers en online tests