Stilstaande Gouden Koets, Rijksoverheid.nl/Hans Kouwenhoven
Stilstaande Gouden Koets, Rijksoverheid.nl/Hans Kouwenhoven

Wat verandert in 2014 voor werkgevers?

Op Prinsjesdag maakte het kabinet Rutte-Asscher zijn plannen voor 2014 bekend. Veel was al uitgelekt, maar er zaten ook enkele nieuwe maatregelen bij. Wat staat ondernemers met personeel volgend jaar te wachten?

Arbeidsmarkt

Meer geld voor aanpak jeugdwerkloosheid

Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit om jeugdwerkloosheid te bestrijden en te voorkomen. Dat gebeurt onder aanvoering van oud-Kamerlid Mirjam Sterk. Met de extra middelen kunnen gemeenten bijvoorbeeld een Startersbeurs invoeren. Daarmee krijgen werkloze jongeren de mogelijkheid om werkervaring op te doen bij bedrijven. Tegelijk biedt dit voor werkgevers een kans om gemotiveerde jonge werknemers binnen te halen.

Subsidie voor scholing oudere werklozen

Het kabinet stelt tot en met 2016 een bedrag van 28 miljoen euro beschikbaar om werkloze 55-plussers aan de slag te helpen. Voor bedrijven is extra scholing wellicht een stimulans om meer ouderen aan te nemen. Daarom komt deze laatste groep straks in aanmerking voor een vergoeding van scholingskosten (scholingsvoucher). Dat kan via een werkgever of op eigen initiatief. Ook komt er een beloning voor bemiddelaars die oudere werklozen duurzaam aan een baan helpen.

Verbeterde aansluiting vraag en aanbod technisch personeel

Het Nationaal Techniekpact 2020 moet zorgen voor een verbeterde aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor technisch personeel. Het kabinet stelt in het verlengde hiervan 300 miljoen euro beschikbaar om meer mensen aan een baan in de techniek te helpen. Ook is het geld onder meer bedoeld voor de begeleiding van nieuw personeel door ervaren werknemers.

Belastingen

Bevriezen belastingschijven en loonheffingskorting

Normaal gesproken worden de belastingschijven en loonheffingskorting (waaronder de algemene heffingskorting en arbeidskorting) ieder jaar aangepast aan de inflatie. In 2014 gebeurt dit niet, waardoor werknemers in veel gevallen meer belasting betalen. Uiteraard moet je hier volgend jaar rekening mee houden in je loonadministratie.

Algemene heffingskorting inkomensafhankelijk

De algemene heffingskorting is een bedrag dat alle belastingbetalers in mindering mogen brengen op de te betalen belasting. Dit bedrag gaat in 2014 voor inkomens tot 20.000 euro omhoog met 99 euro. Daarboven wordt de algemene heffingskorting afhankelijk van het inkomen.

Algemene heffingskorting bij een bepaald inkomen:

  2013 2014
€ 20.000 € 2001 € 2093
€ 40.000 € 2001 € 1693
€ 60.000 € 2001 € 1362
€ 80.000 € 2001 € 1362
€ 90.000 € 2001 € 1362
€ 100.000 € 2001 € 1362
€ 120.000 € 2001 € 1362

Arbeidskorting omlaag voor hogere inkomens

De arbeidskorting is een bedrag dat alle werkenden in mindering mogen brengen op de te betalen belasting. De maximale arbeidskorting gaat in 2014 met 374 euro omhoog van 1723 euro naar 2097 euro. Bij hogere inkomens gaat de arbeidskorting juist omlaag.

Arbeidskorting bij een bepaald inkomen:

  2013 2014
€ 20.000 € 1723 € 2097
€ 40.000 € 1723 € 2097
€ 60.000 € 933 € 1325
€ 80.000 € 550 € 525
€ 90.000 € 550 € 367
€ 100.000 € 550 € 367
> € 110.000 € 550 € 367

Uitstel verplichte invoering werkkostenregeling

De Werkkostenregeling vervangt alle bestaande fiscale regels voor vergoedingen aan personeel, zoals kerstpakketten en bedrijfsfietsen. Op dit moment hebben ondernemers ieder jaar de mogelijkheid om te kiezen tussen de oude regels of de nieuwe werkkostenregeling. Het kabinet verlengt deze overgangsperiode met een jaar. Daardoor is het pas per 1 januari 2015 verplicht om over te stappen op de werkkostenregeling.

Verlenging crisisheffing hoge inkomens

Het kabinet verlengt de zogenaamde crisisheffing voor hoge lonen met een jaar. Dat betekent dat werkgevers ook in 2014 een heffing van 16 procent betalen over salarissen die hoger zijn dan 150.000 euro. Deze heffing wordt berekend over het loon waarover in 2013 loonbelasting is geheven.

Premies

Sociale premies 2014 deels bekend

Het kabinet heeft ook een deel van premiepercentages voor de sociale verzekeringen in 2014 bekendgemaakt. Deze premies maken deel uit van de loonheffingen die je als werkgever afdraagt aan de Belastingdienst. Hieronder vind je de premies die van belang zijn voor ondernemers.

Premies volks­verzekeringen:

Fonds 2013 2014
Ouderdomsfonds (AOW) 17,90% 17,90%
Nabestaandenfonds (Anw) 0,60% 0,60%

Premies werknemers­verzekeringen:

Fonds 2013 2014
Algemeen werkloosheidsfonds (WW-Awf) 1,70% 2,30%
Sectorfonds (gemiddelde premie) 2,76% 2,67%
Bijdrage kinderopvang (opslag op sectorpremie) 0,5% 0,5%

Scholing

Sneller studiekosten aftrekken

Onder voorwaarden is het voor werknemers mogelijk om door hen betaalde studiekosten en andere scholingsuitgaven af te trekken van de belasting. Tot nu toe was dat mogelijk voor studiekosten boven de 500 euro. Het kabinet heeft deze drempel nu verlaagd naar 250 euro. Daardoor komen studiekosten sneller in aanmerking voor aftrek. De aftrekmogelijkheid is bedoeld voor een opleiding of studie voor een (toekomstig) beroep of de kosten voor een EVC-traject. Als werkgever profiteer je dus ook van dit belastingvoordeel.

Ontslag

Stamrechtvrijstelling vervalt

Dankzij deze vrijstelling betalen ontslagen werknemers op een later moment belasting over hun gouden handdruk. Die wordt bij deze constructie namelijk belastingvrij overgemaakt naar een verzekeraar, stamrecht-bv, beleggingsinstelling of bank. Door de ontslagvergoeding periodiek uit te keren uit het stamrecht, wordt deze minder zwaar belast.

Met ingang van 2014 betaalt de werknemer direct belasting over de ontslagvergoeding zodra deze wordt uitgekeerd. Daardoor stijgt het inkomen in een jaar, waardoor de gouden handdruk juist zwaarder wordt belast. Dit maakt deze constructie een stuk minder aantrekkelijk voor werknemers.

Pensioen

AOW-leeftijd naar 65 jaar en twee maanden

Sinds 2013 wordt de AOW-leeftijd ieder jaar stapsgewijs verhoogd. Dat betekent dat de AOW-leeftijd in 2014 met één maand wordt verhoogd naar 65 jaar en twee maanden. Mensen die in 2014 de AOW-leeftijd bereiken, krijgen daardoor één maand later AOW.

Bron: Rijksoverheid.nl

Meest gelezen

WW-premie, hoe werkt het nu?

Voor iedere werknemer betaal je maandelijks WW-premie. Wat is WW-premie? Wat zijn de veranderingen door de WAB? En hoe bereken je de WW-premie?

Whitepapers en online tests